Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Примерен тест № 6 за юридическа правоспособност

30 ноември 2021 г. Примерен тест LawStore © 2021

За да улесним подготовката Ви за изпита по юридическа правоспособност, изготвихме примерен тест от 30 въпроса, с който да проверите знанията си. Тестът е разработен от нашите автори съгласно новия конспект за изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Тестът е интерактивен. Натиснете върху отговора, който считате за правилен, и моментално ще получите проверка.

Условия

  • Всеки въпрос има само 1 верен отговор.
  • За успешното полагане на теста е необходимо да отговорите правилно на най-малко 70% от въпросите. Това означава да дадете правилен отговор на поне 21 въпроса или да допуснете най-много 9 грешки.
  • За решаване на теста имате 2 астрономически часа.

Въпроси

1. С корпоративен данък се облага:

Печалбата; Печалбата;

Верен отговор! С корпоративен данък се облагат печалбите (чл. 5, ал. 1 ЗКПО).

Оборота; Оборота;

Верният отговор е “а”. С корпоративен данък се облагат печалбите (чл. 5, ал. 1 ЗКПО).

Потреблението. Потреблението.

Верният отговор е “а”. С корпоративен данък се облагат печалбите (чл. 5, ал. 1 ЗКПО).

2. Публичните вземания НЕ могат да се погасяват чрез:

Прихващане; Прихващане;

Верният отговор е “в”. Способите за погасяване на публичните вземания са изрично и изчерпателно посочени в закона (вж. чл. 168 ДОПК). Сред тях са прихващането и опрощаването на публичното задължение. Публичните вземания по правило не могат да се прехвърлят и поради това няма как да се погасят на това основание.

Опрощаване; Опрощаване;

Верният отговор е “в”. Способите за погасяване на публичните вземания са изрично и изчерпателно посочени в закона (вж. чл. 168 ДОПК). Сред тях са прихващането и опрощаването на публичното задължение. Публичните вземания по правило не могат да се прехвърлят и поради това няма как да се погасят на това основание.

Прехвърляне (цесия). Прехвърляне (цесия).

Верен отговор! Способите за погасяване на публичните вземания са изрично и изчерпателно посочени в закона (вж. чл. 168 ДОПК). Сред тях са прихващането и опрощаването на публичното задължение. Публичните вземания по правило не могат да се прехвърлят и поради това няма как да се погасят на това основание.

3. Регистрацията на търговските банки се извършва по:

Разпоредителната система; Разпоредителната система;

Верният отговор е “б”. Дейността по публично привличане на влогове и други възстановими средства е подчинена на лицензионен режим (чл. 2, ал. 5 ЗКИ). За извършването на банкова дейност се изисква лиценз, издаден от БНБ (чл. 13, ал. 1 ЗКИ).

Разрешителната система; Разрешителната система;

Верен отговор! Дейността по публично привличане на влогове и други възстановими средства е подчинена на лицензионен режим (чл. 2, ал. 5 ЗКИ). За извършването на банкова дейност се изисква лиценз, издаден от БНБ (чл. 13, ал. 1 ЗКИ).

Нормативно-контролната система. Нормативно-контролната система.

Верният отговор е “б”. Дейността по публично привличане на влогове и други възстановими средства е подчинена на лицензионен режим (чл. 2, ал. 5 ЗКИ). За извършването на банкова дейност се изисква лиценз, издаден от БНБ (чл. 13, ал. 1 ЗКИ).

4. Предмет на колективен иск може да бъде:

Само договорно отношение; Само договорно отношение;

Верният отговор е “в”. Предмет на колективен иск е увреждане, произтичащо от едно нарушение (arg. чл. 279 ГПК). Следователно предмет на този иск в типичния случай ще бъде непозволено увреждане (деликт), но е възможно с него да се търси защита срещу вреди, произтичащи от договорно основание.

Само непозволено увреждане; Само непозволено увреждане;

Верният отговор е “в”. Предмет на колективен иск е увреждане, произтичащо от едно нарушение (arg. чл. 279 ГПК). Следователно предмет на този иск в типичния случай ще бъде непозволено увреждане (деликт), но е възможно с него да се търси защита срещу вреди, произтичащи от договорно основание.

Както договорно отношение, така и непозволено увреждане. Както договорно отношение, така и непозволено увреждане.

Верен отговор! Предмет на колективен иск е увреждане, произтичащо от едно нарушение (arg. чл. 279 ГПК). Следователно предмет на този иск в типичния случай ще бъде непозволено увреждане (деликт), но е възможно с него да се търси защита срещу вреди, произтичащи от договорно основание.

5. Ако въззивникът оттегли своята жалба, насрещната въззивна жалба:

Не се разглежда изобщо; Не се разглежда изобщо;

Верен отговор! Насрещната въззивна жалба не се разглежда, ако въззивната жалба бъде оттеглена или върната (чл. 263, ал. 4 ГПК). Насрещната въззивна жалба трябва да се отграничава от обикновената въззивна жалба, която всяка страна може да подаде срещу решението. Правото на насрещна въззивна жалба съществува и може да бъде упражнено, когато въззиваемият не е упражнил правото си да подаде самостоятелна въззивна жалба срещу неизгодната за него част от решението и срокът за това е изтекъл. Насрещната въззивна жалба може да се подаде в срока за отговор на въззивната жалба, депозирана от насрещната страна.

Се разглежда, ако страната заяви, че я поддържа; Се разглежда, ако страната заяви, че я поддържа;

Верният отговор е “а”. Насрещната въззивна жалба не се разглежда, ако въззивната жалба бъде оттеглена или върната (чл. 263, ал. 4 ГПК). Насрещната въззивна жалба трябва да се отграничава от обикновената въззивна жалба, която всяка страна може да подаде срещу решението. Правото на насрещна въззивна жалба съществува и може да бъде упражнено, когато въззиваемият не е упражнил правото си да подаде самостоятелна въззивна жалба срещу неизгодната за него част от решението и срокът за това е изтекъл. Насрещната въззивна жалба може да се подаде в срока за отговор на въззивната жалба, депозирана от насрещната страна.

Се разглежда, независимо от оттеглянето на първоначалната жалба. Се разглежда, независимо от оттеглянето на първоначалната жалба.

Верният отговор е “а”. Насрещната въззивна жалба не се разглежда, ако въззивната жалба бъде оттеглена или върната (чл. 263, ал. 4 ГПК). Насрещната въззивна жалба трябва да се отграничава от обикновената въззивна жалба, която всяка страна може да подаде срещу решението. Правото на насрещна въззивна жалба съществува и може да бъде упражнено, когато въззиваемият не е упражнил правото си да подаде самостоятелна въззивна жалба срещу неизгодната за него част от решението и срокът за това е изтекъл. Насрещната въззивна жалба може да се подаде в срока за отговор на въззивната жалба, депозирана от насрещната страна.

6. Нарушението на материалния закон от съда ще доведе до:

Неправилност на решението; Неправилност на решението;

Верен отговор! Нарушението на материалния закон от съда ще доведе до неправилност на решението. Нищожността на решението е порок във формата или съдържанието на решението, което пречи то да породи характерните за едно решение правни последици. Недопустимо е решението, което не отговаря на изискванията, при които делото може да се реши по същество.

Недопустимост на решението; Недопустимост на решението;

Верният отговор е “а”. Нарушението на материалния закон от съда ще доведе до неправилност на решението. Нищожността на решението е порок във формата или съдържанието на решението, което пречи то да породи характерните за едно решение правни последици. Недопустимо е решението, което не отговаря на изискванията, при които делото може да се реши по същество.

Нищожност на решението. Нищожност на решението.

Верният отговор е “а”. Нарушението на материалния закон от съда ще доведе до неправилност на решението. Нищожността на решението е порок във формата или съдържанието на решението, което пречи то да породи характерните за едно решение правни последици. Недопустимо е решението, което не отговаря на изискванията, при които делото може да се реши по същество.

7. Когато се установи, че има две висящи дела между същите страни, на същото основание и за същото искане в различни съдилища, съдът, пред който делото е заведено по-рано, следва:

Да прекрати служебно делото; Да прекрати служебно делото;

Верният отговор е “в”. Когато се установи, че има две висящи дела между същите страни, на същото основание и за същото искане в различни съдилища, съдът, пред който делото е заведено по-рано, следва да продължи разглеждането на делото. По-късно заведеното дело се прекратява служебно (чл. 126, ал. 1 ГПК).

Да изиска преписката от другия съд; Да изиска преписката от другия съд;

Верният отговор е “в”. Когато се установи, че има две висящи дела между същите страни, на същото основание и за същото искане в различни съдилища, съдът, пред който делото е заведено по-рано, следва да продължи разглеждането на делото. По-късно заведеното дело се прекратява служебно (чл. 126, ал. 1 ГПК).

Да продължи разглеждането на делото. Да продължи разглеждането на делото.

Верен отговор! Когато се установи, че има две висящи дела между същите страни, на същото основание и за същото искане в различни съдилища, съдът, пред който делото е заведено по-рано, следва да продължи разглеждането на делото. По-късно заведеното дело се прекратява служебно (чл. 126, ал. 1 ГПК).

8. Адвокатът може да бъде упълномощен пред съда:

Само с писмено пълномощно; Само с писмено пълномощно;

Верният отговор е “в”. Адвокатът представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно (чл. 25, ал. 1 ЗАдв). Упълномощаване на адвокат пред съд може да бъде извършено и устно в съдебното заседание, като това се вписва в протокола (чл. 25, ал. 2 ЗАдв).

Само лично и устно в съдебно заседание; Само лично и устно в съдебно заседание;

Верният отговор е “в”. Адвокатът представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно (чл. 25, ал. 1 ЗАдв). Упълномощаване на адвокат пред съд може да бъде извършено и устно в съдебното заседание, като това се вписва в протокола (чл. 25, ал. 2 ЗАдв).

Както писмено, така и устно. Както писмено, така и устно.

Верен отговор! Адвокатът представлява своя клиент въз основа на писмено пълномощно (чл. 25, ал. 1 ЗАдв). Упълномощаване на адвокат пред съд може да бъде извършено и устно в съдебното заседание, като това се вписва в протокола (чл. 25, ал. 2 ЗАдв).

9. Актовете на кмета на общината могат да бъдат оспорени по административен ред:

Пред общинския съвет; Пред общинския съвет;

Верният отговор е “б”. Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго (чл. 45, ал. 1 ЗМСМА).

Пред областния управител; Пред областния управител;

Верен отговор! Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго (чл. 45, ал. 1 ЗМСМА).

Не могат да бъдат оспорвани по административен ред. Не могат да бъдат оспорвани по административен ред.

Верният отговор е “б”. Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго (чл. 45, ал. 1 ЗМСМА).

10. Ако със закон не е предвидено друго, НЕ представляват административни актове:

Волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения; Волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения;

Верният отговор е “в”. Не са индивидуални административни актове волеизявленията, с които се обявяват условията за участие в състезателно административно производство по издаването на индивидуални административни актове, освен ако в специален закон е предвидено друго (чл. 21, ал. 5, изр. 2 АПК). Волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ, представляват индивидуален административен акт (чл. 21, ал. 3 АПК). Индивидуален административен акт представлява и отказът на административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие (чл. 21, ал. 4 АПК).

Отказът на административен орган да се въздържи от определено действие; Отказът на административен орган да се въздържи от определено действие;

Верният отговор е “в”. Не са индивидуални административни актове волеизявленията, с които се обявяват условията за участие в състезателно административно производство по издаването на индивидуални административни актове, освен ако в специален закон е предвидено друго (чл. 21, ал. 5, изр. 2 АПК). Волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ, представляват индивидуален административен акт (чл. 21, ал. 3 АПК). Индивидуален административен акт представлява и отказът на административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие (чл. 21, ал. 4 АПК).

Условията за участие в състезателно административно производство. Условията за участие в състезателно административно производство.

Верен отговор! Не са индивидуални административни актове волеизявленията, с които се обявяват условията за участие в състезателно административно производство по издаването на индивидуални административни актове, освен ако в специален закон е предвидено друго (чл. 21, ал. 5, изр. 2 АПК). Волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ, представляват индивидуален административен акт (чл. 21, ал. 3 АПК). Индивидуален административен акт представлява и отказът на административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие (чл. 21, ал. 4 АПК).

