Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Гражданскоправни науки
Трета част

Учебник © 2020 ∙ Атанас Атанасов ∙ ISBN 978-619-7394-13-9 Доставка от 19 октомври
36.00 лв.
Поръчайте • Гражданскоправни науки I, II и III • с обща поръчка
104.00 лв. ✓
 

Фокус

Държавен изпит по гражданскоправни науки (ГПН) Учебникът е подходящ и за семестриална подготовка по гражданско процесуално право.

Σ

Материя

Граждански процес
Търговска несъстоятелност

     

Обем

32 теми
656 страници

Четвърто издание

27 януари 2020 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Актуалният и систематичен граждански процес

Учебникът представя гражданския процес по целенасочен начин, така че да усвоите материала за държавния изпит цялостно, систематично и трайно.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Основни начала 55 • Oсновни начала на гражданския процес9 Същност, видове, система. Диспозитивно, състезателно и служебно начало. Проявление на основните начала в различните производства и отделните техни фази. Исков процес 56 • Страни и представителство в исковия процес31 Страни в исковото производство – понятие и видове. Процесуална правоспособност и дееспособност. Процесуална легитимация. Процесуално представителство. 57 • Иск47 Иск и право на иск. Същност на иска. Характеристика и съдържание на правото на иска. Процесуални предпоставки. Видове искове. 58 • Подведомственост и подсъдност72 Подведомственост – понятие. Подсъдност – понятие. Родова, местна и функционална подсъдност. Правно значение на подведомствеността и подсъдността. 59 • Предявяване на иска92 Предявяване на иска. Искова молба и проверка на редовността. Правни последици от предявяването на иска. Предмет на делото. Основания и петитум. Правна квалификация. 60 • Разглеждане на делото109 Съдебни заседания. Разглеждане на делото. Спиране и прекратяване на делото. 61 • Усложнения във връзка със страните128 Другарство – понятие и видове. Особености на съдебното решение при наличието на другарство и последиците при обжалването му. Встъпване и привличане. Главно встъпване. 62 • Обективно съединяване на искове145 Обективно съединяване на искове – понятие и видове. Насрещен иск и възражение за прихващане. Обратен иск. Инцидентен установителен иск. Съдебно решение при обективно съединяване на искове. 63 • Доказване161 Доказване в исковия процес. Понятие и видове доказване. Предмет и обхват на доказване. Тежест на доказване. 64 • Доказателствени средства173 Понятие и видове. Обяснения на страните. Свидетелски показания и ограниченията им. Писмени доказателства, тяхната доказателствена сила и оспорване. Веществени доказателства. Вещи лица. 65 • Разпореждане с иска204 Оттегляне и отказ от иск. Изменение на иска. Съдебна спогодба. 66 • Съдебни актове222 Обща класификация. Определения и разпореждания. Обжалване на определенията и разпорежданията. Решение. Постановяване и стабилитет на съдебното решение. 67 • Видове решения239 Обща класификация. Решение при признание на иска. Неприсъствено решение. 68 • Правни последици на съдебното решение249 Сила на пресъдено нещо. Конститутивно действие. Изпълнителна сила. 69 • Поправяне, тълкуване и допълване на решението265 Пороци на решението, отстраними от постановилия го съд. Поправка на явна фактическа грешка. Тълкуване на неясно решение. Допълване на непълно решение. 70 • Нищожни, недопустими и неправилни съдебни решения273   71 • Въззивно обжалване280 Правото на въззивна жалба и неговото упражняване. Производство. Решения по жалбата. 72 • Касационно обжалване300 Обща характеристика. Процесуална легитимация и образуване на производството. Основания за допускане на касационната жалба и производство по разглеждането ѝ. Основания за касация. Производство. 73 • Oтмяна на влезли в сила решения323 Основания за отмяна на влезли в сила съдебни решения. Производство. Отмяна по молба на трето лице. 74 • Oсобени искови производства338 Производство по търговски спорове. Производство по колективни искове. Бързо производство. Изпълнителен процес 75 • Индивидуално принудително изпълнение361 Понятие. Право на принудително изпълнение и неговата характеристика. Изпълняемо право. Изпълнителен лист. Органи на принудителното изпълнение, страни и участници в изпълнителния процес. 76 • Изпълнителни основания383   77 • Заповедно производство393   78 • Изпълнение на парични притезания408 Способи за принудително изпълнение на парични притезания. Изпълнение върху недвижим имот. Изпълнение върху движима вещ. Изпълнение върху вземане. Изпълнение върху ценни книги. Изпълнение върху дял на длъжника от търговско дружество. 79 • Изпълнение на непарични задължения442 Способи за принудително изпълнение на непарични задължения. Изпълнение на задължение за предаване на движима вещ. Въвод във владение. Изпълнение на заместими и незаместими престации. Изпълнение на задължение за бездействие. Изпълнение на задължение за предаване на дете. 80 • Защита в изпълнителния процес450 Защита на длъжника, взискателя, наддавача и на трети лица в изпълнителния процес при процесуална и материалноправна незаконосъобразност на процеса. Имуществената отговорност по чл. 441 от Гражданския процесуален кодекс. 81 • Tърговска несъстоятелност466 Обща характеристика на производството по несъстоятелност. Решение за откриване на производството. Последици. Попълване на масата на несъстоятелността. Предявяване, приемане и оспорване на вземанията. Органи в производството по несъстоятелност. Компетентност. 82 • Оздравително производство509 Oздравяване на предприятието. План за оздравяване. Съдържание. Легитимация и срок за предявяване. Разглеждане и приемане на плана от събранието на кредиторите. Утвърждаване на оздравителния план от съда. Последици. Прекратяване на производството при утвърден от съда оздравителен план. Възобновяване на производството при неизпълнение на утвърдения план. 83 • Обявяване в несъстоятелност523 Решение за обявяване в несъстоятелност. Осребряване и разпределение на осребреното имущество. Приключване на производството по несъстоятелност. Възобновяване. Обезпечителен процес 84 • Обезпечителен процес545 Понятие. Цел и функции на обезпечаването на иска. Обезпечаването на бъдещ и на предявен иск. Развитие и приключване на производството. Охранителни производства 85 • Охранителни производства566 Характеристика и общи правила. Нотариални производства. Регистърно производство. Арбитраж 86 • Арбитраж595 Понятие и характеристика. Видове арбитраж. Арбитражно споразумение. Арбитражно производство. Изпълняемост на арбитражните решения. Признаване и отмяна на арбитражни решения. Поръчайте учебника  

Учете разбираемо и подредено

С този учебник ще придобиете по ясен и структуриран начин всички необходими знания за принципите и производствата, които формират българския граждански процес.

Учебникът въвежда постепенно в стройната система на процесуалната дейност по начин, който ще Ви позволи да усвоите материала пълно и задълбочено.

Всяка тема съдържа необходимите теоретични постановки, нормативна уредба и съдебна практика, обединени в систематично и последователно изложение.

Разгледайте:

Тема 56.
Страни и представителство в исковия процес ↗

Придобийте трайни знания

Най-добрата юридическа подготовка се основава на систематични знания.

Всяка тема в учебника на LawStore има обмислена структура, изведени определения и актуален нормативен текст. Визуални акценти подчертават най-важното съдържание.

Ясният език, последователното изложение и специалното оформление улесняват запомнянето и възпроизвеждането на материала. Не са използвани съкращения на думи и излишни препращания.

Солидна основа за Вашата подготовка

Благодарение на широкия кръг от източници, учебникът ще Ви даде всички необходими знания, за да се справите успешно с казуса, да говорите уверено и да се справите умело с допълнителните въпроси на изпитната комисия.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на книгата съставлява пресечна точка между класическите и съвременните научни трудове на българските процесуалисти. То е съобразено както с учебните курсове, така и с актуалните монографии, статии и коментари.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Основа на всяка тема е актуалният текст на закона. Пряко инкорпорирани са всички ключови разпоредби на Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон (за производството по несъстоятелност), Закона за международния търговски арбитраж и др. По този начин Вие ще учите направо от източника, без да е необходим паралелен прочит на закона.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

В учебника са цитирани над 800+ съдебни акта от съдебната практика на българските върховни юрисдикции. По всеки въпрос са разгледани тълкувателните решения и постановления на върховните съдилища. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. Богатата теоретична и нормативна основа е подплатена, аргументирана и доразвита със съдебната практика по граждански и търговски дела, постановена от Върховния касационен съд по реда на чл. 290 ГПК. В тези решения, наред с разглеждане на конкретните индивидуални казуси, ВКС прави ценни разяснения по различни правни въпроси от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Актуализация®

Актуализациите са уникална услуга и запазена марка на LawStore, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

В продължение на 2 години от покупката ще следим и ще Ви изпращаме по e-mail в удобен електронен формат всички релевантни промени в нормативната уредба и задължителната съдебна практика.

9 януари 2020 г. 31 август 2019 г. 21 януари 2019 г. 5 септември 2018 г. 1 февруари 2018 г. 7 септември 2017 г. 4 февруари 2017 г. 20 януари 2017 г. 29 август 2016 г. 12 февруари 2016 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации от нашия екип.

Гражданскоправни науки

III. Граждански процес

Цена 36 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт