Юридическа правоспособност
Тестове

Сборник © 2023 ∙ ISBN 978-619-7394-38-2 Доставка от 14 юли 2022 г.
36.00 лв.
Σ

Материя

Съдебна власт и адвокатура
Административно право и процес
Финансов и данъчен режим
Граждански процес
Гражданско и търговско право
Наказателно право и процес
Юридическа етика
Правна култура

     

Обем

65 тематични теста
674 страници

Второ издание

4 октомври 2023 г.

Упражнете се по всички теми

Сборникът включва тестове по всички теми от конспекта, придружени с отговори и обяснения, както и два допълнителни теста по обща правна култура. Целта ни е тази книга да бъде Ваш верен спътник, докато учите за изпита за придобиване на юридическа правоспособност. Тя ще Ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по всяка тема и да се упражните съобразно формата на изпита.

Поръчайте сборника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Съдебна власт 1 • Конституционни основи на съдебната власт15 Тест15 Отговори и обяснения20 2 • Администрация на съдебната власт25 Тест25 Отговори и обяснения30 Адвокатура 3 • Адвокатура34 Тест34 Отговори и обяснения39 Администрация и административен процес 4 • Органи на изпълнителната власт43 Тест43 Отговори и обяснения48 5 • Административни актове52 Тест52 Отговори и обяснения57 6 • Административна принуда61 Тест61 Отговори и обяснения67 7 • Оспорване на административни актове по административен ред72 Тест72 Отговори и обяснения78 8 • Оспорване на административни актове пред първоинстанционния съд82 Тест I82 Отговори и обяснения87 Тест II91 Отговори и обяснения96 9 • Касационно производство в административния процес100 Тест100 Отговори и обяснения106 10 • Отмяна на влезли в сила решения по административни дела110 Тест110 Отговори и обяснения116 11 • Административнонаказателно производство120 Тест120 Отговори и обяснения126 12 • Изпълнително производство в административния процес130 Тест130 Отговори и обяснения136 Финансов и данъчен режим 13 • Данъци и данъчен процес140 Тест140 Отговори и обяснения145 14 • Събиране на публични вземания149 Тест149 Отговори и обяснения154 15 • Ревизионен акт и ревизионно производство158 Тест158 Отговори и обяснения163 16 • Кредитни институции167 Тест167 Отговори и обяснения172 Граждански съдебен процес 17 • Подсъдност, страни и представителство176 Тест176 Отговори и обяснения182 18 • Исково производство пред първоинстанционния съд186 Тест I186 Отговори и обяснения191 Тест II195 Отговори и обяснения201 19 • Доказване в гражданския процес205 Тест205 Отговори и обяснения210 20 • Обжалване в гражданския процес214 Тест I. Пороци на съдебните актове. Въззивно обжалване214 Отговори и обяснения219 Тест II. Касационно обжалване223 Отговори и обяснения228 21 • Отмяна на влезли в сила решения в гражданския процес233 Тест233 Отговори и обяснения239 22 • Отклонения в исковия процес244 Тест I244 Отговори и обяснения250 Тест II254 Отговори и обяснения259 23 • Особени искови производства263 Тест I263 Отговори и обяснения269 Тест II274 Отговори и обяснения279 24 • Обезпечително производство. Заповедно производство283 Тест283 Отговори и обяснения289 25 • Изпълнително производство294 Тест294 Отговори и обяснения300 26 • Охранителни производства305 Тест305 Отговори и обяснения311 Гражданско и търговско право 27 • Правни сделки316 Тест316 Отговори и обяснения321 28 • Търговци327 Тест327 Отговори и обяснения333 29 • Търговски сделки338 Тест338 Отговори и обяснения344 30 • Търговска несъстоятелност349 Тест349 Отговори и обяснения355 31 • Производство по стабилизация на търговеца360 Тест360 Отговори и обяснения365 32 • Собственост369 Тест369 Отговори и обяснения375 33 • Вписвания382 Тест382 Отговори и обяснения385 34 • Нотариални удостоверявания389 Тест390 Отговори и обяснения395 35 • Видове отговорност за вреди400 Тест400 Отговори и обяснения406 36 • Защита от дискриминация. Защита на потребителя. Защита на конкуренцията412 Тест412 Отговори и обяснения418 37 • Наследяване422 Тест422 Отговори и обяснения428 38 • Възстановяване на собственост433 Тест433 Отговори и обяснения438 39 • Трудови и служебни правоотношения442 Тест442 Отговори и обяснения448 40 • Отношения между съпрузите453 Тест453 Отговори и обяснения459 Общи въпроси на наказателното право 41 • Състав на престъпление464 Тест I. Общи въпроси464 Отговори и обяснения470 Тест II. Отделни състави на престъпления474 Отговори и обяснения480 42 • Наказания. Давност. Реабилитация485 Тест I. Наказания485 Отговори и обяснения491 Тест II. Давност и реабилитация495 Отговори и обяснения501 Наказателен процес 43 • Досъдебно производство505 Тест505 Отговори и обяснения511 44 • Образуване и водене на наказателно производство по тъжба на пострадал515 Тест515 Отговори и обяснения521 45 • Мерки за процесуална принуда в наказателния процес525 Тест525 Отговори и обяснения531 46 • Доказване в наказателния процес536 Тест I536 Отговори и обяснения541 Тест II545 Отговори и обяснения550 47 • Действия на прокурора в досъдебното производство557 Тест555 Отговори и обяснения561 48 • Предаване на съд и подготвителни действия566 Тест566 Отговори и обяснения572 49 • Производство пред първоинстанционния съд576 Тест576 Отговори и обяснения582 50 • Диференцирани процедури587 Тест587 Отговори и обяснения593 51 • Особени правила при някои категории дела597 Тест597 Отговори и обяснения603 52 • Обжалване на съдебни актове в наказателния процес608 Тест608 Отговори и обяснения614 53 • Привеждане в изпълнение. Възобновяване619 Тест619 Отговори и обяснения625 54 • Европейски заповеди за арест, защита и разследване. Екстрадиция630 Тест630 Отговори и обяснения636 Професионална юридическа етика 55 • Професионална юридическа етика640 Тест640 Отговори и обяснения646 Обща правна култура А • Общи въпроси по българската правна система650 Тест650 Отговори и обяснения655 Б • Прилагане и тълкуване на закона660 Тест660 Отговори и обяснения666 Поръчайте сборника  

