Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки • Първа част

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация:
Гражданскоправни науки • Първа част (I/2024)

Скъпи колеги,

Изпратихме първата актуализация по гражданскоправни науки за тази година.

Най-важните нови моменти са свързани с:
• Възможността за сезиране на Конституционния съд от обикновените съдилища (чл. 150, ал. 2 КРБ);
• Отпадане на възможността за сключване на брак преди навършване на 18 години (чл. 6, ал. 2 – 4 отм. СК);
• Отговорността на собствениците за задълженията на етажната собственост (ЗУЕС).

Към учебника

Наказателноправни науки

Наказателноправни науки •

 

Актуализация: Наказателноправни науки • Първа част (I/2023)

Скъпи колеги,

През месец октомври изпратихме актуализация на учебника Наказателноправни науки I част (Издание © 2022)!

В актуализацията отразяваме редица нормативни промени в областта на наказателното право, приети през последните два месеца.

Включваме и подробен правен анализ на три нови престъпни състава:
+ Изтезание (чл. 144б НК);
+ Възпрепятстване упражняването на синдикални права (чл. 174б НК);
+ Престъпно изграждане или поддържане на информационна система или предоставяне на услуга на информационното общество с цел извършване на интелектуално пиратство (чл. 172а, ал. 1 НК).

Към учебника

Гражданскоправни науки

Наказателноправни науки •

 

Нов сборник: Наказателни закони © 2023

Скъпи колеги,

С вълнение Ви представяме сборникa „Наказателни закони“ © 2023 г.!

Неговото издаване е плод на дългогодишна работа и проучвания по материята на наказателното право и процес.

В него ще откриете Наказателния кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), както и 6 други нормативни акта, които се включват в материята за държавния изпит, изпита за придобиване на юридическа правоспособност и адвокатския изпит.

Сборникът включва също Index, нормативни дефиниции и полезни препратки.

Към сборника

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки • Втора част (I/2023)

Скъпи колеги,

Изпратихме актуализация на учебника Гражданскоправни науки II част!

Тя отразява най-новите нормативни промени и тълкувателна практика на ВКС по въпросите на деликта, закрилата на авторското право, промишления дизайн, производството по развод по исков ред, родителските права и задължения и производството по съдебна делба.

Към учебника

Гражданскоправни науки • Първа част

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация:
Гражданскоправни науки • Първа част (I/2023)

Скъпи колеги,

Изпратихме първата актуализация на учебниците по гражданскоправни науки за тази година.

Актуализацията обхваща най-новите положения по първата част от конспекта за държавния изпит. Това са нормативните промени в ТЗ, ЗКИР и ЗОЗ.

Отразяваме и постановките на най-новите тълкувателни решения на ВКС относно търговските дружества, недействителността на сделките, сроковете в гражданското право, гражданската отговорност за вреди и др.

Към учебника