11. Когато административният акт е издаден от орган, който няма по-горестоящ административен орган:

Актът подлежи на административно оспорване пред ресорния министър; Актът подлежи на административно оспорване пред ресорния министър;

Верният отговор е “в”. Не подлежат на оспорване по административен ред актовете на органите, които нямат по-горестоящ административен орган (чл. 82, ал. 2 АПК).

Актът подлежи на административно оспорване пред Министерски съвет; Актът подлежи на административно оспорване пред Министерски съвет;

Верният отговор е “в”. Не подлежат на оспорване по административен ред актовете на органите, които нямат по-горестоящ административен орган (чл. 82, ал. 2 АПК).

Актът не подлежи на оспорване по административен ред. Актът не подлежи на оспорване по административен ред.

Верен отговор! Не подлежат на оспорване по административен ред актовете на органите, които нямат по-горестоящ административен орган (чл. 82, ал. 2 АПК).

12. Право да оспорват нормативен административен акт имат:

Всички граждани и организации, без значение от наличие на правен интерес; Всички граждани и организации, без значение от наличие на правен интерес;

Верният отговор е “б”. Право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения (чл. 186, ал. 1 АПК).

Граждани и организации, чиито права, свободи или законни интереси могат да бъдат засегнати от него; Граждани и организации, чиито права, свободи или законни интереси могат да бъдат засегнати от него;

Верен отговор! Право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения (чл. 186, ал. 1 АПК).

Само тези граждани и организации, за които нормативният акт създава задължения. Само тези граждани и организации, за които нормативният акт създава задължения.

Верният отговор е “б”. Право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения (чл. 186, ал. 1 АПК).

13. Административнонаказателна отговорност могат да носят:

Само физически лица; Само физически лица;

Верен отговор! Административнонаказателната отговорност е лична (чл. 24, ал. 1 ЗАНН). От този принцип следва, че такава отговорност могат да носят само физически лица. По този начин те са определени и в закона като административнонаказателноотговорни лица (вж. чл. 26 ЗАНН). Юридическите лица не носят административнонаказателна отговорност. На тях обаче може да бъде наложена имуществена санкция (чл. 83, ал. 1 ЗАНН). Тази санкция се налага въз основа на тяхната обективна отговорност, а не за техни “лични” действия. Тя не представлява административно наказание и не е подчинена на материалноправния режим на административните наказания.

Физически и юридически лица; Физически и юридически лица;

Верният отговор е “а”. Административнонаказателната отговорност е лична (чл. 24, ал. 1 ЗАНН). От този принцип следва, че такава отговорност могат да носят само физически лица. По този начин те са определени и в закона като административнонаказателноотговорни лица (вж. чл. 26 ЗАНН). Юридическите лица не носят административнонаказателна отговорност. На тях обаче може да бъде наложена имуществена санкция (чл. 83, ал. 1 ЗАНН). Тази санкция се налага въз основа на тяхната обективна отговорност, а не за техни “лични” действия. Тя не представлява административно наказание и не е подчинена на материалноправния режим на административните наказания.

Физически лица, юридически лица и държавни органи. Физически лица, юридически лица и държавни органи.

Верният отговор е “а”. Административнонаказателната отговорност е лична (чл. 24, ал. 1 ЗАНН). От този принцип следва, че такава отговорност могат да носят само физически лица. По този начин те са определени и в закона като административнонаказателноотговорни лица (вж. чл. 26 ЗАНН). Юридическите лица не носят административнонаказателна отговорност. На тях обаче може да бъде наложена имуществена санкция (чл. 83, ал. 1 ЗАНН). Тази санкция се налага въз основа на тяхната обективна отговорност, а не за техни “лични” действия. Тя не представлява административно наказание и не е подчинена на материалноправния режим на административните наказания.

14. Административният договор е:

Изпълнително основание по Административнопроцесуалния кодекс (АПК); Изпълнително основание по Административнопроцесуалния кодекс (АПК);

Верен отговор! Административните договори са уредени като изпълнителни основания по Административнопроцесуалния кодекс (чл. 268 АПК).

Изпълнително основание по Гражданския процесуален кодекс (ГПК); Изпълнително основание по Гражданския процесуален кодекс (ГПК);

Верният отговор е “а”. Административните договори са уредени като изпълнителни основания по Административнопроцесуалния кодекс (чл. 268 АПК).

Не представлява самостоятелно изпълнително основание. Не представлява самостоятелно изпълнително основание.

Верният отговор е “а”. Административните договори са уредени като изпълнителни основания по Административнопроцесуалния кодекс (чл. 268 АПК).

15. Престъпление може да бъде:

Всяко общественоопасно явление; Всяко общественоопасно явление;

Верният отговор е “б”. Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо (чл. 9, ал. 1 НК).

Човешко действие или бездействие; Човешко действие или бездействие;

Верен отговор! Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо (чл. 9, ал. 1 НК).

Само човешко действие. Само човешко действие.

Верният отговор е “б”. Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо (чл. 9, ал. 1 НК).

16. Когато за едно престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода, но не е указан минимален срок, съдът може:

Да осъди дееца на лишаване от свобода най-малко за 24 часа; Да осъди дееца на лишаване от свобода най-малко за 24 часа;

Верният отговор е “в”. Според общото правило на Наказателния кодекс лишаването от свобода може да бъде от 3 месеца до 20 години (чл. 39, ал. 1 НК). Това правило се прилага, когато в особената част не е предвиден минимален размер на наказанието лишаване от свобода. В тези случаи съдът може да наложи наказание лишаване от свобода не по-малко от 3 месеца.

Да осъди дееца на лишаване от свобода най-малко за 1 месец; Да осъди дееца на лишаване от свобода най-малко за 1 месец;

Верният отговор е “в”. Според общото правило на Наказателния кодекс лишаването от свобода може да бъде от 3 месеца до 20 години (чл. 39, ал. 1 НК). Това правило се прилага, когато в особената част не е предвиден минимален размер на наказанието лишаване от свобода. В тези случаи съдът може да наложи наказание лишаване от свобода не по-малко от 3 месеца.

Да осъди дееца на лишаване от свобода най-малко за 3 месеца. Да осъди дееца на лишаване от свобода най-малко за 3 месеца.

Верен отговор! Според общото правило на Наказателния кодекс лишаването от свобода може да бъде от 3 месеца до 20 години (чл. 39, ал. 1 НК). Това правило се прилага, когато в особената част не е предвиден минимален размер на наказанието лишаване от свобода. В тези случаи съдът може да наложи наказание лишаване от свобода не по-малко от 3 месеца.

17. За отчуждаването за частна собственост за държавни и общински нужди е необходимо:

Тези нужди да не могат да бъдат задоволени по друг начин или задоволяването им да е свързано с несъразмерно големи разходи; Тези нужди да не могат да бъдат задоволени по друг начин или задоволяването им да е свързано с несъразмерно големи разходи;

Верният отговор е “в”. Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение (чл. 17, ал. 5 КРБ).

Да се изплати равностойно обезщетение; Да се изплати равностойно обезщетение;

Верният отговор е “в”. Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение (чл. 17, ал. 5 КРБ).

Нуждите да не могат да бъдат задоволени по друг начин и да се заплати предварително и равностойно обезщетение. Нуждите да не могат да бъдат задоволени по друг начин и да се заплати предварително и равностойно обезщетение.

Верен отговор! Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение (чл. 17, ал. 5 КРБ).

18. Ако при сключване на сделката едно дееспособно лице не е могло да разбира или да ръководи действията си, сделката е:

Нищожна; Нищожна;

Верният отговор е “б”. Унищожаем е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му не е могло да разбира или да ръководи действията си (чл. 31, ал. 1 ЗЗД).

Унищожаема; Унищожаема;

Верен отговор! Унищожаем е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му не е могло да разбира или да ръководи действията си (чл. 31, ал. 1 ЗЗД).

Висящо-недействителна. Висящо-недействителна.

Верният отговор е “б”. Унищожаем е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му не е могло да разбира или да ръководи действията си (чл. 31, ал. 1 ЗЗД).

19. Производство по стабилизация на търговеца се открива при:

Неплатежоспособност; Неплатежоспособност;

Верният отговор е “б”. Производство по стабилизация може да се открие за търговец, който не е неплатежоспособен, но се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност (чл. 762, ал. 1 ТЗ).

Непосредствена опасност от неплатежоспособност; Непосредствена опасност от неплатежоспособност;

Верен отговор! Производство по стабилизация може да се открие за търговец, който не е неплатежоспособен, но се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност (чл. 762, ал. 1 ТЗ).

Спиране на плащанията. Спиране на плащанията.

Верният отговор е “б”. Производство по стабилизация може да се открие за търговец, който не е неплатежоспособен, но се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност (чл. 762, ал. 1 ТЗ).

20. Имоти и вещи – публична държавна собственост, които са престанали да имат това качество, се обявяват за имоти и вещи – частна държавна собственост:

С решение на Народното събрание; С решение на Народното събрание;

Верният отговор е “б”. Имоти и вещи – публична държавна собственост, които са престанали да имат това качество, се обявяват за имоти и вещи – частна държавна собственост, с решение на Министерския съвет (чл. 6 ЗДС).

С решение на Министерския съвет; С решение на Министерския съвет;

Верен отговор! Имоти и вещи – публична държавна собственост, които са престанали да имат това качество, се обявяват за имоти и вещи – частна държавна собственост, с решение на Министерския съвет (чл. 6 ЗДС).

С решение на съда. С решение на съда.

Верният отговор е “б”. Имоти и вещи – публична държавна собственост, които са престанали да имат това качество, се обявяват за имоти и вещи – частна държавна собственост, с решение на Министерския съвет (чл. 6 ЗДС).

21. Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване:

Подлежи на оспорване по исков ред; Подлежи на оспорване по исков ред;

Верният отговор е “б”. Отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд (чл. 577, ал. 1 ГПК).

Подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд; Подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд;

Верен отговор! Отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд (чл. 577, ал. 1 ГПК).

Не подлежи на оспорване или обжалване. Не подлежи на оспорване или обжалване.

Верният отговор е “б”. Отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд (чл. 577, ал. 1 ГПК).

22. Невъзможно условие или тежест, под които е направено завещателно разпореждане:

Води до нищожност на завещателното разпореждане; Води до нищожност на завещателното разпореждане;

Верен отговор! Завещателното разпореждане е нищожно, когато условието или тежестта са невъзможни (чл. 42, б. “в” in fine ЗН).

Води до унищожаемост на завещателното разпореждане; Води до унищожаемост на завещателното разпореждане;

Верният отговор е “а”. Завещателното разпореждане е нищожно, когато условието или тежестта са невъзможни (чл. 42, б. “в” in fine ЗН).

Се считат за неписани; Се считат за неписани;

Верният отговор е “а”. Завещателното разпореждане е нищожно, когато условието или тежестта са невъзможни (чл. 42, б. “в” in fine ЗН).

23. Държавните служители се назначават след:

Провеждане на конкурс; Провеждане на конкурс;

Верен отговор! Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс (чл. 10, ал. 1 ЗДСл). Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества (чл. 10, ал. 2 ЗДСл). Самото служебно правоотношение възниква въз основа на административен акт.

Провеждане на избор; Провеждане на избор;

Верният отговор е “а”. Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс (чл. 10, ал. 1 ЗДСл). Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества (чл. 10, ал. 2 ЗДСл). Самото служебно правоотношение възниква въз основа на административен акт.

Сключване на административен договор. Сключване на административен договор.

Верният отговор е “а”. Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс (чл. 10, ал. 1 ЗДСл). Назначаването на всяка длъжност на държавен служител се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества (чл. 10, ал. 2 ЗДСл). Самото служебно правоотношение възниква въз основа на административен акт.

24. Брачният договор може да съдържа уговорки:

Относно всички семейни отношения; Относно всички семейни отношения;

Верният отговор е “в”. Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните (чл. 38, ал. 1 СК).

Относно неимуществени отношения; Относно неимуществени отношения;

Верният отговор е “в”. Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните (чл. 38, ал. 1 СК).

Относно имуществени отношения. Относно имуществени отношения.

Верен отговор! Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните (чл. 38, ал. 1 СК).

25. Обвинението и присъдата НЕ могат да се основават само на:

Свидетелски показания; Свидетелски показания;

Верният отговор е “в”. Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от специалните разузнавателни средства (чл. 177, ал. 1 НПК). Обвинението може да бъде доказано по несъмнен начин и само с косвени доказателства, като всички косвени доказателства в съвкупност трябва да водят до единствения извод за виновността на подсъдимия и да изключват останалите възможни версии. В наказателния процес не съществуват и ограничения на доказването със свидетелски показания.

Косвени доказателства; Косвени доказателства;

Верният отговор е “в”. Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от специалните разузнавателни средства (чл. 177, ал. 1 НПК). Обвинението може да бъде доказано по несъмнен начин и само с косвени доказателства, като всички косвени доказателства в съвкупност трябва да водят до единствения извод за виновността на подсъдимия и да изключват останалите възможни версии. В наказателния процес не съществуват и ограничения на доказването със свидетелски показания.

Данни от специални разузнавателни средства. Данни от специални разузнавателни средства.

Верен отговор! Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от специалните разузнавателни средства (чл. 177, ал. 1 НПК). Обвинението може да бъде доказано по несъмнен начин и само с косвени доказателства, като всички косвени доказателства в съвкупност трябва да водят до единствения извод за виновността на подсъдимия и да изключват останалите възможни версии. В наказателния процес не съществуват и ограничения на доказването със свидетелски показания.

26. В рамките на разпоредителното заседание по наказателни дела се решават окончателно въпросите относно:

Правната квалификация на деянието; Правната квалификация на деянието;

Верният отговор е “в”. В рамките на разпоредителното заседание се обсъждат и решават окончателно въпросите относно допуснатите процесуални нарушения в досъдебната фаза, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници (arg. чл. 248, ал. 3 НПК). В разпоредителното заседание не се обсъждат нарушения, свързани с допускането, събирането, проверката и оценката на доказателствата и доказателствените средства (чл. 248, ал. 4 НПК).

Нарушенията, допуснати на досъдебното производство, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствения материал; Нарушенията, допуснати на досъдебното производство, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствения материал;

Верният отговор е “в”. В рамките на разпоредителното заседание се обсъждат и решават окончателно въпросите относно допуснатите процесуални нарушения в досъдебната фаза, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници (arg. чл. 248, ал. 3 НПК). В разпоредителното заседание не се обсъждат нарушения, свързани с допускането, събирането, проверката и оценката на доказателствата и доказателствените средства (чл. 248, ал. 4 НПК).

Нарушенията, допуснати на досъдебното производство, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници. Нарушенията, допуснати на досъдебното производство, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници.

Верен отговор! В рамките на разпоредителното заседание се обсъждат и решават окончателно въпросите относно допуснатите процесуални нарушения в досъдебната фаза, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници (arg. чл. 248, ал. 3 НПК). В разпоредителното заседание не се обсъждат нарушения, свързани с допускането, събирането, проверката и оценката на доказателствата и доказателствените средства (чл. 248, ал. 4 НПК).

27. Съдът се произнася по гражданския иск в наказателното производство:

Независимо дали признава подсъдимия за виновен или не; Независимо дали признава подсъдимия за виновен или не;

Верен отговор! Съдът се произнася по гражданския иск и когато признае, че подсъдимият е невинен, наказателната отговорност е погасена или подсъдимият следва да бъде освободен от наказателна отговорност (чл. 307 НПК).

Само когато подсъдимият е признат за виновен за извършване на престъплението; Само когато подсъдимият е признат за виновен за извършване на престъплението;

Верният отговор е “а”. Съдът се произнася по гражданския иск и когато признае, че подсъдимият е невинен, наказателната отговорност е погасена или подсъдимият следва да бъде освободен от наказателна отговорност (чл. 307 НПК).

Само когато наказателната отговорност не е погасена. Само когато наказателната отговорност не е погасена.

Верният отговор е “а”. Съдът се произнася по гражданския иск и когато признае, че подсъдимият е невинен, наказателната отговорност е погасена или подсъдимият следва да бъде освободен от наказателна отговорност (чл. 307 НПК).

