Х

Актуализация на • Гражданскоправни науки • Първа част

5 януари 2017 • LawStore • Атанас Атанасов

Към книгата

Първата актуализация по гражданскоправни науки за 2017 обхваща всички относими към изпитната материя промени в гражданското и търговското законодателство към 5 януари 2017 г. Отразени са и постановените от Върховния касационен съд тълкувателни решения през 2016 г.

Тема 1 • Обективно гражданско право

II. Източници на гражданското право

Отразено е принципно положение по прилагане на правото на Европейския съюз, въведено с Решение на Съда на ЕС от 5 октомври 2010 г. по дело С-173/09, Елчинов срещу НЗОК.

Това решение има отношение към принципа за примата на европейското право спрямо националния правен ред. Предимството на правото на Европейския съюз се простира по отношение на всички източници на вътрешното право. Поради това се приема, че националният съд не може да бъде обвързан и от направените от висшестоящ съд правни изводи, когато въз основа на тълкуването, дадено от Съда на ЕС по преюдициално запитване, намира, че тези изводи не са в съответствие с правото на ЕС.

Тема 5 • Юридически лица с нестопанска цел

Актуализацията отразява промяната в режима на регистрация на юридическите лица с нестопанска цел и произтичащите от нея изменения в техния статут. Източник на измененията е Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Обн. бр. 74 от 20 септември 2016 г.).

★ Всички промени, извършени с този закон, влизат в сила от 1 януари 2018 г.

От тази дата регистърът на юридическите лица с нестопанска цел преминава към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Предвижда се и отпадане на вписването на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в централния регистър при Министерство на правосъдието.

Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в срок до 31 декември 2020 г. (§ 25, ал. 1 ЗИД на ЗЮЛНЦ).

Въведено е и допълнително основание за прекратяване на юридическите лица с нестопанска цел (чл. 13 ЗЮЛНЦ), прието със Закона за противодействие на тероризма (Обн., бр. 103 от 27 декември 2016 г.). Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма.

Тема 8 • Дружество с ограничена отговорност

Законът за изменение и допълнение на Търговския закон (Обн. бр. 105 от 30 декември 2016 г.) урежда промени и в статута на ООД:

III. Права и задължения на съдружниците

Налице е промяна във формата на сделката при прехвърляне на дружествен дял. То вече се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно и се вписва в търговския регистър (чл. 129, ал. 2 ТЗ).

IV. Управление

При вземане на някои от решенията на общото събрание на ООД законът въвежда форма за действителност на протокола – нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Санкцията за неспазване на формата е нищожност на решението на общото събрание (чл. 137, ал. 5 ТЗ).

Тема 10 • Обекти на правоотношенията

IV. Търговско предприятие, наследство и работна сила

Със Законa за изменение и допълнение на Търговския закон от 30 декември 2016 (Обн., бр. 105 от 2016) се урежда по-тежка форма за действителност при прехвърляне на търговско предприятие – нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Тема 15 • Представителство

I. Представителство в гражданското право

Отразени са постановките на Тълкувателно решение № 5 от 12 декември 2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК.

Това тълкувателно решение дава разрешение на няколко спорни в теорията и практиката въпроси, отнасящи се до съдържанието на пълномощното, мнимото представителство и споразумяването във вреда на представлявания.

Тема 20 • Защита на вещните права

II. Ревандикационен иск

Направено е допълнение по отношение на осъдителния иск по чл. 108 ЗС за защита на собствеността, основано на Тълкувателно решение № 4 от 14 март 2016 г.

Предмет на ревандикационния иск по чл. 108 ЗС е да се признае правото на собственост на ищеца върху вещта и да се осъди ответникът да върне владението или държането. Поради това съдът, сезиран с осъдителен иск по чл. 108 ЗС, следва да се произнесе с отделен установителен диспозитив за принадлежността на правото на собственост към патримониума на ищеца и с осъдителен диспозитив, с който разпорежда да се върне фактическата власт на ищеца.

Тема 32 • Реални обезпечения

IV. Особени залози

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози (Обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.). се въвеждат множество промени в режима на договорите за особен залог.

Измененията касaят формата на договора и на последващите изявления на заложния кредитор, кръгa от обекти, които могат да бъдат предмет на договора, правата и задълженията на страните и изпълнението върху заложеното имущество.

Предвид мащаба на промените и за да улесним максимално читателя, текстът, посветен на особените залози, е преработен напълно.