Актуализация на ∙ Гражданскоправни науки ∙ Трета част

20 януари 2017 • LawStore • Атанас Атанасов

Към книгата

При изготвянето на настоящата актуализация са отразени всички относими промени в процесуалното законодателство и постановените тълкувателни решения и постановления към 20 януари 2017 г.

58 • Подведомственост и подсъдност

I. Подведомственост

Отразено е разрешението на Тълкувателно постановление № 1 от 29 септември 2016 г. по тълк. д. № 1/2015 г., ОСГТК, ВКС и ОСС на I и II колегия, ВАС по въпроса:

"Какъв е порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и административните съдилища?"

81 • Tърговска несъстоятелност

Отразени са всички изменения, направени със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (Обн., бр. 105 от 30 декември 2016 г.). Допълненията включват характеристика на новоуреденото конкордатно производство по стабилизация на търговеца (Част V ТЗ, в сила от 1 юли 2017 г.), допълненията към презумпцията за неплатежоспособност и фигурата на помощник-синдика.

83 • Обявяване в несъстоятелност

Актуализацията разглежда промените във връзка с осребряване имуществото на длъжника, разпределението на осребреното имущество и приключването на производството по несъстоятелност, направени със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (Обн., бр. 105 от 30 декември 2016 г.).

85 • Охранителни производства

III. Регистърно производство

Уточнение във връзка с преминаването на регистъра за юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

Х