Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Юридическа правоспособност ∙ Първа част

Учебник © 2020 ∙ Атанас Атанасов • ISBN 978-619-7394-17-7
34.00 лв.
Σ

Материя

Съдебна власт
Адвокатура
Администрация и административен процес
Финансов и данъчен режим
Граждански съдебен процес

     

Обем

26 теми
582 страници

Пето издание

По новия формат
20 август 2020 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от поръчката

Учебник по новия формат

Поръчайте учебника

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание Съдебна власт 1 • Конституционни основи на съдебната власт9 Конституционна функция на съдебната власт. Съдебна система. Прокуратура и следствие. Висш съдебен съвет. Правен статут на магистратите. 2 • Администрация на съдебната власт40 Организация на работа на администрацията на съдилищата и на администрацията на прокуратурата. Адвокатура 3 • Адвокатура50 Статут на адвокатурата. Права и задължения на адвоката. Администрация и административен процес 4 • Органи на изпълнителната власт61 Понятие и видове. Централни органи на изпълнителната власт. Териториално деление и администрация. 5 • Административни актове74 Административен акт и административен договор. Видове административни актове. Производство по издаване на административни актове. 6 • Административна принуда98 Административна принуда – понятие и видове. Принудителни административни мерки. 7 • Оспорване на административни актове по административен ред107 Обща характеристика. Образуване на производството. Разглеждане и произнасяне по преписката. 8 • Оспорване на административни актове пред първоинстанционния съд116 Съдебно оспорване на индивидуални административни актове. Съдебно оспорване на общи административни актове. Съдебно оспорване на нормативни административни актове. 9 • Касационно производство в административния процес134 Касационно оспорване. Касационни основания. Касационна жалба. Разглеждане и решаване на делото. Ново разглеждане на делото от първоинстанционния съд. 10 • Отмяна на влезли в сила решения по административни дела142 Предмет, основания и право на отмяна. Производство по отмяна. Отмяна по искане на трето лице. 11 • Административнонаказателно производство150 Административнонаказателно производство и административнонаказателноотговорни лица. 12 • Изпълнително производство в административния процес178 Изпълнение на административните актове. Изпълнение на административните наказания. Финансов и данъчен режим 13 • Данъци и данъчен процес198 Данъци – понятие и видове. Отделни видове данъци. Данъчен процес. 14 • Събиране на публични вземания215 Определяне на публичните вземания. Доброволно изпълнение. Принудително изпълнение. Погасяване на публичните вземания. 15 • Ревизионен акт и ревизионно производство234 Ревизионен акт. Обжалване. Влизане в сила. 16 • Кредитни институции243 Кредитни институции. Правомощия. Контрол. Граждански съдебен процес 17 • Подсъдност, страни и представителство256 Подведомственост и подсъдност по граждански дела. Страни и представителство в гражданския процес. Срокове и възстановяване на срокове. Съобщения и призовки. 18 • Исково производство пред първоинстанционния съд297 Предявяване на иск. Разглеждане на делото. Постановяване на първоинстанционното решение. 19 • Доказване в гражданския процес319 Доказателства и доказателствени средства. 20 • Обжалване в гражданския процес352 Порочни съдебни актове. Въззивно обжалване. Касационно обжалване. Обжалване на определения и разпореждания. 21 • Отмяна на влезли в сила решения в гражданския процес398 Понятие и основания. Производство по отмяна. Отмяна по молба на трето лице. 22 • Отклонения в исковия процес415 Обективно съединяване на искове. Другарство. Встъпване и привличане на трети лица. Прехвърляне на спорното право и приемство в процеса. Спиране и прекратяване на делото. Оттегляне и отказ от иска. Съдебна спогодба. 23 • Особени искови производства444 Производство по търговски спорове. Производство по колективни искове. Бързо производство. Брачни дела и дела за гражданско състояние. Съдебна делба. Други особени искови производства. 24 • Обезпечително производство. Заповедно производство483 Обезпечителна защита. Обезпечително производство. Защита в обезпечителния процес. Заповедно производство. 25 • Изпълнително производство515 Принудително изпълнение. Изпълнителен лист. Органи, страни и участници в изпълнителния процес. Производство по изпълнение. Защита срещу незаконосъобразно изпълнение. 26 • Охранителни производства546 Общи правила. Производство по установяване на факти. Производство по обявяване на отсъствие или смърт. Производство по откриване на наследство. Производство по обезсилване на ценни книги. Регистърни производства по ГПК и ЗТРРЮЛНЦ. Поръчайте учебника  

Уважаеми колеги,

Представяме Ви първия учебник по новия формат за изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Екипът на LawStore e ангажиран с подготовката за този изпит през последните 5 години. Още с приемането на новия формат започнахме проучвания във връзка с материята и начина на провеждане на изпита. През 2019 г. и 2020 г. проследихме особено внимателно всяко указание от Министерство на правосъдието и започнахме работа по учебник по новия формат.

В началото на месец август беше обявен новият конспект за изпитa. От Министерство на правосъдието наблягат, че конспектът е „тематичен“ и от неговото съдържание правим извод, че целта е била да се обхване максимално широка материя. Затова и нашето желание е да създадем източник за подготовка, който да обхваща в пълнота материала за изпита.

След задълбочен анализ на темите в конспекта взехме решение да представим материала за изпита в 2 части предвид неговата широта и спецификите на новия формат – тест и казус. Това решение е резултат и от комуникацията ни с организаторите на изпита в Министерство на правосъдието.

Провеждането на първия изпит по новия формат предстои тази есен. Поради това при разработката на учебниците можем да се опрем на съдържанието на конспекта, предварителната информация за изпита, подадена от Министерство на правосъдието и на нашия опит. Това, което ни дава увереност, е че нашите учебници вече дълги години се използват не само за държавните изпити, но и при подготовка за адвокатски и магистратски изпити.

Ние в LawStore винаги сме се старали да предоставим пълни и висококачествени източници за учебна подготовка, създадени с оглед на формата, конспекта и целите на съответния изпит. Вярваме, че само по този начин подготовката може да бъде спокойна и целенасочена. Затова поехме към Вас ангажимент да създадем този нов учебник за изпита през 2020 г.

Вярваме, че предвид новия формат на изпита – тест и казус – новото разширено изложение ще улесни Вашата подготовка и ще Ви осигури един по-спокоен и качествен учебен процес. Това винаги е била и ще бъде нашата цел!

Юридическа правоспособност • Първа част

Пето издание © 2020

Цена 34.00

Поръчайте учебника

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт

Ако имате въпроси за учебника или за изпита, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram