ПроАктуализация® Гражданско и търговско право

Видео семинар & Коментар на нови положения • ISSN 2683-0205
34.00 лв.
 

Фокус

Новите положения в гражданското и търговското право

Σ

Материя

Гражданско право
Вещно право
Облигационно право
Интелектуална собственост
Семейно право
Наследствено право
Търговско право

     

Съдържание

▸ Видео семинар
▸ Коментар на нормативни промени
▸ Анализ на задължителна практика

Издание

2019 г.

Уловете динамиката на частното право

Запознайте се с всички ключови промени в гражданското и търговското право – достъпно и задълбочено – чрез удобен видео семинар и професионален коментар

Поръчайте сега

Вижте най-актуалните теми Скрийте темите

Съдържание Неоснователно обогатяване § Неоснователно обогатяване при начална липса на основание Този фактически състав обхваща разменени между страните престации при начална липса на основание (чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД). Този материал съдържа коментар на Тълкувателно решение № 5–2017–ОСГТК ВКС от 21 ноември 2019 г. и новата съдебна практика по чл. 290 ГПК. Отменителен иск § Отменителен иск I: Същност и приложно поле Отменителният иск е средство за защита на кредитора, в случай че неговият длъжник предприема увреждащи действия, с които намалява имуществото си или затруднява удовлетворението от него. Темата е разгледана в светлината на Тълкувателно решение № 2–2017–ОСГТК ВКС от 9 юли 2019 г. § Отменителен иск II: Фактически състав Законът изисква няколко материалноправни предпоставки за възникване правото на отмяна: качеството "кредитор", увреждащо действие и знание за увреждането. Темата представя анализ на фактическия състав, който поражда правото на отмяна. § Отменителен иск III: Предявяване и действие Преобразуващото право на кредитора да отмени увреждащото действие на длъжника се предявява чрез конститутивен иск. Атакуваното действие се обявява за недействително (непротивопоставимо) по отношение на кредитора. Темата разглежда постановките на Тълкувателно решение № 2–2017–ОСГТК ВКС от 9 юли 2019 г. Погасителна давност § Спиране и прекъсване на давността при частичен иск Върховният касационен съд дава отговор на въпроса за действието на предявен частичен иск и последвало негово увеличаване по отношение на спирането и прекъсването на погасителната давност. Защита на търговските тайни § Търговска тайна Законът за защита на търговската тайна (ЗЗТТ) въвежда самостоятелен механизъм на гражданскоправна защита на всяка неразкрита търговска информация, ноу-хау и технологична информация, които имат търговска стойност за предприятието и по отношение на които са предприети мерки за запазване в тайна. § Правомерно придобиване и използване на търговска тайна Защитата на търговските тайни създава стимул на тяхното законно придобиване или отстъпване. Търговската тайна може да се прехвърля по силата на договор или по друг начин, който не противоречи на добросъвестната търговска практика. Дадена е подробна характеристика и анализ на договора за лицензиране на производствен опит (ноу-хау). § Отговорност за нарушаване на търговска тайна Нарушението на търговска тайна представлява неправомерно поведение, което се изразява в придобиване, използване или разкриване на търговска тайна без съгласието на нейния притежател чрез използване на неправомерни средства. Притежателят на търговска тайна има право да предяви иск пред съда срещу всеки нарушител на търговската тайна. Банков кредит § Предсрочна изискуемост на банков кредит Върховният касационен съд дава ценни насоки по тълкуване и прилагане на правото на банката да обяви кредита за предсрочно изискуем и да иска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 ГПК. Прихващане на изпълнението § Прихващане на изпълнението (плащането) Върховният касационен съд дава ценни насоки по тълкуване и прилагане на института прихващане на изпълнението (чл. 76 ЗЗД). Предсрочна изискуемост § Предсрочна изискуемост Върховният касационен съд дава ценни насоки по тълкуване и прилагане на общото правило за предсрочна изискуемост на задълженията (чл. 71 ЗЗД). Недействителност на сделките § Недействителност на сделките Върховният касационен съд дава разяснения по отделни въпроси на недействителността на застрахователните договори. Преобладаващата част от мотивите на съда имат общо значение по въпросите на недействителността на правните сделки. § Предявяване на нищожност Върховният касационен съд обръща специално внимание на установителния иск като средство за съдебно предявяване на нищожността на сделките. § Недействителност на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите Върховният касационен съд дава разяснения по отделни въпроси на недействителността на застрахователните договори "Гражданска отговорност" (ЗГО) на автомобилистите при деклариране на неверни данни и липса на представителна власт. Отговорите на тези въпроси са свързани с особеностите на разглежданата застраховка. Вписвания § Проверка на съдията по вписванията Проверката, която съдията по вписванията се ограничава до три въпроса: Дали актът подлежи на вписване? Съставен ли е съобразно изискванията за форма? Има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание? Поръчайте сега  

Видео семинар

Фокусиран и удобен, динамичният видео семинар Ви дава преглед на промените в частното право за цялата година.

Авторският коментар, придружен с над 100+ обяснителни графики, илюстрира контекста на промените, елементите на новите правни явления и правните последици, които се свързват с тях.

За да прегледате семинара, не е необходимо да отделяте специален ден или час. Дигиталният формат позволява да изберете най-удобното за Вас време и място. Гледайте oт компютър, телефон или таблет. В офиса, вкъщи или докато пътувате.

Гледайте демо
Елементи на търговската тайна ↗

Задълбочен коментар

Включените материали Ви предоставят пълен коментар на най-важните промени в гражданското и търговското право. По този начин получавате актуално и задълбочено разбиране за най-новите положения в институтите на частното право.

Всяка тема представя цялостно и завършено изложение, което можете да ползвате напълно самостоятелно и независимо от други източници.

Благодарение на специалното оформление правните изводи изкристализират още при първи прочит.

Прочетете
Давност и частичен иск ↗

Неограничен достъп

Достъпът до видео семинара и писмените материали се осъществява чрез LawStore Pro.

LawStore Pro е уеб приложение, с което имате достъп до Вашите материали по всяко време и от всяко място.

Използването му е лесно и интуитивно! За допълнително удобство можете да разпечатате всеки от включените материали.

Към приложението
LawStore.pro ↗

Известия за всяко ново съдържание

Съдържанието на ПроАктуализацията се допълва с коментар на всички нови ключови промени в законодателството и тълкувателните решения на върховните съдилища през 2019 г.

За да сте сигурни, че ще научите за всяко ново съдържание, ще Ви известяваме чрез e-mail и SMS.

По този начин ще научите за всяка промяна в гражданското и търговското право и ще разполагате с надежден източник на правни знания.

Как да получите достъп?

Поръчка
Направете поръчка, като натиснете бутона за поръчка
Доставка на сертификат
Ще Ви изпратим сертификат за активация с наложен платеж
Вход
Въведете данните за достъп от сертификата в LawStore.pro ↗

ПроАктуализация®

Гражданско и търговско право © 2019

Цена: 34 лв.

Поръчайте сега

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече