Х

Актуализация на • Гражданскоправни науки • Първа част

17 август 2016 – Атанас Атанасов

Към книгата

Актуализацията обхваща относимите към съдържанието промени в гражданското законодателство и нови тълкувателни решения на Върховния касационен съд към 16 август 2016 г.

Тема 13. Недействителност на сделките

II. Нищожни сделки

Всяка сделка трябва да има предмет, който е определен или поне определяем към момента на сключването й. С Тълкувателно решение № 3 от 28 юни 2016 г. по тълк. д. № 3 от 2014 г., ОСГК, ВКС бяха потвърдени изложените в сборника правни положения по отношение на правната и фактическата невъзможност на предмета като основание за нищожност на сделката.

Тема 17. Право на собственост

III. Способи за придобиване на собствеността

С последните изменения в Закона за общинската собственост (ЗОС) е въведен нов момент при определяне равностойността на отчуждаваните имоти. Според допълнението равностойността на тези имоти се определя само от лица, които отговарят на изискванията на Закона за независимите оценители.

Тема 18. Съсобственост

II. Правоотношения при съсобствеността

Върховният касационен съд изяснява отношенията между съсобственицитe с Тълкувателно решение № 5 от 24 юни 2016 г. по тълк. д. № 5 от 2014 г., ОСГК.

Според чл. 31, ал. 2 ЗС, когато общата вещ се използва лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване. Тази разпоредба, съгласно даденото задължително тълкуване, е приложима и при съпружеска имуществена общност, когато при фактическа раздяла общият имот се ползва само от единия съпруг.

IV. Етажна собственост

Отразени са и ключови изменения в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Тема 20. Защита на вещните права

I. Защита на вещните права

Правото на собственост и ограничените вещни права могат да се защитават и чрез установителен иск на общо основание. Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това (чл. 124, ал. 1 ГПК).

Допустимостта на установителните искове като самостоятелна форма на защита, в това число и тези за собственост, е обусловена от наличието на правен интерес.

В допълнение към съдържанието на темата са изложени и съображенията на Тълкувателно решение № 4 от 14 март 2016 г. по тълк. д. № 4 от 2014 г., ОСГК, с които се дават по-подробни разяснения относно предпоставките допустимост на съдебна защита на собствеността чрез установителен иск.

Тема 22. Кадастър и имотен регистър

I. Кадастър

Отразени е нов момент в съдържанието на кадастралната карта, въведен с последните изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).