Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

1. Обективно гражданско право

6 април 2020 г. Представяне LawStore

Правото представлява система от правни норми, които уреждат разнообразието от значими отношения в обществото: между отделните граждани, между държавата и гражданите, между държавните органи и помежду им и т.н.

Първата тема от учебника по гражданскоправни науки разглежда основните понятия и категории на обективното право в тяхната система. Основната цел на тази тема е читателят да обобщи, структурира и попълни познанията си за систематиката, източниците и нормите на гражданското право.

I. Система на обективното право

В първата част от темата разглеждаме систематиката на обективното право.

Представена е дихотомията частно - публично право, характерна за континенталните правни системи, както и класическите разграничителни критерии: критерият на интереса, критерият на властта и правното положение на страните.

По-нататък правим подробна характеристика на гражданското право, неговото отношение и взаимодействие с търговското, трудовото и международното частно право.

Ще Ви запознаем със системата на гражданскоправните отрасли: обща част, вещно право, облигационно право, семейно право, наследствено право, авторско право.

Аналогия: Отделните дялове, клонове и отрасли напомнят на едно дърво с общо стъбло (частното право), три основни разклонения (гражданско, търговско и трудово право), от което израстват множество клони (отделните отрасли) и техните листа (частноправните институти).

Когато решаваме гражданскоправни казуси, определянето на отрасловата принадлежност на отношенията по казуса има значение за издирване на приложимата материалноправна нормативна уредба и за процесуалния ред, по който съдът разглежда спора.

Така например един казус може да включва договорни, търговски, вещни, семейни и наследствени отношения. В зависимост от предмета на спора делото може да се разглежда по общия исков процес, производството по търговски спорове, брачния процес, производството по съдебна делба и др.

II. Източници на гражданското право

Втората част от темата е посветена на източниците на гражданското право. Тя съдържа определение на понятието “източник на гражданското право”. Представена е стройната йерархия на основните, допълнителните и субсидиарните гражданскоправни източници.

Специално внимание е отделено на източниците на правото на Европейския съюз и тяхното отношение към българското гражданско право.

В темата ще откриете и характеристика на т.нар. “гъвкаво право” (на англ. “Soft Law”) и неговото значение за гражданското право.

III. Гражданскоправни норми

Третата част от темата е посветена на гражданскоправните норми - тяхното определение и действие във времето, в пространството и спрямо лицата.

Съвет: Обърнете внимание на действието на гражданскоправните норми по време, по място и по отношение на лицата при издирването на приложимата нормативна уредба по казуса.

Разгледани са основните видове гражданскоправни норми - материални и процесуални норми, императивни и диспозитивни норми, общи, специални, особени и местни норми.

Специално внимание е обърнато на правните презумпции и фикции, тъй като те имат значение в редица последващи теми.

Темата завършва с характеристика на нормите на международното частно право. Разгледани са особеностите на материалните и процесуалните норми на МЧП и на преките и стълкновителните норми.

В следващата тема 2. Граждански правоотношения и субективни права разглеждаме общото понятие за гражданско правоотношение и отделните видове правоотношения в частното право.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram