Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Наказателноправни науки ∙ Втора част

Учебник / Помагало © 2018 ∙ Атанас Атанасов ∙ ISBN 978-619-7394-07-8 Доставка от 19 октомври
32.00 лв.
Поръчайте • Наказателноправни науки I и II • с обща поръчка
66.00 лв. ✓
 

Фокус

Държавен изпит по наказателноправни наукиУчебникът е напълно подходящ и за семестриална подготовка по наказателно-процесуално право.

Σ

Материя

Наказателен процес

     

Обем

42 теми • 426 страници (формат B5)

Пето издание

29 октомври 2018 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от момента на поръчката.

Наказателният процес, по-достъпен

Учебникът разглежда въпросите по наказателен процес, включени във втората част от актуалния конспект за държавния изпит по наказателноправни науки.

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Обща част 42 • Обща характеристика на наказателния процес11 Обща характеристика на наказателния процес – дейност на определени участници. Наказателнопроцесуални функции. Наказателнопроцесуални правоотношения. Фази и стадии на наказателния процес. 43 • Съдебни заседатели. Равенство. Независимост20 Участие на съдебни заседатели в наказателното производство. Принцип за равенство на гражданите пред закона. Принцип за независимост на съдебната власт и нейните органи. 44 • Право на защита29 Същност и уредба. Процесуални гаранции на правото на защита. 45 • Разкриване на истината. Вътрешно убеждение36 Принцип за разкриване на истината в наказателния процес. Принцип на оценка на доказателствения материал по вътрешно убеждение. 46 • Публичност. Непосредственост. Устност42 Принцип на публичност в наказателния процес. Принцип на непосредственост. Принцип на устност. 47 • Състезателност. Официално начало52 Принцип на състезателност и равни права на страните. Официално начало в наказателния процес – същност, съдържание, изключения. 48 • Участници, страни и субекти. Съд. Подсъдност56 Участници, субекти и страни на наказателния процес. Съдът – главен субект на наказателния процес. Състав на съда. Актове на съда. Подсъдност по наказателни дела. 49 • Прокурор. Разследващи органи71 Прокуратура. Процесуално положение на прокурора и разследващите органи. 50 • Пострадал. Частен обвинител. Частен тъжител83 Процесуална фигура на пострадалия в наказателното производство. Частен обвинител – понятие, конституиране и функции. Частен тъжител – правоспособност и дееспособност. Частна тъжба. 51 • Обвиняем92 Понятие, конституиране и процесуално положение на обвиняемия в наказателния процес. 52 • Защитник и повереник100 Процесуално положение на защитника в наказателния процес. Процесуално положение на повереника. Назначаване на особен представител. 53 • Граждански ищец и граждански ответник108 Граждански иск в наказателното производство. Процесуално положение на гражданския ищец в наказателния процес. Процесуално положение на гражданския ответник. 54 • Свидетел. Защита на свидетеля и на други лица в наказателното производство113 Понятие и статут. Защита на свидетеля. Защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство. 55 • Мерки за процесуална принуда123 Обща характеристика и система на мерките за процесуална принуда. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда. 56 • Предмет и тежест на доказване140 Доказването в наказателния процес. Предмет на доказване. Тежест на доказване. 57 • Доказателства146 Същност на доказателствата. Видове доказателства. 58 • Доказателствени средства155 Същност на доказателствените средства. Видове доказателствени средства. 59 • Оглед, претърсване и изземване169 Оглед на местопроизшествието. Оглед на труп. Оглед на лице (освидетелстване). Претърсване. Личен обиск. Изземване. 60 • Експертиза. Следствен експеримент. Разпознаване191 Експертиза – понятие и назначаване. Вещо лице – права и задължения. Експертно заключение. Видове експертизи. Следствен експеримент – понятие и извършване. Разпознаване – същност, подготовка, извършване, особености. 61 • Разпит. Очна ставка208 Разпит на обвиняемия. Разпит на свидетел. Очна ставка. Досъдебно производство 62 • Образуване на досъдебно производство. Предпоставки за привличане на обвиняем222 Образуване на досъдебното производство. Понятие и условия. Компетентен орган и надлежен акт. Привличане на обвиняем – понятие. Предпоставки за привличане на обвиняем. 63 • Разследване233 Обща характеристика. Ход на процесуалните действия. Срок за извършване на разследването. 64 • Действия на прокурора след приключване на разследването245 Обща характеристика. Правомощия на прокурора. Обвинителен акт. Съдебно производство 65 • Образуване на съдебното производство255 Образуване на съдебно производство и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. 66 • Първоинстанционно производство271 Обща характеристика. Даване ход на делото. Съдебно следствие. Съдебни прения. Последна дума на подсъдимия. 67 • Изменение на обвинението287 Обща характеристика. Основания за изменение на обвинението. Процесуален ред за изменение на обвинението. 68 • Постановяване на присъдата293 Съвещание на съда. Въпроси, които решава съдът. Произнасяне. Присъдата като процесуален акт. Произнасяне по мярката за неотклонение и обезпечителната мярка. 69 • Въззивно производство 304 Обща характеристика на въззивното производство. Образуване.Доказателства пред въззивната инстанция. Ред за разглеждане на делото от въззивната инстанция. 70 • Правомощия на въззивната инстанция313 Обща характеристика и очерк. Потвърждаване на присъдата. Връщане на делото за ново разглеждане. Постановяване на нова присъда. Изменение на присъдата. Актове на въззивния съд. 71 • Проверка на определенията и разпорежданията319 Производство пред въззивния съд за проверка на определенията и разпорежданията. 72 • Касационно производство324 Обща характеристика на касационното производство. Предмет на касационното обжалване. Предел на касационната проверка. Право на касационна жалба и протест. Подаване на касационна жалба и протест. Съдържание, оттегляне, ред за разглеждане. 73 • Касационни основания330 Обща характеристика и очерк. Нарушение на материалния закон. Съществено процесуално нарушение. Явна несправедливост на наложеното наказание. 74 • Правомощия и указания на касационната инстанция335 Производство пред въззивния съд за проверка на определенията и разпорежданията. 75 • Възобновяване на наказателни дела341 Основания и производство по възобновяване на наказателни дела. 76 • Привеждане в изпълнение348 Привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения. 77 • Налагане на административно наказание356 Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 78 • Особени правила. Бързо производство. Ускоряване на наказателното производство364 Характеристика на особените правила. Бързо производство. Ускоряване на наказателното производство. 79 • Съкратено съдебно следствие. Специализиран наказателен съд373 Съкратено съдебно следствие пред първата инстанция. Разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища. 80 • Споразумение383 Обща характеристика на прекратяване на наказателното производство със споразумение. Предпоставки и форма на споразумението. Произнасяне по споразумението от съда. Последици. Споразумение в съдебното производство. 81 • Дела за престъпления, извършени от непълнолетни391 Особен процесуален ред за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни. Особени производства 82 • Международно сътрудничество по наказателни дела401 Трансфер на осъдени лица. Признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд. Трансфер на наказателното производство. 83 • Екстрадиция. Европейска заповед за арест415 Обща характеристика. Условия и процедура по екстрадиция. Европейска заповед за арест.  

