Актуализация на ∙ Гражданскоправни науки ∙ Трета част

4 февруари 2017 • LawStore • Атанас Атанасов

Към книгата

При изготвянето на настоящата актуализация са прегледани измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА), направени със Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИД ГПК, обн., бр. 8 от 24.1.2017 г.). Също така е отразено и новото Тълкувателно решение № 4/2015 от 3 февруари 2017 г., ОСГТК, ВКС.

58 • Подведомственост и подсъдност

I. Подведомственост

Съгласно новото разрешение на Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА), арбитражните решения, постановени по спорове, предметът на които не подлежи на решаване от арбитраж, са нищожни (чл. 47, ал. 2 ЗМТА).

75 • Индивидуално принудително изпълнение

II. Изпълнителен лист

Уредена е промяна на подсъдността на молбите за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражни решения. Те вече ще се разглеждат от окръжния съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на длъжника (чл. 405, ал. 3 ГПК).

76 • Изпълнителни основания

Определенията на арбитражните съдилища са изрично уредени като изпълнително основание (вж. чл. 404, т. 1 ГПК).

84 • Обезпечителен процес

Според Тълкувателно решение № 4/2015 от 3.02.2017 г., по тълк. д. № 4/2015 г., ОСГТК, ВКС определеният от съда срок за предявяване на бъдещ иск не може да бъде продължаван над законоустановения едномесечен срок (вж. чл. 390, ал. 3 ГПК).

86 • Арбитраж

Актуализацията разглежда въведените изменения и допълнения в статута на арбитража по частноправни спорове. Промените касаят арбитражните споразумения, арбитруемите спорове, арбитражния съд, арбитражното производство и арбитражното решение.

Започналите арбитражни производства се приключват по досегашния ред, с изключение на производствата по неарбитрируеми спорове, които се прекратяват (§ 6, ал. 2 ЗИД ГПК).

Х