Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече
Х

Общи условия

за ползване на електронния магазин LawStore.BG

I. Предмет

Член 1

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Лоустор“ ЕООД / LawStore Ltd., гр. София 1407, р-н Лозенец, ж.к. Хладилника, Никола Вапцаров No 10, ет. 2, офис 6, ЕИК 203556602, представлявано от Александра Петрова Атанасова и от Атанас Георгиев Атанасов,

и ползвателите на електронния магазин www.LawStore.bg.

Член 2

С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се уреждат:

1. Условията за ползване на електронния магазин www.LawStore.bg от неговите клинети.

2. Условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между „Лоустор“ ЕООД и ползвателите на електронния магазин www.LawStore.bg.

3.Правата и задълженията на „Лоустор“ ЕООД и на ползвателите на електронния магазин www.LawStore.bg по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

II. Идентификация

Член 3

(1) „Лоустор“ ЕООД, по-долу наричано за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“ е издател и разпространител на собствени печатни издания, които са предназначени за неограничен кръг читатели.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е едноличен собственик на електронния магазин „LawStore.bg” , чрез който се предоставя информация и се извършват поръчки за предлаганите от ДРУЖЕСТВОТО печатни издания.

(3) ДРУЖЕСТВОТО се идентифицира съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите чрез следните данни:

1. Наименование: „Лоустор“ ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203556602.

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, ж.к. Хладилника, Никола Вапцаров No 10, ет. 2, офис 6.

3. Адрес за упражняване на дейността, кореспонденция и за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1407, р-н Лозенец, ж.к. Хладилника, Никола Вапцаров No 10, ет. 2, офис 6.

4. Други начини за кореспонденция: тел. (+359) 988 352 446.

5. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни: адрес - гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 91-53-518, е-mail: kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg.

Комисия за защита на потребителите: адрес - гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, уеб сайт: www.kzp.bg.

Комисия за защита на конкуренцията: адрес – гр. София, бул. "Витоша" №18, тел. (02) 935 61 13, факс: (02) 980 73 15, уеб сайт: www.cpc.bg.

Член 4

Ползвателят на електронния магазин www.LawStore.bg (наричан по-нататък за краткост „КЛИЕНТ”) е всяко физическо или юридическо лице, което извършва фактически действия в електронния магазин www.LawStore.bg, насочени към покупката на предлаганите в него стоки.

Член 5

(1) Електронният магазин www.LawStore.bg (наричан по-долу за краткост „ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН“ или „МАГАЗИНЪТ“) е достъпен на адрес в Интернет www.lawstore.bg , чрез който КЛИЕНТИТЕ имат възможност да се информират за характеристиките на предлаганите стоки, цените и условията за доставка, да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите и налични в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки.

(2) При изпълнение на задължения, поети по реда на тези общи условия, ДРУЖЕСТВОТО има право да ангажира услугите на трети лица (доставчици, куриери и др.), без да информира предварително КЛИЕНТА. ДРУЖЕСТВОТО отговаря за спазването на всички клаузи на настоящите общи условия и от страна на третите лица, които ангажирани за изпълнението на договора.

III. Защита на личните данни

Член 6

(1) ДРУЖЕСТВОТО поема задължение да защитава личните данни на КЛИЕНТА, които последният е предоставил доброволно на ДРУЖЕСТВОТО чрез попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка, съгласно Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани през www.lawstore.bg, обработвани, съхранявани и предоставяни от “Лоустор ЕООД” / LawStore.Ltd. Политиката на сайта във връзка с личните данни се обособява в Декларация за поверителност. Правилата за използване на бисквитки "бисквитки" (“cookies”) се съдържат в Политика за използваните "бисквитки" (“cookies”).

(2) ДРУЖЕСТВОТО или негов служител има право да изиска от КЛИЕНТА да се легитимира и да потвърди и удостовери достоверността на предоставените във формата за поръчка лични данни и обстоятелства.

(3) ДРУЖЕСТВОТО се задължава да използва предоставените от КЛИЕНТА лични данни на само и единствено за целите, свързани с договора за покупко-продажба на стоки - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с КЛИЕНТА в случай на възникнал проблем с поръчката и при спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия. Във връзка с тези задължения ДРУЖЕСТВОТО може да предоставя личните данни на клиента на подизпълнители (доставчици, куриери и др.), ангажирани с изпълнението на договора с КЛИЕНТА и регистрирани като администратори на лични данни.