28. Споразумение в наказателното производство не се допуска:

За престъпления, с които е причинена смърт; За престъпления, с които е причинена смърт;

Верен отговор! Споразумение не се допуска за всяко престъпление, с което е причинена смърт (чл. 381, ал. 2, изр. 2 НПК). Споразумението е допустимо на общо основание за престъпления против личността. Когато производството е срещу няколко лица или за няколко престъпления, споразумение може да бъде постигнато за някои от лицата или за някои от престъпленията (чл. 381, ал. 7 НПК).

За престъпления против личността на различни граждани; За престъпления против личността на различни граждани;

Верният отговор е “а”. Споразумение не се допуска за всяко престъпление, с което е причинена смърт (чл. 381, ал. 2, изр. 2 НПК). Споразумението е допустимо на общо основание за престъпления против личността. Когато производството е срещу няколко лица или за няколко престъпления, споразумение може да бъде постигнато за някои от лицата или за някои от престъпленията (чл. 381, ал. 7 НПК).

За престъпления извършени в съучастие, когато не е постигнато споразумение за всички съучастници. За престъпления извършени в съучастие, когато не е постигнато споразумение за всички съучастници.

Верният отговор е “а”. Споразумение не се допуска за всяко престъпление, с което е причинена смърт (чл. 381, ал. 2, изр. 2 НПК). Споразумението е допустимо на общо основание за престъпления против личността. Когато производството е срещу няколко лица или за няколко престъпления, споразумение може да бъде постигнато за някои от лицата или за някои от престъпленията (чл. 381, ал. 7 НПК).

29. Участието на прокурора по дела от общ характер е задължително:

На първата инстанция; На първата инстанция;

Верният отговор е “в”. Прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер (чл. 46, ал. 1 НПК). Участието на прокурора в съдебното заседание по дела от общ характер е задължително (чл. 268 НПК). Това важи както за първоинстанционното, така и за въззивното и за касационното производство (чл. 329, ал. 1 НПК и чл. 353, ал. 2 НПК).

На първата и въззивната инстанция; На първата и въззивната инстанция;

Верният отговор е “в”. Прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер (чл. 46, ал. 1 НПК). Участието на прокурора в съдебното заседание по дела от общ характер е задължително (чл. 268 НПК). Това важи както за първоинстанционното, така и за въззивното и за касационното производство (чл. 329, ал. 1 НПК и чл. 353, ал. 2 НПК).

На всички съдебни инстанции. На всички съдебни инстанции.

Верен отговор! Прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер (чл. 46, ал. 1 НПК). Участието на прокурора в съдебното заседание по дела от общ характер е задължително (чл. 268 НПК). Това важи както за първоинстанционното, така и за въззивното и за касационното производство (чл. 329, ал. 1 НПК и чл. 353, ал. 2 НПК).

30. Мярка за неотклонение може да се вземе:

Само по отношение на обвиняемия; Само по отношение на обвиняемия;

Верен отговор! Мерките за неотклонение могат да се налагат само на лице, привлечено като обвиняем (с постановление или със съставяне на протокола за първото действие по разследването срещу лицето).

По отношение на обвиняемия и на пострадалия; По отношение на обвиняемия и на пострадалия;

Верният отговор е “а”. Мерките за неотклонение могат да се налагат само на лице, привлечено като обвиняем (с постановление или със съставяне на протокола за първото действие по разследването срещу лицето).

По отношение на обвиняемия, на пострадалия и на други участници в наказателното производство (свидетели, вещи лица и др.). По отношение на обвиняемия, на пострадалия и на други участници в наказателното производство (свидетели, вещи лица и др.).

Верният отговор е “а”. Мерките за неотклонение могат да се налагат само на лице, привлечено като обвиняем (с постановление или със съставяне на протокола за първото действие по разследването срещу лицето).

Поздравления! Вие решихте целия тест!

Продължавайте подготовката си в същия дух! Надяваме се да сме Ви били полезни. Ако желаете да получавате още полезни материали от нас, запишете се напълно безплатно за нашия email абонамент↗

Ако имате въпроси за изпита по юридическа правоспособност, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram