Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Наказателноправни науки ∙ Втора част

Учебник / Помагало © 2018 ∙ Атанас Атанасов Доставка от 19 октомври
32.00 лв.
Поръчайте • Наказателноправни науки I и II • с обща поръчка
66.00 лв. ✓
 

Фокус

Държавен изпит
Учебникът е напълно подходящ и за семестриална подготовка по наказателно-процесуално право.

Σ

Материя

Наказателен процес

     

Обем

42 теми • 426 страници (формат B5)

Пето издание

29 октомври 2018 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от момента на поръчката.

Наказателният процес, по-достъпен

"Наказателноправни науки • Втора част” разглежда цялостно, последователно и систематично материята по наказателен процес от конспекта за държавен изпит.

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Обща част 42 • Наказателен процес9 Обща характеристика на наказателния процес – дейност на определени участници. Наказателнопроцесуални функции. Наказателнопроцесуални правоотношения. Фази и стадии на наказателния процес. 43 • Съдебни заседатели. Равенство на гражданите. Независимост на съдебната власт17   44 • Право на защита26 Същност и уредба. Процесуални гаранции на правото на защита. 45 • Разкриване на истината. Вътрешно убеждение33 Принцип за разкриване на истината в наказателния процес. Принцип на оценка на доказателствения материал по вътрешно убеждение. 46 • Публичност. Непосредственост. Устност39   47 • Състезателност. Официално начало48 Принцип на състезателност и равни права на страните. Официално начало в наказателния процес – същност, съдържание, изключения. 48 • Участници, страни и субекти. Съд. Подсъдност52 Участници, субекти и страни на наказателния процес. Съдът – главен субект на наказателния процес. Състав на съда. Актове на съда. Подсъдност по наказателни дела. 49 • Прокурор. Разследващи органи67 Прокуратура. Процесуално положение на прокурора и разследващите органи. 50 • Пострадал. Частен обвинител. Частен тъжител78   51 • Обвиняем87 Понятие, конституиране и процесуално положение на обвиняемия в наказателния процес. 52 • Защитник и повереник95 Процесуално положение на защитника в наказателния процес. Процесуално положение на повереника. Назначаване на особен представител. 53 • Граждански ищец и граждански ответник103 Граждански иск в наказателното производство. Процесуално положение на гражданския ищец в наказателния процес. Процесуално положение на гражданския ответник. 54 • Свидетел. Защита на свидетеля и на други лица в наказателното производство107 Понятие и статут. Защита на свидетеля. Защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство. 55 • Мерки за процесуална принуда115 Обща характеристика и система на мерките за процесуална принуда. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда. 56 • Предмет и тежест на доказване131   57 • Доказателства137 Същност на доказателствата. Видове доказателства. 58 • Доказателствени средства145 Същност на доказателствените средства. Видове доказателствени средства. 59 • Оглед, претърсване и изземване158   60 • Експертиза. Следствен експеримент. Разпознаване179   61 • Разпит. Очна ставка196 Разпит на обвиняемия. Разпит на свидетел. Очна ставка. Наказателно производство Досъдебно производство 62 • Образуване на досъдебно производство. Предпоставки за привличане на обвиняем210   63 • Разследване220   64 • Действия на прокурора след приключване на разследването232 Обща характеристика. Правомощия на прокурора. Обвинителен акт. Съдебно производство 65 • Образуване на съдебното производство242 Образуване на съдебно производство и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. 66 • Първоинстанционно производство252   67 • Изменение на обвинението266   68 • Постановяване на присъдата271   69 • Въззивно производство282 Обща характеристика на въззивното производство. Образуване.Доказателства пред въззивната инстанция. Ред за разглеждане на делото от въззивната инстанция. 70 • Правомощия на въззивната инстанция290   71 • Проверка на определенията и разпорежданията296 Производство пред въззивния съд за проверка на определенията и разпорежданията. 72 • Касационно производство301 Обща характеристика на касационното производство. Предмет на касационното обжалване. Предел на касационната проверка. Право на касационна жалба и протест. Подаване на касационна жалба и протест. Съдържание, оттегляне, ред за разглеждане. 73 • Касационни основания306   74 • Правомощия и указания на касационната инстанция311 Производство пред въззивния съд за проверка на определенията и разпорежданията. 75 • Възобновяване на наказателни дела316 Основания и производство по възобновяване на наказателни дела. 76 • Привеждане в изпълнение323 Привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения. 77 • Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание330   78 • Особени правила. Бързо производство. Незабавно производство337   79 • Съкратено съдебно следствие. Специализиран наказателен съд346 Съкратено съдебно следствие пред първата инстанция. Разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища. 80 • Споразумение356 Прекратяване на наказателното производство със споразумение. 81 • Дела за престъпления, извършени от непълнолетни363 Особен процесуален ред за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни. Особени производства 82 • Международно сътрудничество по наказателни дела368 Трансфер на осъдени лица. Признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд. Трансфер на наказателното производство. 83 • Екстрадиция. Европейска заповед за арест382    

Създаден за отлична подготовка

Учебникът по наказателен процес консолидира всички необходими знания за цялостно и задълбочено разбиране на материята.

Същевременно той е систематизиран по начин, който осигурява фокус и целенасоченост при подготовка.

Всяка тема разглежда включените процесуални институти пълно, ясно и изчерпателно. Това прави книгата успешно помагало, предназначено, както за държавния изпит по наказателноправни науки, така и за семестриалния изпит по наказателен процес.

Тема 42. Наказателен процес ↗

Спокойно усвояване и преговор

Ясното и последователно представяне на наказателно-процесуалната дейност ще Ви помогне да се задълбочите в материята с всяка прочетена тема.

Специалното оформление създава ритъм и предвидимост при подготовката. В същото време то улеснява запомнянето и възпроизвеждането на съдържанието.

Йерархията на източниците е представена чрез отделяне на теоретичните определения и нормативния текст.

Визуалните асоциации във всяка тема спомагат за задълбочено усвояване и по-бърз преговор на материала. Заглавията и подзаглавията, отделните точки и каретата подчертават систематиката на материята и поставят необходимите акценти върху най-важните положения.

Преглед на закона, теорията и съдебната практика

Съдържанието на учебника представлява систематизация и синтез на наказателния процес.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на книгата съставлява пресечна точка между класическите и съвременните научни трудове на българските учени и практици. То е съобразено както с учебните курсове, така и с актуалните монографии, статии и коментари. В учебника ще намерите цитирани 33 класически и съвременни трудове от правната доктрина.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Основа на всяка тема е актуалният текст на закона. Всички ключови разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) са пряко инкорпорирани в текста на книгата. По този начин Вие ще учите направо от източника, без да е необходим паралелен прочит на закона.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

По всеки въпрос са разгледани тълкувателните решения и постановления на върховните съдилища. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания по редица нормативни текстове. Отразени са и ценните разсъждения от практиката на Конституционния съд по редица институти на наказателния процес. Учебникът консолидира постановките на над 500+ съдебни акта, подбрани от практиката на ВКС, ВАС и КС

Сдобийте се с всички изменения

Наказателноправни науки • II. Наказателен процес се ползва с онлайн актуализация в продължение на 2 години от поръчката.

Екипът на LawStore проследява всички изменения в нормативната уредба и задължителната съдебна практика. Всички относими нови положения се отразяват своевременно в актуализациите, които изготвяме в удобен формат, съобразен със систематиката на учебника.

Най-новата електронна актуализация на учебника е от 1 март 2019 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации от нашия екип.

Наказателноправни науки

II. Наказателен процес

Цена 32 лв.

Поръчайте

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт
Х