Х

Актуализация на • Гражданскоправни науки • Трета част

29 август 2016 – Атанас Атанасов

Към книгата

Актуализацията обхваща промените в процесуалния закон и новите тълкувателни решения на Върховния касационен съд, релевантни към съдържанието на книгата, към 29 август 2016 г.

Тема 56. Страни и представителство в исковия процес

I. Страни

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (ДВ бр. 43 от 2016 г.) беше изменена формулировката на процесуалната правоспособност на държавните учреждения.

Процесуално правоспособни са държавните учреждения, чиито ръководители са разпоредители с бюджет (чл. 27, ал. 2, изр. 2 ГПК). Когато ръководителят на държавното учреждение не е разпоредител с бюджет, съдопроизводствените действия се извършват от и срещу висшестоящото учреждение, чийто ръководител е разпоредител с бюджет (чл. 27, ал. 2, изр. 2 ГПК).

Тема 57. Иск

III. Видове искове

С Тълкувателно решение № 4 от 14 март 2016 г., по тълк. д. 4 от 2014 г., ОСГК, ВКС е изяснено принципно положение относно възможността за изменение на иска чрез преминаване от положителен към отрицателен установителен иск и обратно.

Тема 76. Изпълнителни основания

3. Чуждестранни актове, които подлежат на изпълнение без нарочно производство

Уредено е ново изпълнително основание във връзка с приложението на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.