Х

Актуализация на Наказателноправни науки (2014)

8 октомври 2016

Есенната актуализация на книгата "Наказателноправни науки 2014" включва новите положения в изпитната материя за държавния изпит. Основната част от промените обхващат измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), настъпили в резултат от реформата на съдебната система. Отразени са и новите положения в Наказателния кодекс (НК). В актуализацията са включени и някои подобрения и обяснения по различни теми, за да улесним подготовката за предстоящият изпит.

Тема 40 • Общоопасни престъпления

Наказателният кодекс урежда някои нови квалифицирани състави при престъпленията, свързани с с взривове, оръжия и боеприпаси.

Тема 43 • Съдебни заседатели, равенство, независимост

С измененията в Закона за съдебната власт (бр. 62 от 2016 г.) се уреждат съществени изменения в статута на съдебните заседатели.

Тема 49. Прокурор. Разследващи органи

Отразени са някои промени в институционалния контрол в рамките на прокуратурата.

В допълнение сме извели "пред скоби" и някои общи положения относно актовете на прокурора и разследващите органи в досъдебното производството. Те са изложени и в отделни части на книгата, но считаме, че общото им представяне ще помогне за по-доброто и систематично усвояване на материята.

Тема 62 • Образуване на досъдебното производство

Съгласно новия текст на чл. 213а НПК, прокурорът може да откаже да образува досъдебно производство, за което уведомява пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението. Постановлението подлежи на обжалване пред по-горестоящата прокуратура. Отпада правомощието на прокурора от по-горестоящата прокуратура да отмени постановлението по свой почин.

Други

Включили сме и малки допълнения и редакции към различни теми, с които се надяваме да улесним разбирането и усвояването на материята.