Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (I/2019)

януари 2019 г. Резюме Атанас Атанасов

Към учебника

Уважаеми колеги,

Представяме Ви първата учебна актуализация по гражданскоправни науки за 2019 г.

Тя обхваща материала от първата част на учебника на LawStore, като отразява релевантните за изпита промени в гражданското и търговското законодателство от 1 юли 2018 г. – 7 януари 2019 г.

6 • Търговски дружества

Отразена е промяната по отношение на исковете за отмяна на решението на общото събрание на дружеството (чл. 74 ТЗ). Промяната е свързана с премахване възможността да се издават акции на приносител (вж. по-долу Тема 9).

Член 74 ТЗ

(...)

(4)Искът се разглежда по реда на глава 33 „Производство по колективни искове“ от Гражданския процесуален кодекс, когато се оспорва решение на общото събрание на акционерно дружество с издадени акции на приносител или на инвестиционно дружество от отворен тип. В този случай не се допуска изключване от участие.

9 • Акционерно дружество

Промените в тази тема се отнасят до премахването на възможността занапред да се издават акции на приносител от български търговски дружества. Издадените акции на приносител до влизането в сила на тези изменения се заменят с поименни акции.

Във връзка с това законодателно решение са изменени редица нормативни текстове по темата за акционерното дружество.

20 • Защита на вещните права

Отразено е изменение във връзка с производството по изземване на държавна собственост.

32 • Реални обезпечения

Актуализацията отразява и ценните постановки, изложени в Тълкувателно решение № 1–2015 ОСГТК ВКС от 10.07.2018 г. С това тълкувателно решение се изясняват няколко въпроса по материята на особените залози:

1. Допустимо ли е насочване на изпълнението върху движима вещ, предмет на особен залог, срещу трето лице, придобило вещта след вписването на договора за особен залог, и има ли то положението на залогодател по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗОЗ, ако разпореждането с вещта не е вписано по неговата партида?

2. Оригинерен или деривативен способ на придобиване на собственост върху имота е продажбата на недвижим имот като част от заложено по реда на ЗОЗ, търговско предприятие и съответно дали с извършване на проданта по реда на ЗОЗ се погасяват наложени възбрани и/или вписани ипотеки върху имота?

3. След извършване на публична продан на недвижим имот, подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?

Х