Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Как минава изпитът по НПН?

Обновена: 4 януари 2022 г. Статия LawStore

Към учебника

За всички колеги, на които предстоят изпитанията на държавната сесия, съставихме кратка информативна статия за начина, по който протича изпитът по наказателноправни науки.

Формат на изпита по НПН

Форматът на изпита следва общия формат, характерен и за останалите държавни изпити и утвърден с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

Редът за провеждане на изпита е еднакъв за всички юридически факултети в Р България.

Форматът на изпита по наказателноправни науки е изграден от две части: писмен изпит и устен изпит.

Единен конспект

Изпитът по наказателноправни науки се полага по единен държавен конспект, утвърден от министъра на правосъдието. Конспектът е еднакъв за всички юридически факултети в България. Това означава, че броят, формулировката и обемът на въпросите е един и същ за всички студенти по специалност „право“.

Конспект НПН ↗

Писмен изпит (казус)

Писменият държавен изпит представлява решаване на казус. Преди изпита преподавателите разработват три казуса и в деня на изпита един от явилите се колеги изтегля един от трите варианта.

Времето за решаване на казуса е 4 астрономически часа.

По принцип времето за решаване на казуса е напълно достатъчно за спокойното запознаване, обмисляне и написване на чернова и белова на решението.

Казусът включва повествователен текст, следван от конкретни материалноправни и процесуалноправни въпроси. Материята на казуса включва въпроси както от материалното наказателно право (обща и особена част), така и от наказателното процесуално право.

Вижте подробно: 8 особености на Казуса по НПН ↗

По време на писмения изпит могат да се ползват нормативни актове на хартиен носител.

Позволено е използването на сборници с нормативни актове, но не и такива разпечатани от самите студенти. На изпита не се допуска използването на учебници, помагала или сборници със съдебна практика.

Полезно: Кои закони да носим на казуса по НПН? ↗

Оценката от писмения държавен изпит е „издържал“ или „неиздържал“. Резултатите се обявяват на уеб-страницата на съответния юридически факултет.

Устен изпит

Устният изпит се насрочва от един до няколко дни след писмения, като периодът варира в различните факултети.

Устният изпит се провежда пред комисия от трима изпитващи.

В нейния състав участват преподаватели по някоя от учебните дисциплини, включени в конспекта за държавния изпит. В повечето случаи в състава на комисията участват и преподаватели от други юридически факултети. Комисията може да включва и представители на практиката (напр. съдии от върховните съдилища). Във факултети с голям брой студенти се назначават няколко комисии.

Изпитът се ръководи от председателя на комисията. Това е преподавателят, заемащ по-високата академична длъжност.

След като влезе в кабинета на изпитната комисия, всеки студент изтегля 2 въпроса от двете части на конспекта.

Първият въпрос е от материята на наказателното право (обща или особена част).

Вторият въпрос е от материята на наказателния процес.

На студентите се предоставя време да помислят върху тях и да съставят писмен план на изложението си. Времето за мислене по принцип е достатъчно.

По време на устния изпит по правило не могат да се ползват нормативни актове.

Процесът на изпитване включва устно изложение по изтеглените теми и допълнителни въпроси, които се задават от председателя и членовете на комисията.

По неписано правило следва да говорите по темите в последователността на конспекта. Не е прието да се започне с въпроса по наказателен процес. Възможно е председателят да Ви укаже да говорите само по конкретна част от въпроса.

Допълнителните въпроси най-често са свързани с изтеглените теми и се задават докато студентът говори по тях. Не е изключено обаче да се задават допълнителни въпроси и от други теми от конспекта.

Оценката от устния изпит се определя по шестобалната система. Тя се поставя от председателя на комисията и е окончателна. Оценката се вписва в протокола и студентската книжка.

Ако имате въпроси за изпита или за учебниците, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram