Актуализация на Наказателноправни науки II част

16 октомври 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

С удовлетворение Ви представяме най-новата актуализация от LawStore, посветена на реформата в наказателния процес в сила от 5 ноември 2017.

Поради големия обем от изменени и нови текстове и нашето желание да представим новата информация във възможно най-удобен вид, подготвяме две последователни актуализации.

Настоящата актуализация обхваща теми 42 – 61, посветени на общата част на наказателния процес.

42 • Наказателен процес

С измененията в НПК в сила от 5.11.2017 г. бързото производство се превръща в единен процесуален институт за ускорено разследване в досъдебната фаза. Отменени са разпоредбите, уреждащи незабавното производство.

Разглеждането на делото съда по искане на обвиняемия е заменено с ново ускорително средство подобно на жалбата за бавност в гражданския и административния процес – "Ускоряване на наказателното производство" (Глава 26 НПК). Новите правила са приложими и в двете фази на наказателния процес – както в досъдебното (чл. 368 НПК), така и в съдебното производство (чл. 369 НПК).

44 • Право на защита

Изрично уредено е правото на пострадалия да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език (чл. 75 НПК).

46 • Публичност. Непосредственост. Устност

Отразени са промените в някои от изключенията от принципа на непосредственост в наказателното производство.

48 • Участници, страни и субекти. Съд. Подсъдност

Налице са промени в правомощията на съда в досъдебното производство и основанията за отвод. Прецизиран е чл. 39 НПК във връзка с правомощията на съда при определяне на общо наказание по няколко присъди.

49 • Прокурор. Разследващи органи

Според новата редакция на чл. 59 НПК когато на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, наказателното производство не се прекратява. Прокурорът уведомява пострадалия за правото му в едномесечен срок да подаде тъжба.

50 • Пострадал. Частен обвинител. Частен тъжител

Отразени са измененията, които се отнасят до крайния момент, до който може да бъде конституиран частен обвинител. Молбата се прави най-късно до започване на съдебното следствие разпоредителното заседание пред първоинстанционния съд.

С последните изменения в НПК, делата от частен характер се образуват направо по силата на депозираната тъжба, без да е необходимо разпореждане на председателя на съда. Налице са диференцирани преклузивни срокове за подаване на тъжбата.

53 • Граждански ищец и граждански ответник

Съгласно новата редакция на чл. 85, ал. 3 НПК гражданският иск се предявява най-късно до започване на разпоредителното заседание пред първоинстанционния съд.

54 • Свидетел. Защита на свидетеля и на други лица в наказателното производство

Уредена е възможност за обжалване на глобата, наложена на свидетеля при отказ да свидетелства.

55 • Мерки за процесуална принуда

Прецизирана е цитираната нормативна уредба с оглед на приетите изменения.

57 • Доказателства

Уреден е 3-дневен срок за произнасяне от страна на прокурора по искането за връщане на предметите, иззети като веществени доказателства.

58 • Доказателствени средства

Изрично изброени като доказателствени средства са ревизионните актове, с които са установени данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски и приложените към тях ревизионни доклади, както и докладите по чл. 19 от Закона за държавната финансова инспекция от извършени финансови инспекции и одитните доклади по чл. 56 от Закона за Сметната палата и приложените към тях документи.

Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данни от тези актове.

59 • Оглед, претърсване и изземване

Изложението е актуализирано с оглед отмяната на незабавното производство.

60 • Експертиза. Следствен експеримент. Разпознаване

Налице е ново основание за назначаване на експертиза. Експертиза може да се назначи и за установяване на специфични нужди от защита на свидетел във връзка с участието му в наказателното производство (чл. 144, ал. 3 НПК).

Уредено е право на вещото лице да обжалва глобата за неявяване или отказ да даде заключение без уважителни причини.

61 • Разпит. Очна ставка

Уредена е процедурата за разпит на свидетел със специфични нужди от защита.

Х