Изпит: Юридическа правоспособност през 2024 г.

Обновена: 23 април 2024 г. Статия LawStore

Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност по новия формат се провежда 2 пъти в годината – през април и през октомври. Изпитът протича на два последователни етапа – решаване на тест и решаване на казус.

Министърът на правосъдието определя със заповед деня, часа и мястото на провеждане на изпита, както и допуснатите до изпит стажант-юристи.

При голям брой записани стажант-юристи е възможно през годината да бъде насрочена и допълнителна дата за изпита.

За първата извънредна дата през 2024 г. следва да подадете Вашите документи в срок до 15 януари 2024 г.

Забележка: Ако сте започнали стаж по юридическа правоспособност преди 1 януари 2020 г., Вашият изпит ще бъде по стария формат. За реда на провеждането му, вижте тук.

Записване

Преди да се явите на изпита, е необходимо да сте преминали както основния стаж, така и професионалния стаж. Документите за явяване на изпита се подават до министъра на правосъдието чрез председателя на съответния окръжен съд.

Необходимите документи за записване за изпита са:

  • Заявление за допускане до изпит, по образец;
  • Акт за встъпване в длъжност;
  • Акт за напускане от длъжност;
  • Заверена стажантска книжка;
  • Подписан от наставника индивидуален план за провеждане на професионалния стаж (независимо дали сте направили предварителен избор на наставник, или наставникът Ви е бил определен служебно).

За да се явите на изпит през съответния месец, е необходимо да подадете Вашите документи в определен срок преди изпита.

  • За да се явите на изпита през април, е необходимо да сте подали документи до края на февруари.
  • За да се явите на изпита през октомври, трябва да подадете документи до края на август.
  • За извънредните дати Министерство на правосъдието определя срок за подаване на документите във всеки отделен случай.

Конспект

Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност се провежда въз основа на конспект, утвърден от Министъра на правосъдието. Както тестът, така и казусът се съставят въз основа на въпросите в конспекта.

Актуалният конспект се състои от 55 теми, като материалът е широк по обхват.

Конспектът включва въпроси от всички основни области на българското право: съдебна власт, административно право и процес, данъчно право и данъчен процес, гражданско и търговско право, граждански процес, наказателно право и наказателен процес, професионалната юридическа етика.

Конспект за 2024 г.

Тест

Първият етап от изпита е решаване на затворен тест от 30 въпроса с един верен отговор.

За успешното полагане на теста е необходимо да отговорите правилно на най-малко 70% от въпросите. Това означава да дадете правилен отговор на поне 21 въпроса.

За решаване на теста имате 2 астрономически часа.

Отговорите трябва да нанесете на предоставената бланка за отговори. Обърнете внимание, че ако на някой от въпросите сте отбелязали повече от един верен отговор, отговорът няма да бъде зачетен.

На този етап от изпита не е разрешено да използвате нормативни актове, сборници със съдебна практика, коментари или други материали. Единственото, което може и трябва да държите при себе си по време на изпита, е документа Ви за самоличност.

Оценката от теста може да бъде „издържал“ или „неиздържал“. Положителната оценка от теста е условие за допускане до втория етап от изпита.

Резултатите от теста и списък на допуснатите до втората част на изпита стажант-юристи се обявяват до 7 дни след провеждането му на сайта на Министерство на правосъдието.

Официални тестове и отговори

Източник: Министерство на правосъдието

Октомври 2020 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Юни 2021 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Октомври 2021 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Декември 2021 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Април 2022 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Август 2022 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Октомври 2022 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Януари 2023 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Април 2023 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Август 2023 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Октомври 2023 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Февруари 2024 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Април 2024 г. Официален тест [PDF]Отговори [PDF]

Учебни интерактивни тестове

© LawStore

Април 2020 г. Примерен тест № 1

Юни 2020 г. Примерен тест № 2

Януари 2021 г. Примерен тест № 3

Февруари 2021 г. Примерен тест № 4

Март 2021 г. Примерен тест № 5

Ноември 2021 г. Примерен тест № 6

Казус

Вторият етап на изпита е решаване на казус. До него ще бъдете допуснати само ако сте издържали успешно теста.

Този етап от изпита се провежда до 10 дни след теста.

Казусът на изпита по юридическа правоспособност, подобно на държавните изпити, представлява изложение на определена житейска ситуация, по която има конкретно зададени отворени въпроси.

За решаването на казуса имате 2 астрономически часа.

Материята на казуса е в рамките на тематичния конспект. По казуса най-вероятно ще има зададени както материалноправни, така и процесуалноправни въпроси.

По време на този етап от изпита имате право да използвате нормативни актове и съдебна практика на хартиен носител. Обърнете внимание, че сборниците не бива да съдържат текстове с коментари, анализи или тълкувания, дописвания на ръка или с друго помощно средство.

За Ваше улеснение съставихме списък с нормативните актове, с които е добре да разполагате при решаването на казуса:

Вижте законите за изпита Скрийте законите за изпита

Съдебна власт и адвокатура Конституция на Р България (КРБ) Закон за съдебната власт (ЗСВ) Закон за адвокатурата (ЗАдв) Административно право и процес Закон за администрацията (ЗАдм) Административнопроцесуален кодекс (АПК) Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) Финансов и данъчен режим Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) Материални данъчни закони (ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗАДС, ЗМДТ) Закон за кредитните институции (ЗКИ) Граждански съдебен процес Граждански процесуален кодекс (ГПК) Гражданско, търговско и трудово право Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) Търговски закон (ТЗ) Закон за собствеността (ЗС) Правилник за вписванията (ПВ) Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр) Закон за защита на потребителите (ЗЗП) Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) Закон за наследството (ЗН) Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Кодекс на труда (КТ) Закон за държавния служител (ЗДСл) Семеен кодекс (СК) Наказателно право и процес Наказателен кодекс (НК) Наказателно-процесуален кодекс (НПК) Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) Закон за Европейската заповед за защита (ЗЕЗЗ) Закон за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР)

Казусът също се оценява с „издържал“ или „неиздържал“. Резултатите от казуса се обявяват на сайта на Министерство на правосъдието до 2 седмици от провеждането му.

Всеки стажант-юрист има право на достъп до своята писмена работа.

Официални казуси и решения

Източник: Министерство на правосъдието

Октомври 2020 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Юни 2021 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Октомври 2021 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Декември 2021 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Април 2022 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Август 2022 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Октомври 2022 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Февруари 2023 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Април 2023 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Август 2023 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Октомври 2023 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Февруари 2024 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Април 2024 г. Официален казус [PDF]Решение на казуса [PDF]

Оценяване и повторно явяване

За да положите успешно изпита, трябва да сте издържали и двата етапа – както теста, така и казуса.

Успешното полагане на изпита води до придобиване на юридическа правоспособност, за което ще Ви бъде издадено удостоверение в срок от 1 месец. За издаване на удостоверението се заплаща държавна такса в размер на 12 лева по банкова сметка на Министерство на правосъдието.

Удостоверението можете да получите в сградата на министерството след представяне на платежното нареждане в оригинал. Адрес: гр. София, бул. Дондуков № 2А, етаж 7, стая № 756.

В случай че на някой от двата етапа получите оценка „неиздържал“, имате право да се явите отново на изпит след като проведете допълнителен стаж от два месеца. В този случай ще полагате отново целия изпит (тест и казус). За повторно явяване на изпита не се заплаща държавна такса.

Обърнете внимание, че съгласно настоящата нормативна уредба можете да се явите на изпита за придобиване на юридическа правоспособност общо до 3 пъти.

В случай че сте възпрепятствани да се явите на някой от етапите на изпита, имате право отново да се запишете за следваща дата за изпита. Отсъствието Ви се отразява в протокола с "неявил се" и не се отразява на броя опити, които имате, за да вземете успешно изпита. В този случай не е необходимо да провеждате допълнителен двумесечен стаж, но отново трябва да се явите и на двата етапа на изпита – тест и казус.

Учебници за изпита

Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност цели да провери Вашите познания във всички значими области на правото.

За Вашата теоретична подготовка Ви предлагаме учебниците на LawStore:

За да се упражните за изпита по всяка тема, Ви предлагаме:

Юридическа правоспособност
I част • Теми 1 – 26
Юридическа правоспособност
II част • Теми 27 – 55

Екипът ни е силно ангажиран с проучване на новия формат на изпита от самото му предвиждане за първи път в Закона за съдебната власт през 2016 г. до днес. В продължение на няколко години внимателно проучихме материята, обхвата и реда за изпита.

Контактуваме активно и с Министерство на правосъдието, за да изработим източници, които в най-висока степен да отговорят на новите изисквания за придобиване на юридическа правоспособност.

Всички теми от конспекта са представени систематично, фокусирано и последователно, за да Ви дадат необходимата основа за успешно полагане на изпита.

Вярваме, че с тези учебници ще си осигурите спокоен и целенасочен учебен процес.

Желаем Ви успешна подготовка!

Ако имате въпроси за изпита или Вашата подготовка, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram