Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

2. Граждански правоотношения и субективни права

6 април 2020 г. Представяне LawStore

Гражданското правоотношение се определя като възникнала въз основа на правните норми от конкретен юридически факт правна връзка между поне два равнопоставени правни субекта, която се състои от субективни граждански права и правни задължения

Тази тема е разделена на две части. Първата част представя тематиката на гражданските правоотношения. Разгледани са видовете граждански правоотношения и видовете граждански субективни права. Където е необходимо за по-доброто разбиране, са приведени примери и сравнения. Втората част от темата дава общ поглед върху съдържанието, упражняването и защитата на субективните права.

I. Правоотношения

Темата започва с общото понятие за правоотношение в гражданското право и различните видове граждански правоотношения.

Представено е общото понятие, основанията за възникване и елементите на гражданското правоотношение.

Концепцията за правоотношението стои в основата на юридическо мислене. Правоотношението е реализация на правната норма между страните по конкретния казус. Като юристи ние "мислим в правоотношения".

Следвайки единна структура на изложението, са разгледани и видовете граждански правоотношения – вещни, облигационни, семейни, търговски и трудови. Авторът дефинира за всяко от тях по отделно понятието, страните, предметът и съдържанието им.

II. Граждански субективни права

Втората част от темата е съсредоточена върху гражданското субективно право като централен елемент на правоотношението.

Субективното гражданско право представлява законово призната и гарантирана правна възможност, възникнала на основата на правна норма от определен юридически факт, за конкретен гражданскоправен субект да следва определено поведение или да изисква от други лица спазването на определено поведение или да получи определен резултат, с цел задоволяване на определен интерес.

Разгледани са елементите на субективното право и тяхната характеристика. За по-пълното разбиране на понятието, е обърнато специално внимание на правото на иск в материален смисъл (претенция, притезание).

След общата постановка на понятието за субективно гражданско право, авторът разглежда и характеризира различните видове граждански субективни права – притезателни и непритезателни, преобразуващи, абсолютни и относителни, имуществени и неимуществени, прости и сложни, прехвърлими и непрехвърлими, делими и неделими, главни и акцесорни.

Правната характеристика на субективните права определя начина за тяхното упражняване и защита.

Възражението като насрещно субективно право също е включено в тази част от темата. Изяснени са накратко и видовете възражения.

В последната точка авторът се е спрял на темата за упражняването на субективните права. Разгледани са гаранциите за упражняване на субективните граждански права, като се обръща специално внимание на злоупотребата с право.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram