Юридическа правоспособност ∙ Първа част

Учебник © 2023 ∙ Атанас Атанасов • ISBN 978-619-7394-17-7
38.00 лв.
Поръчайте • Юридическа правоспособност I и II • с обща поръчка
80.00 лв. ✓
Σ

Материя

Съдебна власт
Адвокатура
Администрация и административен процес
Финансов и данъчен режим
Граждански съдебен процес

     

Обем

26 теми
612 страници

Шесто издание

По новия формат
6 февруари 2023 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Учебник по новия формат

Специално за новия формат на изпита консолидираме всички необходими знания по теми 1 – 26 от актуалния конспект по юридическа правоспособност.

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Съдебна власт 1 • Конституционни основи на съдебната власт9 Конституционна функция на съдебната власт. Съдебна система. Прокуратура и следствие. Висш съдебен съвет. Правен статут на магистратите. 2 • Администрация на съдебната власт40 Организация на работа на администрацията на съдилищата и на администрацията на прокуратурата. Адвокатура 3 • Адвокатура50 Статут на адвокатурата. Права и задължения на адвоката. Администрация и административен процес 4 • Органи на изпълнителната власт61 Понятие и видове. Централни органи на изпълнителната власт. Териториално деление и администрация. 5 • Административни актове74 Административен акт и административен договор. Видове административни актове. Производство по издаване на административни актове. 6 • Административна принуда98 Административна принуда – понятие и видове. Принудителни административни мерки. 7 • Оспорване на административни актове по административен ред107 Обща характеристика. Образуване на производството. Разглеждане и произнасяне по преписката. 8 • Оспорване на административни актове пред първоинстанционния съд116 Съдебно оспорване на индивидуални административни актове. Съдебно оспорване на общи административни актове. Съдебно оспорване на нормативни административни актове. 9 • Касационно производство в административния процес134 Касационно оспорване. Касационни основания. Касационна жалба. Разглеждане и решаване на делото. Ново разглеждане на делото от първоинстанционния съд. 10 • Отмяна на влезли в сила решения по административни дела142 Предмет, основания и право на отмяна. Производство по отмяна. Отмяна по искане на трето лице. 11 • Административнонаказателно производство150 Административнонаказателно производство и административнонаказателноотговорни лица. 12 • Изпълнително производство в административния процес178 Изпълнение на административните актове. Изпълнение на административните наказания. Финансов и данъчен режим 13 • Данъци и данъчен процес198 Данъци – понятие и видове. Отделни видове данъци. Данъчен процес. 14 • Събиране на публични вземания215 Определяне на публичните вземания. Доброволно изпълнение. Принудително изпълнение. Погасяване на публичните вземания. 15 • Ревизионен акт и ревизионно производство234 Ревизионен акт. Обжалване. Влизане в сила. 16 • Кредитни институции243 Кредитни институции. Правомощия. Контрол. Граждански съдебен процес 17 • Подсъдност, страни и представителство256 Подведомственост и подсъдност по граждански дела. Страни и представителство в гражданския процес. Срокове и възстановяване на срокове. Съобщения и призовки. 18 • Исково производство пред първоинстанционния съд297 Предявяване на иск. Разглеждане на делото. Постановяване на първоинстанционното решение. 19 • Доказване в гражданския процес319 Доказателства и доказателствени средства. 20 • Обжалване в гражданския процес352 Порочни съдебни актове. Въззивно обжалване. Касационно обжалване. Обжалване на определения и разпореждания. 21 • Отмяна на влезли в сила решения в гражданския процес398 Понятие и основания. Производство по отмяна. Отмяна по молба на трето лице. 22 • Отклонения в исковия процес415 Обективно съединяване на искове. Другарство. Встъпване и привличане на трети лица. Прехвърляне на спорното право и приемство в процеса. Спиране и прекратяване на делото. Оттегляне и отказ от иска. Съдебна спогодба. 23 • Особени искови производства444 Производство по търговски спорове. Производство по колективни искове. Бързо производство. Брачни дела и дела за гражданско състояние. Съдебна делба. Други особени искови производства. 24 • Обезпечително производство. Заповедно производство483 Обезпечителна защита. Обезпечително производство. Защита в обезпечителния процес. Заповедно производство. 25 • Изпълнително производство515 Принудително изпълнение. Изпълнителен лист. Органи, страни и участници в изпълнителния процес. Производство по изпълнение. Защита срещу незаконосъобразно изпълнение. 26 • Охранителни производства546 Общи правила. Производство по установяване на факти. Производство по обявяване на отсъствие или смърт. Производство по откриване на наследство. Производство по обезсилване на ценни книги. Регистърни производства по ГПК и ЗТРРЮЛНЦ. Поръчайте учебника  

Създаден за успешно полагане на изпита

Изложението на темите в учебника е съобразено с изискванията за изпита по юридическа правоспособност. То ще Ви даде необходимите знания за успешно полагане на двата компонента от изпита – тест и казус.

Екипът на LawStore е ангажиран с изпита за придобиване на юридическа правоспособност през последните 8 години.

Още с приемането на новия формат започнахме проучвания във връзка с материята и начина на провеждане на изпита. Така успяхме да създадем учебник, който да осигури успешното полагане на изпита още от първото му провеждане по новия формат през 2020 г. до днес.

Ясен и подреден

Учебникът улеснява максимално подготовката за изпита чрез по-спокоен и качествен учебен процес.

Всяка тема е представена ясно и разбираемо. В същото време материалът се разглежда в дълбочината, необходима за успешно полагане на изпита.

Последователната структура на изложението следва систематиката на правните институти и понятия. По този начин ще придобиете трайни знания по материята за изпита.

Нормативният текст е визуално отграничен и естествено инкорпориран в основното изложение.

Специално поставените визуални акценти ще Ви помогнат както при първоначалния прочит, така и при преговора на материала.

Доверете се на изпитан източник

Когато създаваме учебник, пред нас винаги стои една ясна цел – да обезпечим успешното полагане на изпита, като предоставим качествен и целенасочен източник за учене.

До момента учебникът е изпитан успешно на 8-те проведени изпита по новия формат.

Вече четвърта година този учебник служи на нашите колеги за успешна подготовка и полагане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Вярваме, че той ще послужи и на Вас!

Актуализация®

Учебните издания на LawStore се подобряват и актуализират постоянно от нашите автори и редактори, за да отговорят на динамиката на законодателството и развитието на правните институти.

Актуализациите на LawStore са уникална email услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

Съдържанието на най-новото издание на учебника е напълно актуално към 6 февруари 2023 г.

29 юли 2022 г. 28 февруари 2022 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа, след като получите учебника, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Юридическа правоспособност • Първа част

Шесто издание © 2023

Цена: 38 лв.

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за изпита или за учебниците, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече