Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

2. Граждански правоотношения и субективни права

6 април 2020 г. Представяне LawStore

Гражданското правоотношение се определя като възникнала въз основа на правните норми от конкретен юридически факт правна връзка между поне два равнопоставени правни субекта, която се състои от субективни граждански права и правни задължения.

Тази тема е разделена на две части. В първата част на темата разглеждаме общото понятие за гражданско правоотношение и отделните видове правоотношения в частното право. Втората част на темата е посветена на понятието за субективно право и неговите видове.

I. Правоотношения

Темата започва с общото понятие за гражданско правоотношение, неговото основание и елементи.

Концепцията за правоотношението стои в основата на юридическото мислене. Като юристи ние "мислим в правоотношения". Правоотношението е реализация на правната норма между страните по конкретния казус.

Отделните видове правоотношения са предмет на изучаване в отрасловите дисциплини – гражданско право, вещно право, облигационно право, семейно право и др. Ценността на тази тема е тяхното разглеждане в единно и систематично изложение. По този начин можете да забележите сходствата и различията между отделните видове правоотношения в частното право.

II. Граждански субективни права

Втората част от темата е посветена на гражданското субективно право като централен елемент на правоотношението.

Структурата на изложението е класическа.Разглеждаме последователно понятието за субективно право, неговите видове и упражняването на субективните права.

Освен определението за субективно право, специално внимание обръщаме на отделните елементи в неговото съдържание – благо, свобода, мяра, претенция, защита.

Разгледани са основните характеристики на субективното право, корелацията му с правното задължение и неговата гарантираност (защитеност) от закона, която стои в основата на правната претенция (притезание).

Правната характеристика и категоризацията на субективните права е определяща за тяхното упражняване и защита.

В темата ще намерите подробна класификация на видовете граждански субективни права – притезателни и непритезателни, преобразуващи, абсолютни и относителни, имуществени и неимуществени, прости и сложни, прехвърлими и непрехвърлими, делими и неделими, главни и акцесорни.

Специално внимание обръщаме на възражението като особен вид субективно право и видовете възражения.

На последно място в темата се разглеждат проблемите, свързани с упражняването на субективните права – колизията на субективни права, конкуренцията на притезания, разпореждането с чужди права, границите при упражняването на субективни права и злоупотребата с право.

Вярваме, че с изложението по тази тема ще можете да добиете ясна представа за същността и системата на гражданските правоотношения и субективните права.

В следващата тема 3. Физически лица започваме материята за субектите на частното право.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram