Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация: Наказателен процес (I/2019)

22 февруари 2019 г. Резюме Александра Атанасова

Към книгата

Актуализацията обхваща промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), обнародвани с ДВ бр. 96 от 20.11.2018 г. и бр. 7 от 22.01.2019 г.

В материала са отразени редица изменения, които касаят правото на защита на обвиняемия, частното обвинение, правомощията на прокурора, съдържанието на касационната жалба и други институти на наказателния процес.

Всички изменения са положени на систематичните им места в учебника, така че читателят бързо и лесно да възприеме към кои теми от конспекта се съотнасят промените.

44 • Право на защита

Отразено е нормативно допълнение в чл. 55 НПК относно процесуалните права на обвиняемия, чрез които се реализира правото му на защита.

Тези промени са свързани с изискванията на Директива 2013/48/ЕС относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (§ 1 НПК).

49 • Прокурор. Разследващи органи

Когато на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, наказателното производство се спира (чл. 50 НПК).

Допълнено е основание, по силата на което разследването да бъде извършено от разследващи митнически инспектори (чл. 234 НПК).

50 • Пострадал. Частен обвинител. Частен тъжител

Актуализирано е изложението относно срока за подаване на частната тъжба. Тъжбата трябва да бъде подадена в 6-месечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за спиране на наказателното производство на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 НПК.

51 • Обвиняем

Под въздействие на европейското законодателство – Директива 2013/48/ЕС , в НПК са допълнени разпоредбите, които касаят правата на обвиняемия. Авторът коментира допълненията относно правото на обвиняемия да има защитник и да получи обща информация, улесняваща неговия избор на защитник (чл. 55, ал. 2, изр. 1 НПК) на систематичното им място в темата.

52 • Защитник и повереник

Изложението на темата е актуализирано с оглед на нормативните допълнения, които уреждат правото на обвиняемия да се откаже от защита (чл. 96 НПК). Тези правила не се прилагат в случаите на абсолютно задължителната защита (чл. 94, ал. 1, т. 1-3 и 6 НПК).

53 • Граждански ищец и граждански ответник

Отразено е нормативно допълнение относно момента на конституирането на гражданския ищец по дела от частен характер (чл. 85, ал. 3 НПК).

55 • Мерки за процесуална принуда

Актуализацията отразява нормативните промени относно реда за уведомяване на трети лица при задържане на обвиняемия под стража или на основание чл. 64, ал. 2 НПК (задържане на обвиняемия до 72 часа за довеждането му пред съда).

Отразена е и процедурата по дерогация на уведомяването.

Към темата е добавен и новият чл. 72а НПК относно управлението и пазенето на имуществото, обезпечено по реда на чл. 72 с цел конфискация или отнемане на вещи в полза на държавата.

64 • Действия на прокурора след приключване на разследването

Предвидено е задължение в случаите на чл. 25, ал. 1, т. 6 НПК прокурорът да уведомява за правата им да бъдат конституирани в качеството на частен тъжител пострадалия или неговите наследници (чл. 244 НПК).

65 • Предаване на съд и подготвителни действия

На систематичните им места в темата са отразени нормативните изменения относно провеждането на разпоредително заседание в случаите на задължителна защита (чл. 247в, ал. 2 НПК), обжалване спирането на наказателното производство от съда (чл. 251, ал. 5 НПК) и срока за предявяване на гражданския иск по дела от частен характер (чл. 85, ал. 3 НПК).

66 • Първоинстанционно производство

Променен е редът за провеждане на съдебното следствие в първоинстанционното производство.

Съдебното следствие се ръководи от председателя на състава и започва с доклад, в който се посочват основанията за образуване на съдебното производство и предявените граждански искове (чл. 276, ал. 1 НПК).

Председателят предоставя възможност на прокурора, на частния тъжител и на гражданския ищец да изложат обстоятелствата, включени в обвинението и предявените искове (чл. 276, ал. 2 НПК).

71 • Проверка на определенията и разпореждания

Променен е редът за обжалване на определенията и разпорежданията за спиране на наказателното производство (чл. 251, ал. 5 НПК). Те ще се разглеждат по реда на глава XXII НПК „Производство пред въззивния съд за проверка на определенията и разпорежданията“.

72 • Касационно производство

В изложението на темата относно съдържанието на касационната жалба е отразена е новата ал. 2 на чл. 351 НПК. С касационната жалба могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство само ако са свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателството и доказателствените средства.

75 • Възобновяване на наказателни дела

Отразени са нормативните изменения в материята на общата легитимация в производството по възобновяване на наказателни дела (чл. 420 – 421 НПК) и сроковете при задочно осъждане (чл. 423 НПК).

77 • Налагане на административно наказание

Ако при проверка за наличие на предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание съдът установи, че е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия по чл. 249, ал. 4, т. 1,5, съдът е длъжен да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора.

81 • Дела за престъпления, извършени от непълнолетни

Отразени са предвидените в НПК ред и основания за отлагане на уведомяването на родителите, попечителите и директора на учебното заведение (когато задържаният е ученик) при задържане на непълнолетно лице като мярка за неотклонение (чл. 386, ал. 5 - 6 НПК).

Дерогацията на уведомяването в този случай се извършва с цел да се защити най-добрият интерес на непълнолетния.

Х