Актуализация на Гражданскоправни науки

14 август 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

Актуализацията обхваща относимите промени в гражданското и търговското законодателство и постановените тълкувателни решения на Върховния касационен съд от началото на 2017 г. до 14 август 2017 г.

9 • Акционерно дружество

V. Облигации и права на облигационерите

Отразени са промените в режима на облигациите в Търговския закон (ТЗ) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) (Обн., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г.).

17 • Право на собственост

III. Способи за придобиване на собствеността

Тълкувателно решение № 5 от 18.05.2017 г. по т. д. № 5/2015 г., ОСГК, ВКС ↗ дава ценни разяснения относно приложението на правилото за приращението (чл. 92 ЗС) в случаите на публична продан на недвижим имот.

18 • Съсобственост

IV. Етажна собственост

В мотивите на Тълкувателно решение № 2 от 25.05.2017 г. по т. д. № 2/2016 г., ОСГК, ВКС ↗ се откриват теоретични постановки относно социалната роля на института на етажната собственост и характера на решенията на общото събрание.

19 • Вещни права върху чужда вещ

III. Сервитути

Отразена е промяна в Закона за горите (ЗГ), касаеща сервитутните права по този закон.

22 • Кадастър и имотен регистър

IV. Вписване

Тълкувателно решение № 7 от 31.07.2017 г. по т. д. № 7/2014 г., ОСГТК, ВКС ↗ предоставя важни разяснения относно значението на вписването на молбата за отмяна на влязло в сила съдебно решение.

32 • Реални обезпечения

IV. Особени залози

Последните допълнения в Закона за особените залози (ЗОЗ) (Обн. ДВ, бр. бр. 62 от 1.08.2017 г.) касаят предмета и страните по договора за особен залог.

Х