Актуализация на Наказателноправни науки ∙ Втора част

23 февруари 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

В настоящата актуализация са отразени релевантните за съдържанието на книгата изменения и допълнения в Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., бр. 81/2016 , бр. 95/2016 и бр. 13/2017) и новото Тълкувателно решение № 2 от 22 декември 2016 г. по тълк. д. № 2/2016 г., ОСНК, ВКС (ТР 2-2016 ОСНК).

55 • Мерки за процесуална принуда

В изложението е поместена новоуредената мярка за процесуална принудавременно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

68 • Постановяване на присъдата

Съдът вече определя единствено първоначалния режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. Типът затворническо заведение се определя по силата на закона според първоначалния режим (вж. чл. 58 ЗИНЗС).

77 • Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Отразено е разрешението на Тълкувателно решение № 2 от 22 декември 2016 г. по тълк. д. № 2/2016 г., ОСНК, ВКС по въпроса: Подлежат ли на възстановяване или обезпечаване несъставомерните имуществени вреди от престъплението, за да се приложи диференцираната процедура по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание?

Х