Актуализация на Наказателноправни науки II част

ноември 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

Най-новите положения в наказателното производство са изпратени в PDF формат на всички читатели на учебника по Наказателноправни науки II Наказателен процес.

Актуализацията обхваща 2 изцяло пренаписани теми, 16 актуализирани теми и тематичен коментар на промените. Изготвянето й е плод на продължително проучване и фокусиран анализ от страна на авторите и редакторите на LawStore.

🕑 Всички нови положения влизат в сила от 5 ноември 2017 г.

62 • Образуване на досъдебно производство. Предпоставки за привличане на обвиняем

В акта за образуване на досъдебно производство не се посочват имената на лицето, за което има данни, че е извършило престъплението (чл. 214, ал. 3 НПК). Актуализацията Ви запознава и с мотивите, които стоят зад това законодателно предписание.

63 • Разследване

Налице са промени в сроковете за извършване на разследването и режима на тяхното удължаване (чл. 234 НПК).

64 • Действия на прокурора след приключване на разследването

Когато делото представлява фактическа и правна сложност, срокът на този процесуален стадий вече може да бъде удължен с 1 месец. Това става по мотивирано искане на наблюдаващия прокурор от административния ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор (чл. 242, ал. 5 НПК).

Когато прекратява наказателното производство поради това, че деянието съставлява административно нарушение, прокурорът изпраща материалите заедно с веществените доказателства по компетентност на съответния административнонаказващ орган (чл. 243, ал. 3 НПК).

Уреден е изрично 1-месечен срок за съдебен контрол върху постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство (чл. 243, ал. 5 НПК).

65 • Образуване на съдебното производство

Тази тема е изцяло пренаписана с оглед съществените нововъведения при образуване на съдебното производство и в стадия на подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. Разгледан е отделно редът за подготвителните действия по дела от общ и от частен характер.

Основното нововъведение в разглеждания стадий е провеждането на открито разпоредително заседание по делата от общ характер. На това заседание съдът се произнася по редица въпроси, които не могат да бъдат повдигани на по-късен етап в производството.

По делата от частен характер въпросите за подготовката на съдебното заседание се разглеждат от съдията-докладчик.

Цялата съдебна практика по темата е прегледана и преосмислена през призмата на новите положения в НПК.

66 • Първоинстанционно производство

Промените в тази тема касаят преклудираната на този етап възможност за конституиране на страни, оспоримостта на определението на съда, с което той отказва да отмени глоба, наложена на страна, свидетел или вещо лице, и реда за извършване на разпит на свидетел със специфични нужди от защита.

Специфични нужди от защита са налице, когато е необходимо прилагане на допълнителни средства за защита от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение, емоционално или психическо страдание, включително за запазване на достойнството на пострадалите по време на разпит (§ 1, ал. 4 НПК).

68 • Постановяване на присъдата

При решаване на въпроса съставлява ли деянието престъпление и правната му квалификация съдът се произнася и дали извършеното деяние съставлява административно нарушение (чл. 301, ал. 4 НПК).

Налице са нови положения при подписването, обявяването и съдържанието на присъдата. По дела, които представляват фактическа или правна сложност, мотивите могат да бъдат обявени до 60 дни по-късно от обявяване на присъдата в съдебно заседание (чл. 308, ал. 2 НПК).

69 • Въззивно производство

Основната промяна във въззивното производство е свързана с новата разпоредба на чл. 320, ал. 2 НПК:

Член 320 НПК

(1) Жалбата и протестът са писмени. В тях се посочват: съдът, до който се подават; от кого се подават и какво искане се прави. В жалбата и протеста се посочват неизяснените обстоятелства и доказателствата, които следва да се съберат и проверят от въззивния съд.

(2) С жалбата и протеста не могат да се правят възражения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.

(3) Жалбата и протестът се подписват от подателя.

(4) До даване ход на делото в съдебно заседание страните могат да правят допълнителни писмени изложения за допълване на доводите, посочени в жалбата и протеста.

(5) Към жалбата и протеста се прилагат преписи според броя на заинтересованите страни.

(6) Когато по делото са привлечени да отговарят няколко подсъдими като съучастници, всеки от тях може да се присъедини към вече подадената жалба, като направи устно или писмено искане за това до даване ход на делото.

70 • Правомощия на въззивната инстанция

Уредените в закона процесуални преклузии засягат и правомощията на въззивната инстанция.

71 • Проверка на определенията и разпорежданията

Промените в тази тема засягат кръга от актове, които подлежат на обжалване по реда на въззивното производство и по реда на производството за проверка на определенията и разпорежданията. Определени теоретични и нормативни положения са прецизирани и синтезирани.

72 • Касационно производство

Присъдите, постановени от окръжния съд като въззивна инстанция по наказателни дела от частен характер, вече не могат да бъдат обжалвани по касационен ред (arg. чл. 346, т. 2 НПК).

С касационната жалба и протест вече не могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство (чл. 351, ал. 2 НПК).

73 • Касационни основания

Процесуалните преклузии, настъпили на по-ранен етап в производството се отразяват и на практиката по тълкуване на касационните основания.

74 • Правомощия и указания на касационната инстанция

Предвижда се правомощие на касационната инстанция да отмени присъдата или решението, да оправдае подсъдимия и да му наложи административно наказание, когато извършеното деяние се наказва по административен ред в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи или когато деянието съставлява административно нарушение, предвидено в закон или указ (чл. 354, ал. 1, т. 3 НПК). Във връзка с това допълнение на закона е поместено допълнително изложение в края на темата.

75 • Възобновяване на наказателни дела

По темата е представен синтез на актовете, които подлежат на проверка по реда на това производство.

Предвидено е изрично правомощие на съда да отмени присъдата или решението, да признае подсъдимия за невинен и да му наложи административно наказание, когато деянието се наказва по административен ред в предвидените от особената част на Наказателния кодекс случаи или съставлява административно нарушение, предвидено в закон или указ.

76 • Привеждане в изпълнение

Уредено е изрично задължение на прокурора да уведоми съда за предприетите действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание (чл. 416, ал. 2 НПК).

78 • Особени правила. Бързо производство. Незабавно производство

★ Темата е изцяло пренаписана с оглед отмяната на незабавното производство и новия ред за ускоряване на наказателното производство.

С измененията на НПК от 2017 г. се отменя незабавното производство, а бързото производство се урежда като унифициран процесуален ред за ускорено разследване в досъдебната фаза.

В съдебната фаза на процеса не се провежда открито разпоредително заседание, не се допуска конституиране на частен обвинител и не се разглежда граждански иск.

С измененията на НПК от 2017 г. се отменя производството по разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия, като на негово място законът урежда ново ускорително средство в съответствие с европейските стандарти – "Ускоряване на наказателното производство".

Това производство е изградено по подобие на жалбата за бавност в гражданския и административния процес. То е създадено по изцяло нов модел, който се стреми да отговори на изискванията на Европейската конвенция по правата на човека и критиката на Европейския съд по правата на човека към досегашната уредба.

79 • Съкратено съдебно следствие. Специализиран наказателен съд

Извън промените, свързани с подсъдността на специализираните наказателни съдилища (чиято конституционосъобразност най-вероятно ще бъде оспорена), са налице изменения по отношение на особените правила в съдебното производство пред този съд.

80 • Споразумение

Налице са нормативни промени, насочени към прецизиране уредбата на съдържанието на споразумението и неговите последици в съдебната фаза.

Налице е изрична уредба при произнасяне по споразумението, постигнато с някой от подсъдимите или за някое от престъпленията:

Член 384а НПК

(1) Когато след образуване на съдебното производство, но преди приключване на съдебното следствие, е постигнато споразумение с някой от подсъдимите или за някое от престъпленията, съдът отлага разглеждането на делото.

(2) По постигнатото споразумение в 7-дневен срок от получаване на делото се произнася друг съдебен състав.

(3) Съдебният състав по ал. 1 продължава разглеждането на делото след произнасянето по споразумението.

82 • Международно сътрудничество по наказателни дела

Законодателят прецизира нормативната уредба при трансфера на осъдени лица.

Х