(4) ДРУЖЕСТВОТО има право да изпраща на клиента непоискани търговски съобщения, свързани с осъществяваната от него търговска дейност, доколкото клиентът не е упражнил изрично правото си на отказ от такива съобщения.

(5) Гореописаните лични данни могат да бъдат използвани за цели, различни от целите на договора за покупко-продажба на стоки, предлагани от ДРУЖЕСТВОТО на сайта на електронния магазин, и могат да бъдат предоставяни на трети лица само и единствено при изричното и писмено съгласие на КЛИЕНТА или ако гореописаните данни са изискани от държавен орган по установения ред и в рамките на законните му правомощия.

(6) ДРУЖЕСТВОТО е предприело мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТА съгласно Закона за защита на личните данни.

Член 7

ДРУЖЕСТВОТО има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на КЛИЕНТА, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието може да бъде изразено по всяко време.

Член 8

(1) С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪТ изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член. КЛИЕНТЪТ, в това число и КЛИЕНТЪТ-потребител, се съгласява, че ДРУЖЕСТВОТО има право да изпраща по всяко време електронни съобщения до него, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки.

(1) КЛИЕНТЪТ се съгласява ДРУЖЕСТВОТО да събира, съхранява и обработва данни за поведението на КЛИЕНТА при използването на електронния магазин на ДРУЖЕСТВОТО.

IV. Използване на електронния магазин

Член 9

(1) Публикуването на стоки на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до ДРУЖЕСТВОТО за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

(2) Отправената от ДРУЖЕСТВОТО чрез Сайта на електронния магазин публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока.

Член 10

(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДРУЖЕСТВОТО са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Цените на предлаганите стоки се определят едностранно от ДРУЖЕСТВОТО и са посочени в отделен за всяка стока профил в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Обявената цена на стоките е за един брой, в български лева и е крайна - с включени всички данъци и такси.

(4) Стойността на транспортните разходи на стоката до клиента се определят по реда на Раздел VI от настоящите Общи условия.

Член 11

(1) КЛИЕНТЪТ и ДРУЖЕСТВОТО се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от КЛИЕНТА на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от КЛИЕНТА при извършване на поръчка, освен ако КЛИЕНТЪТ изрично и писмено не е упоменал друго в поръчката.

Член 12

(1) Изпращането на поръчка за определена стока от КЛИЕНТА чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по реда на Раздел V от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се счита за отправяне на оферта от КЛИЕНТА до ДРУЖЕСТВОТО за сключване на договор за покупко-продажба при условията на отправената от ДРУЖЕСТВОТО чрез сайта на електронния магазин публична покана.

(2) ДРУЖЕСТВОТО приема отправената от КЛИЕНТА оферта за сключване на договор за покупко-продажба на избраната от КЛИЕНТА стока изрично и писмено чрез електронно изявление, изпратено от ДРУЖЕСТВОТО до електронния адрес на КЛИЕНТА.

Член 13

(1) Общите условия са публикувани на видно място на сайта и са достъпни за всеки посетител.

(2) Приемането на настоящите Общи условия от КЛИЕНТА е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между ДРУЖЕСТВОТО и съответния КЛИЕНТ и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

(3) Приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ от КЛИЕНТА се извършва чрез маркиране на полето “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка и доставка на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(4) С маркирането на полето “Запознах се с Общите условия и ги приемам” КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и ги приема безусловно.

(5) Със завършване на процедурата по поръчка на стоки от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по гореописания начин, КЛИЕНТЪТ, изразява съгласие за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите.

(6) ДРУЖЕСТВОТО има право, но не е задължено да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо КЛИЕНТ, който не е приел лично, изрично и писмено настоящите Общи условия.

V. Сключване на договор за продажба

Член 14

(1) Поръчката на стоки се осъществява чрез сключване договор за покупко-продажба с ДРУЖЕСТВОТО за стоките, предлагани на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН единствено чрез интерфейса на МАГАЗИНА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.lawstore.bg.

(2) Договорът се сключва на български език и представлява приемане от страна на КЛИЕНТА на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Член 15

(1) Поръчката се извършва чрез бутона „Поръчай“, разположен в профила на всяка отделна стока.