65 тематични теста

Учебникът съдържа всичко необходимо за отлична подготовка и успешно полагане на държавния изпит по гражданскоправни науки във всеки един университет в България.

Структурата на книгата следва плътно материята на изпита, а изложението е организирано около същността и взаимовръзката на релевантните правни институти.

Съдържанието на отделните теми е балансирано между стремежа към целенасоченост и желанието за изчерпателност.

Отговори и обяснения по всеки въпрос

Учебникът е написан ясно на разбираем език. Нашето желание е да разберете всичко още на първо четене. Това ще оползотвори максимално Вашето време за подготовка и ще Ви улесни при преговора на материала.

Систематиката на изложението е основа на специално разработено оформление. To е новаторско за българската правна литература и прави ефективното усвояване на материята по-бързо и лесно.

Заглавията и подзаглавията отразяват систематиката и вътрешната логика на правните институти. Законовият текст е обособен по начин, който позволява да се фокусирате върху относимите норми по всяка тема.

Системата от карета, точки и списъци поставя визуални акценти върху най-важното съдържание. Така ще запомните материала в неговата логична последователност и структура.

Вашият спътник в подготовката

Благодарение на широкия кръг от източници, учебникът ще Ви даде всички необходими знания, за да решите успешно казуса, да говорите уверено на изпита и да се справите умело с допълнителните въпроси на комисията.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на книгата се основава на задълбочено проучване на класическата и съвременната правна доктрина. В процеса на създаването ù са прегледани и цитирани над 230 учебника, монографии, коментари, студии и статии. Целта е всяко съждение да бъде обосновано с доктринални или нормативни аргументи, или с постановки от трайната съдебна практика на българските върховни юрисдикции. Застъпени са както общоприети и, в известен смисъл, “аксиоматични” тези, така и съвременни тълкувания, основани на най-новите достижения на българската правната доктрина. Обширното изследване дава на читателя цялостен теоретичен контекст и възможност за по-задълбочено разбиране на изпитната материя.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Всяка тема в книгата инкорпорира пряко релевантната нормативна уредба. В учебника ще намерите изнесени нормативни цитати от Закона за лицата и семейството (ЗЛС), Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за собствеността (ЗС), Търговския закон (ТЗ) и др. Този подход предоставя яснота по отношение на нормативното основание на изложението. В същото време той спестява време на читателя, като му предоставя закона и неговото тълкуване в единно цяло.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

Характерно за всяко издание на LawStore е специалното внимание, отделено на съдебната практика. В учебника ще намерите цитирани над 1100+ съдебни акта. Отразени са постановките от задължителната практика на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния съд (ВС), съдържащи се в тълкувателните решения и постановления. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. На съответните систематични места е поместена и релевантна практика на Конституционния съд (КС), Върховния административен съд (ВАС), Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата (АС БТПП) и Съда на Европейския съюз (СЕС). В съдържанието на учебника са подбрани съдебни решения по индивидуални казуси от класическата съдебна практика на ВКС и най-новата практика по чл. 290 ГПК. Това дава ценен поглед към практическото приложение на разгледаните институти. Така читателят може да направи връзка между теоретичната основа, нормативната уредба и прилагането ù от съдилищата.

Актуализация ®

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Актуализациите на LawStore са уникална email услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

Съдържанието на най-новото издание на учебника е напълно актуално към 14 юли 2022 г.

12 юни 2022 г. 4 февруари 2022 г. 13 януари 2022 г. 11 юни 2021 г. 24 август 2020 г. 4 юни 2020 г. 31 януари 2020 г. 6 септември 2019 г. 8 юли 2019 г. 7 януари 2019 г. 18 юни 2018 г. 5 януари 2018 г. 14 август 2017 г. 5 януари 2017 г. 17 август 2016 г. 12 февруари 2016 г. 1 септември 2015 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа, след като получите учебника, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Юридическа правоспособност • Тематични тестове

Сборник с тестове, отговори и обяснения

Цена: 36 лв.

Поръчайте сборника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за изпита или за Вашата подготовка, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече