Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност през 2020 г.

януари 2020 г. • Александра Атанасова

По кой ред ще полагате изпита?

С промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) беше предвиден нов формат и ред за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност. Във връзка с преходния режим, който е в сила понастоящем, направихме специално проучване на нормативната уредба и се допитахме до Министерство на правосъдието.

И през 2020 г. ще продължи преходният период от досегашния формат на изпита към новия формат.

Изпитът ще се провежда паралелно в два формата – по стария ред (устен изпит) и по нов ред (тест и казус).

За съжаление не може да избирате по кой ред ще се явите. Как ще протече Вашият изпит, зависи от момента, в който сте започнали стажа. За начало на стажа се смята денят, в който сте постъпили в съответния съд.

Ако сте започнали стажа преди 1 януари 2020 г., изпитът Ви ще мине по стария ред.

Ако сте започнали стажа след 1 януари 2020 г., ще положите изпита по новия ред.

Изпитът по стария ред

Ако сте започнали стажа преди 1 януари 2020 г., изпитът Ви ще бъде по стария ред. Изпитът по този ред е устен и се провежда веднъж месечно до края на 2020 г.

Конспектът за изпита по стария ред е от 40 въпроса и обхваща материя относно организацията, основните функции и актовете на органите на съдебната власт.

Конспект

Със заповед на министъра на правосъдието са насрочени всички дати за 2020 г.

Дати за изпита през 2020 г. Скрийте датите за изпита

16 и 17 януари 2020 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 27.12.2019 г. (включително).
13 и 14 февруари 2020 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.01.2020 г. (включително).
19 и 20 март 2020 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 21.02.2020 г. (включително).
23 и 24 април 2020 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 27.03.2020 г. (включително).
14 и 15 май 2020 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.04.2020 г. (включително).
18 и 19 юни 2020 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 15.05.2020 г. (включително).
16 и 17 юли 2020 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 18.06.2020 г. (включително).
13 и 14 август 2020 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 17.07.2020 г. (включително).
17 и 18 септември 2020 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 14.08.2020 г. (включително).
15 и 16 октомври   г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 18.09.2020 г. (включително).
12 и 13 ноември 2020 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 16.10.2020 г. (включително).
17 и 18 декември 2020 г. от 9:00
като заявленията за стажант-юристите, провели успешно 6-месечния стаж, с приложени към тях документи следва да постъпят в Министерство на правосъдието с придружително писмо най-късно до 13.11.2020 г. (включително).

Изпитът се провежда пред тричленна комисия. Изтегляте един въпрос от конспекта, по който говорите. Комисията може да Ви зададе и допълнителни въпроси по изтегления въпрос или по други теми от конспекта.

По време на изпита не можете да ползвате нормативни актове, сборници със съдебна практика или други материали.

Оценката от изпита е „издържал“ или „неиздържал“.

При успешно полагане на изпита, ще Ви бъде издадено удостоверение за юридическа правоспособност в 1-месечен срок.

За Вашата подготовка използвайте учебника "Юридическа правоспособност" от LawStore. Учебникът се ползва с безплатна доставка до офис на куриер и +2 години актуализация по email.

Към учебника

Изпитът по новия ред

Ако сте постъпили на стаж след 1 януари 2020 г., ще полагате изпит по новия ред.

Изпитът по новия ред има два етапа – решаване на тест и решаване на казус.

Тест

Първият етап от изпита е решаване на затворен тест от 30 въпроса с един верен отговор.

За успешното полагане на теста е необходимо да отговорите правилно на най-малко 70 % от въпросите. Това означава да дадете правилен отговор на поне 21 въпроса.

За решаване на теста имате 2 астрономически часа.

Въпросите от теста обхващат материята по образуването, движението и приключването на съдебните, прокурорските и следствените дела и свързаните с тях актове. Въпросите са разделени пропорционално между процесуалноправната материя, правната уредба на съдебната система и професионалната юридическа етика.

При решаването на теста не е позволено да ползвате нормативни актове, сборници със съдебна практика, коментари или други писмени материали.

Оценката от теста е „издържал“ или „неиздържал“. Положителната оценка от теста е условие за допускане до втория етап от изпита.

Казус

Вторият етап на изпита е решаване на казус. До него ще бъдете допуснати само ако сте издържали успешно теста.

За решаване на казуса имате 2 астрономически часа.

Можете да използвате нормативни актове и съдебна практика.

Казусът също се оценява с „издържал“ или „неиздържал“.

Оценяване

За да положите успешно изпита, трябва да сте издържали и теста, и казуса.

На положилите успешно и двата етапа от изпита, се издава удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

Ако не издържите теста или казуса, имате право да се явите отново до три пъти. Преди всяко следващо явяване на изпита е необходимо да проведете и допълнителен стаж от два месеца.

Дати за изпита

Изпитите по новия ред ще се провеждат два пъти в годината – през април и през октомври. Тъй като първите стажанти ще приключат стажа най-рано през юни, първата дата за изпита по новия ред ще бъде през октомври 2020 г.

Възможно е министърът на правосъдието със заповед да насрочи и допълнителна дата, ако има голям брой подадени молби за явяване на изпит.

Конспект

Към момента на подготвяне на тази статия все още не е приет конспект за новия ред за изпита. Новият конспект се очаква до края на месец март.

Запишете се за Email Абонамента на LawStore, за да Ви изпратим повече информация, когато бъде утвърден конспектът и са насрочени първите дати за изпита по новия ред.

Запишете ме

Подготовка

Екипът ни работи усилено по учебник по новия формат, който да използвате за Вашата подготовка. След обявяване на конспекта за изпита ще направим всичко възможно този учебник да излезе през лятото на 2020 г. Така ще можете да се готвите спокойно за първия изпит по новия формат.

Екипът на LawStore Ви пожелава успешна подготовка!

Х