(2) При поръчката КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави точна, вярна и изчерпателна информация за себе си, необходима за сключването на договор за покупко-продажба между МАГАЗИНА и КЛИЕНТА и доставка на избрания артикул – име и фамилия, град, точен адрес (ж.к., улица, номер, блок), телефон за връзка с него, e-mail адрес.

(3) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за забавяне на доставката или неполучаването на същата при непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на КЛИЕНТА.

Член 16

(1) КЛИЕНТЪТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени във формата за поръчка.

(2) КЛИЕНТЪТ има право да поправи грешки при въвеждането на информация не по-късно от постъпването на потвърждението за извършената поръчка в електронната система на неговия e-mail доставчик. Потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата.

Член 17

(1) Договорът за покупко-продажба между ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и КЛИЕНТА се счита сключен в момента, в който ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН потвърди чрез електронно съобщение до КЛИЕНТА поръчката на КЛИЕНТА за избраните стоки. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от КЛИЕНТА при подаването на поръчката.

(2) Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на МАГАЗИНА.

(3) При поискване от КЛИЕНТА, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения от КЛИЕНТА при извършване на поръчката електронен адрес.

VI. Доставка

Член 18

(1) По силата на сключения договор за покупко-продажба на стоки, МАГАЗИНЪТ се задължава да достави и да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на определените от КЛИЕНТА стоки.

(2) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН доставя заявените от КЛИЕНТА стоки в сроковете и при условията, определени от него на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

(3) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

(4) Доставката на поръчаните стоки се извършва до офис на куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ или на куриерска фирма „СПИДИ“ и е безплатно за КЛИЕНТА на територията на Република България.

(5) Доставката на поръчаните стоки по друг начин – чрез друга куриерска фирма, до адрес на КЛИЕНТА или друг, е за сметка на КЛИЕНТА и се заплаща заедно с цената на стоката при получаването й.

(6) Поръчаната стока може да бъде получена от:

1. купувача – така както е индивидуализиран в съответната поръчка за покупка;

2. лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;

3. лице, което изрично е овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

(7) При приемането на стоката КЛИЕНТЪТ или овластеното от него лице подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и заплаща нейната цена.

(8) При приемане на стоката КЛИЕНТЪТ получава товарителница, която съдържа информация относно дружеството, датата на извършената покупко-продажба, вида на стоката и цената й, както и адресът и телефонния номер на ДРУЖЕСТВОТО, на които КЛИЕНТЪТ може да отправя запитвания относно получената стока и рекламации.

Член 19

(1) Срокът на доставка на стоката е 7 (седем) работни дни за всяка стока от сключване на договора за покупко-продажба между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА.

(2) ДРУЖЕСТВОТО доставя и предава стоката на КЛИЕНТА в определения при сключването на договора срок чрез офисите на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС или на куриерска фирма СПИДИ.

(3) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 30 дни.

Член 20

(1) ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да отказва организирането на доставка на потвърдена поръчка, ако начинът на доставка е обективно затруднен, както и в случай, че адресът за доставка е крайно отдалечен или стойността на поръчката спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована. ДРУЖЕСТВОТО поема ангажимент да уведоми за това КЛИЕНТА в срок от 7 дни от потвърждаване на поръчката на посочения от него телефон или e-mail адрес.

(2) В такъв случай, ако по конкретната поръчка вече е било извършено заплащане от страна на клиента, ДРУЖЕСТВОТО за своя сметка възстановява на клиента заплатената сума.

(3) ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да отказва да организира доставката на поръчани извън територията на Република България стоки, без да се обосновава.

Член 21

(1) Ако ДРУЖЕСТВОТО не може да изпълни договора в посочения срок поради това, че временно не разполага с определена стока и невъзможността е установена преди сключване на договор за покупко-продажба, то уведомява КЛИЕНТА чрез обявление на видно място в сайта на електронния магазин.

(2) Ако ДРУЖЕСТВОТО не може да изпълни договора в посочения срок поради това, че не разполага с поръчаната стока в поръчаното количество, то е длъжно да уведоми за това КЛИЕНТА индивидуално чрез e-mail или по телефона, предоставени от КЛИЕНТА при поръчката, ако невъзможността е установена след сключване на договора за покупко-продажба. При това КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от сключения договор.

(3) В случай, че КЛИЕНТЪТ не е предоставил валиден телефон или e-mail за връзка, ДРУЖЕСТВОТО се освобождава от задължението си да уведоми КЛИЕНТА за невъзможността да изпълни договора за покупко-продажба.

(4) Правилата по този член се прилагат за всяка стока по отделно.

Член 22

(1) КЛИЕНТЪТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДРУЖЕСТВОТО и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Ако КЛИЕНТЪТ не уведоми ДРУЖЕСТВОТО съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) При доставка на повредени или дефектни артикули ДРУЖЕСТВОТО за своя сметка възстановява на КЛИЕНТА конкретния повреден или дефектен артикул. КЛИЕНТЪТ следва незабавно след установяване на повредата или дефекта да отправи рекламация на телефон 0988 352 446 или 0885 441 342, като посочи естеството на повредата или дефекта, трите си имена, телефон за връзка и номера на товарителницата, с която е била доставена пратката.

Член 23

(1) В случай, че КЛИЕНТЪТ или надлежно упълномощено от него лице, не се яви в офиса на куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ или фирма „СПИДИ“ в съответното за офиса работно време в срок от 7 (седем) работни дни да получи и заплати поръчаната от него стока, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

(2) В случай, че КЛИЕНТЪТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка по ал. 1, той поема за своя сметка разходите по съхранение и/или допълнителната доставка. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената й.

Член 24

(1) КЛИЕНТЪТ заплаща на МАГАЗИНА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта и в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДРУЖЕСТВОТО на адреса на МАГАЗИНА в Интернет.

(2) КЛИЕНТЪТ заплаща цената на поръчаната от него стока при получаването й чрез наложен платеж.

(3) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН има право да променя едностранно посочените на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

VII. Права на клиента

Член 25

(1) Правата на КЛИЕНТИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на други стоки.

(2) В случай, че КЛИЕНТЪТ има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на други стоки, доставени на потребителя.

(3) При упражняване на правата по договора за покупко-продажба КЛИЕНТЪТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата си.

Член 26

(1) Правилата на настоящия член се прилагат единствено спрямо клиенти, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

(2) За качеството на потребител се съди по данните, които КЛИЕНТЪТ е предоставил за себе си при поръчка на стока от сайта на електронния магазин на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) КЛИЕНТЪТ-потребител има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. Правото е приложимо само по отношение на артикул с ненарушена цялост в това число и опаковка, без наранявания, одрасквания и/или повреди;

(4) За да се ползва от правото си по ал. 3, КЛИЕНТЪТ трябва да информира ДРУЖЕСТВОТО за желанието си да върне артикулите, като позвъни на телефони 0988 352 446 или 0885 441 342.

(5) Правото на отказ по ал. 3 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ДРУЖЕСТВОТО не е в състояние да контролира;

2. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на КЛИЕНТА-потребител или по негова индивидуална поръчка;

3. за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

4. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

5. за доставка на вестници, списания и други периодични издания.

(6) Когато ДРУЖЕСТВОТО не е изпълнило задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на КЛИЕНТА-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(7) В случай, че КЛИЕНТЪТ-потребител упражни правото си на отказ по ал. 3, ДРУЖЕСТВОТО е задължено да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която КЛИЕНТЪТ-потребител е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако КЛИЕНТЪТ-потребител е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ДРУЖЕСТВОТО.

(8) КЛИЕНТЪТ-потребител се задължава да съхранява получените от ДРУЖЕСТВОТО стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 3.

(9) КЛИЕНТЪТ-потребител може да упражни правото си на отказ от договора с ДРУЖЕСТВОТО, като отправи писмено изявление до ДРУЖЕСТВОТО на адреса за контакт, посочен в член 3, ал. 3, б. „с“ от настоящите Общи условия.

Член 27

(1) КЛИЕНТЪТ има право да предявява рекламации пред ДРУЖЕСТВОТО устно и писмено на посочените в настоящите общи условия координати, както и на посочените координати (адрес и телефонен номер за връзка с ДРУЖЕСТВОТО) в получената от него при доставка на стоката товарителница.

(2) Рекламацията се предявява пред управителя или пред упълномощено от него лице.

(3) При предявяване на рекламация КЛИЕНТЪТ-потребител посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, телефон и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация КЛИЕНТЪТ-потребител задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка, товарителница или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Член 27а

(1) КЛИЕНТЪТ има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката.

(2) В случай на забавяне на доставката по причина, за която куриерската компания отговаря, ДРУЖЕСТВОТО се задължава да уведоми потребителят веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания.

Член 28

(1) КЛИЕНТЪТ има право да получава по електронен път на посочения от него e-mail адрес всички подготвени актуализации към съдържанието на предлаганите печатни издания от момента на поръчката до изтичането на две години от получаване на поръчаната стока или до представянето на пазара на ново издание.

(2) Актуализациите се изпращат под формата на прикачени текстови файлове в Portable Document Format (.pdf). ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност, ако филтрите и настройките на електронната поща на КЛИЕНТА не позволяват получаването на актуализациите, както и ако КЛИЕНТЪТ не разполага с необходимият за четенето на файла софтуер.

(3) КЛИЕНТЪТ няма право да предоставя получените актуализации на трети лица под каквато и да е форма.

(4) ДРУЖЕСТВОТО не се ангажира да изпраща актуализации на лица, закупили от друго място предлаганите на сайта на електронния магазин продукти.

VIII. Прекратяване и отговорност

Член 29

Настоящите общи условия и договора за покупко-продажба между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА се прекратяват:

1. при надлежно изпълнение на задълженията на страните една към друга по договора за покупко-продажба на поръчаната срока;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

5. при изземване или запечатване на оборудването на ДРУЖЕСТВОТО от държавни органи;

6. едностранно от ДРУЖЕСТВОТО, ако се установи, че КЛИЕНТЪТ не спазва настоящите общи условия и/или използва сайта на електронния магазин в нарушение на законодателството на Република България, общоприетите правила и практика в електронната търговия и общоприетите нравствени и морални норми в обществото. В този случай ДРУЖЕСТВОТО не дължи предизвестие, неустойка или обезщетение на КЛИЕНТА.

Член 30

(1) ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност в следните случаи:

1. за неизпълнение в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи;

2. за вреди, причинени от КЛИЕНТА на трети лица;

3. за времето, през което сайтът не е достъпен поради непреодолима сила;

4. за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в сайта на електронния магазин, включително и за увреждане на здравословното състояние на КЛИЕНТА в резултат на подобни коментари, мнения или публикации;

5. в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия;

6. в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за КЛИЕНТА, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е КЛИЕНТА.

(2) КЛИЕНТЪТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДРУЖЕСТВОТО при съдебни искове и други претенции на трети лица за всички щети и разходи, произтичащи от или във връзка с неизпълнение на някое от задълженията по този договор, нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на КЛИЕНТА, за срока и при условията на договора и невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Член 31

(1) ДРУЖЕСТВОТО И КЛИЕНТЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора за покупко-продажба и тези общи условия.

(2) ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора за покупко-продажба да не правят публично достояние своята писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

VIIIа. Професионални актуализации

Член 31а

(1) Този раздел урежда специалните условия за предоставяне на услугите „Професионална актуализация“ между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА.

(2) Членове 26 и 27 не се прилагат при предоставяне на услугата „Професионална актуализация“.

Член 31б

(1) ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА неизключително непрехвърлимо оттеглимо право да ползва лично съответната професионална услуга, без да има право да предоставя ползването й на трети лица.

(2) КЛИЕНТЪТ заплаща цената за ползване на професионалната актуализация по начина, указан в страницата за поръчка и в e-mail, с който е получено потвърждение на поръчката.

(3) КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от своята поръчка до заплащането на цената. От този момент КЛИЕНТЪТ получава достъп до услугата и няма право да оттегли поръчката.

Член 31в

(1) КЛИЕНТЪТ има право да ползва лично предоставената му професионална актуализация и включените в нея авторски и други материали онлайн или офлайн чрез всяко устройство за своята професионална дейност. При ползване на чуждо устройство КЛИЕНТЪТ се задължава да обезпечи правата на ДРУЖЕСТВОТО върху професионалната актуализация, както авторските права на авторите на видеосеминара и статиите, включени в услугата.

(2) Правото на клиента на достъп и ползване до професионалната актуализация е безсрочно.

(3) КЛИЕНТЪТ има право да ползва всички подобрения направени в професионалната актуализация, без да дължи заплащане на допълнително възнаграждение.

Член 31г

(1) ДРУЖЕСТВОТО има задължение да предостави достъп до професионалната актуализация чрез платформата lawstore.pro или друга еквивалентна система. Това задължение се погасява в 5 годишен срок от началната датата на предоставяне на услугата.

(2) Достъпът до професионалната актуализация се предоставя в състоянието, в което се намира услугата към момента на поръчката. ДРУЖЕСТВОТО няма задължение да извършва последващи подобрения и надграждания.

(3) ДРУЖЕСТВОТО има задължение да предостави достъп до професионалната актуализация без прекъсване, надвишаващо общо 72 часа в рамките на съответната календарна година. Когато е налице прекъсване на услугата, надвишаващо предвидения брой часове, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да предупреди КЛИЕНТА.

(4) Обезщетенията от ДРУЖЕСТВОТО при неспазване на задълженията по този раздел не могат да надвишават цената на предоставената услуга.

Член 31д

(1) КЛИЕНТЪТ няма право да предоставя достъп до услугата на трети лица, освен в случаите на демонстрация или с изричното съгласие на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) При нарушение на това правило ДРУЖЕСТВОТО има право да спре достъпа до услугата за период до 7 дни, без да дължи обезщетение. Счита се, че е налице нарушение по този член, когато потребителят има повече от 3 едновременни сесии в приложението, чрез което се предоставя професионалната актуализация.

(3) При повторно нарушение ДРУЖЕСТВОТО има право да преустанови окончателно достъпа до услугата, без да дължи връщане на цената или обезщетение.

(4) С изключение на случаите изрично предвидени в закона, КЛИЕНТЪТ няма права при никакви обстоятелства да издава, преиздава, разпространява по какъвто и да е начин съдържанието на предоставената му услуга в книжен или електронен формат без изричното писмено съгласие на ДРУЖЕСТВОТО или на автора на съответната публикация.

(5) КЛИЕНТЪТ няма право да модифицира или копира предоставената професионална актуализация.

(6) КЛИЕНТЪТ има право да използва съдържанието на авторските и другите материали или части от тях за своята професионална дейност в съответствие с правилата на добросъвестността при спазване на правата на ДРУЖЕСТВОТО и авторите.

(7) При умишлено нарушение по този раздел КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение за всички причинени вреди и пропуснати ползи.

IX. Други условия

Член 32

ДРУЖЕСТВОТО се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки чрез Сайта.

Член 33

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от ДРУЖЕСТВОТО по всяко време.

(2) ДРУЖЕСТВОТО се задължава да уведоми за изменението на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ всички КЛИЕНТИ – потребители на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН LawStore.BG.

(3) Изменените общи условия имат действие спрямо КЛИЕНТА, когато:

1. КЛИЕНТЪТ ги е приел изрично чрез отбелязване с отметка полето “Запознах се с Общите условия и ги приемам”“ при поръчка на стока от сайта на електронния магазин;

2. КЛИЕНТЪТ е бил изрично уведомен и не заяви в 14-дневен срок от уведомяването, че ги отхвърля;

3. ДРУЖЕСТВОТО е публикувало в сайта на електронния магазин www.LawStore.bg изменените общи условия и КЛИЕНТЪТ не заяви изрично, че ги отхвърля в 14-дневен срок от публикуването им.

Член 34

(1) Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://lawstore.bg/terms/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

(2) КЛИЕНТЪТ се уведомява, че настоящите общи условия, както и измененията в тях, ще имат сила за него, ако са били приети по един от посочените в член 33, ал. 3 от настоящите общи условия, дори и да не са подписани с електронен подпис.

Член 35

В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Член 36

Недействителността на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност целите общи условия или договора за покупко-продажба, когато недействителната част може да се замести по право от повелителни правила на закона или когато може да се предположи, че сделката би била сключена и без недействителната част.

Член 37

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат Търговския закон, Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за задълженията и договорите и други нормативни актове на Република България.

Настоящите общи условия са утвърдени от управителите на "Лоустор" ЕООД / LawStore Ltd.