Изпитан източник за отлична подготовка

Учебникът съдържа всички необходими знания за цялостно и задълбочено разбиране на материята по наказателен процес.

Всяка тема разглежда в пълнота включените процесуални институти. Изложението е ясно и изчерпателно, последователно и логически свързано.

Учебникът представлява успешно помагало за подготовка както за държавния изпит по наказателноправни науки, така и за семестриалния изпит по наказателен процес.

Разгледайте:

Тема 42.
Обща характеристика на наказателния процес ↗

Задълбочено усвояване. Бърз преговор

Оформлението на темите осигурява целенасоченост и фокус при подготовката.

Систематичната подредба на материята ще Ви помогне да си спомните и да възпроизведете съдържанието на всяка тема в ясна последователност и пълнота.

Визуални асоциации активират визуалната ви памет, като по този начин ускоряват процесите на запомняне и преговор.

Необходимите акценти в темите са поставени чрез система от заглавия, точки и карета. Теоретичните определения и нормативния текст са обособени в самостоятелни стилове, което подчертава йерархията на източниците в изложението.

Теория, закон и съдебна практика в едно

Многообразието и обективността на използваните източници гарантира изчерпателността на всяка тема.

Учебникът представлява оптимална пресечна точка между правната доктрина, нормативната уредба и съдебната практика в наказателно-процесуалната област.

Това представяне на наказателния процес ще Ви позволи да се задълбочите в материята с всяка прочетена тема.

◈ Правна доктрина Правна доктрина

Съдържанието на темите се основава както на класическите, така и на съвременните научни трудове. По този начин изложението отразява и еволюцията на наказателно-процесуалната мисъл във времето. При разработването на учебника са използвани 33 класически и съвременни трудове от правната доктрина. Съдържанието е обогатено и с актуални монографии, студии и статии. Така е постигнато цялостно изложение, напълно съобразено със съвременните достижения на наказателно-процесуалната доктрина.

◈ Нормативна уредба Нормативна уредба

Учебникът включва цитирана актуалната нормативна уредба. Законът е инкорпориран пряко на съответните систематични места във всяка тема. Това позволява фокусиран прочит от един източник, без да е необходим паралелен преглед на закона. В изложението са представени актуалния Наказателно-процесуален кодекс (НПК) и ключови разпоредби на други нормативни източници, които пряко регулират наказателно-процесуалната дейност – Конституция на Р България, Наказателен кодекс, ЗЗЛЗВНП, ЗАНН, ЗЕЕЗА и други.

◈ Съдебна практика Съдебна практика

Учебникът консолидира постановките на над 500+ съдебни акта, подбрани от практиката на ВКС, ВАС и КС. По всеки въпрос са разгледани тълкувателните актове на върховните съдилища, както и съдебната практика на ВКС по отделни казуси. Тази юриспруденция е източник на ценни теоретични постановки, практически разяснения и задължителни тълкувания. Отразени са и разясненията от практиката на Конституционния съд по редица институти на наказателния процес.

Актуализация®

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Нашето желание е всеки читател да се ползва от този интелектуален труд. Затова периодично изпращаме релевантните изменения и допълнения под формата на електронни актуализации.

8 октомври 2018 г. 9 март 2018 г. 31 октомври 2017 г. 16 октомври 2017 г. 22 февруари 2017 г. 8 октомври 2016 г. 8 юни 2016 г. 23 октомври 2015 г. 1 октомври 2014 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации от нашия екип.

Наказателноправни науки

II. Наказателен процес

Цена 32 лв.

Поръчайте

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт
Х