7 особености на Казуса по ППН

25 ноември 2020 г. Статия LawStore

Решаването на казус е първият етап от държавния изпит по публичноправни науки (ППН). Казусът представлява изложение на една житейска ситуация, към която има зададени правни въпроси.

При решаването на казуса по публичноправни науки важат всички общи съвети, които сме дали в статията: 11 съвета за Казуса по ГПН. Можете да се запознаете и с нея за общи насоки при решаване на казус за държавен изпит.

В тази статия ще Ви представим 7 особености на публичноправните казуси, които се падат на държавния изпит по ППН.

1. Основни категории факти и правоотношения

Казусите по публичноправни науки включват широк кръг от факти. По тях се осъществява определен вид държавновластническа дейност, която обикновено се съчетава с дейности на граждани и организации.

Отношенията по казуса могат да се развиват:

 • Между държавни органи;
 • Между държавен орган от една страна и граждани или техни организации от друга.

В типичния случай тези отношения се характеризират със субординация и се регулират чрез метода на власт и подчинение. Това е методът на правно регулиране в публичното право.

Въпреки широкия кръг от факти, отношенията по казуса могат да бъдат сведени до няколко отраслови категории:

Конституционни отношения

Това са отношенията между висшите държавни органи (Народно събрание, Президент, Министерски съвет, Конституционен съд и др.), както и между гражданите и държавата при упражняването на техните основни права.

Административни отношения

Това са отношенията между гражданите и техните организации от една страна и държавните органи – от друга, които възникват при осъществяване на изпълнителната дейност. Тези отношения намират израз в издаваните от съответния орган властнически актове.

В тази категория влизат три основни вида правоотношения:

 • Отношенията, свързани с издаване на административни актове;
 • Отношенията, свързани с налагане на административни наказания;
 • Отношенията, свързани с отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани.

Финансови отношения

Финансовите отношения са специални административни отношения, които се развиват по повод установяването и събирането на публични вземания. Финансовите актове са вид административни актове, които притежават определени особености.

Данъчни отношения

Данъчните отношения са вид финансови отношения, свързани с установяването и събирането на вземанията за данъци.

Когато отнесем фактите по казуса към някоя от тези категории, можем по-лесно да определим приложимата нормативна уредба.

2. Нормативни актове и приложими норми

Публичното право се регулира от множество на брой нормативни актове. В статията Кои закони да носим на казуса по ППН? сме изброили тези от тях, които се включват в изпитната материя.

Определянето на нормативните актове по казуса е от ключово значение. Именно в тях ще търсим приложимите правни норми.

Много често в казусите по публичноправни науки ще открием указание за приложимия нормативен акт. Това се дължи на обстоятелството, че държавните органи издават актовете си на основание конкретна правна норма. Това ще Ви помогне да определите и къде да търсите правната уредба на съответния акт на държавен орган.

Обърнете внимание на съотношението между общ и специален закон. Така например в процесуалната материя ДОПК е специален спрямо АПК и ЗАНН. Когато предмет на казуса са процесуални финансови или данъчни отношения, прилагаме на първо място този закон.

Когато по казуса не се упоменава изрично приложимият закон, той трябва да бъде определен въз основа на отношенията, които се развиват между участниците. Така например, когато по казуса е издадено наказателно постановление, отношенията са административнонаказателни. Административнонаказателните отношения са предмет на административнонаказателния процес, чиято обща уредба се съдържа в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Следователно, доколкото не са налице специални норми, прилагат се правилата на ЗАНН.

3. Компетентност

Органите на публична власт трябва да действат винаги в рамките на законоустановената им компетентност. Поради това по всеки публичноправен казус на практика се поставя въпросът "Компетентен ли е органът да издаде съответния акт?"

Компетентността на държавните органи е винаги установена в закона (Конституция, устройствен закон, процесуален закон). Един орган на власт не може да изземва компетентността на друг орган на власт.

Затова по казуса задължително трябва да извършим проверка на компетентността на държавния орган, който предприема определено действие респ. издава един акт. Компетентността може да бъде материална, териториална, персонална и времева.

Липсата на компетентност винаги води до нищожност на издадения акт.

4. Актове

Казусът по публичноправни науки най-често се развива във връзка с издаването на един акт на публичната власт. От нас се изисква да проверим предпоставките за издаването, изпълнението и оспорването му. Тези предпоставки се определят от закона в зависимост от вида на акта.

Тук поместваме списък на основните видове актове на публичната власт и законите, които уреждат общите правила за тях:

 • Актове на висши държавни органи (КРБ)
 • Резултати от избори (КРБ, ИК)
 • Референдум, гражданска инициатива, общо събрание на населението (ЗПУГДВМС)
 • Индивидуален административен акт (АПК)
 • Административен договор или споразумение (АПК)
 • Общ административен акт (АПК)
 • Нормативен административен акт (АПК, ЗНА)
 • Акт за установяване на административно нарушение (ЗАНН)
 • Наказателно постановление (ЗАНН)
 • Принудителни административни мерки (чл. 22 и 23 ЗАНН, АПК)
 • Заповед за възлагане на ревизия (ДОПК)
 • Ревизионен акт (ДОПК)
 • Акт за начет (ЗДФИ)

5. Оспорване на актовете

Към казуса по публичноправни науки почти със сигурност ще срещнем въпрос по отношение на оспорването на един акт.

Допустимост и процесуална легитимация

На първо място трябва да проверим, дали актът подлежи на самостоятелно оспорване. Много често въпросът за допустимостта на оспорването е изрично зададен по казуса.

По правило на самостоятелно оспорване подлежат актове, с които се засягат правата и законните интереси на гражданите. Затова не подлежат на оспорване вътрешнослужебни актове, заповедите за възлагане на ревизия или актовете за установяване на административно нарушение. Тези актове са важни за административнопроцесуалната дейност, но сами по себе си не създават правни последици в правната сфера на гражданите и организациите.

Допустимостта на оспорването е тясно свързана и с процесуалната легитимация за това. Процесуалната легитимация отговаря на въпроса "Кой има право да оспорва даден акт?". Общото правило е, че легитимирани да оспорят един акт са заинтересованите лица, както и гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения (чл. 83, ал. 1 АПК, чл. 147, ал. 1 АПК). Прокурорът също може да подаде протест срещу един незаконосъобразен административен акт (чл. 83, ал. 3 АПК, л. 147, ал. 1 във вр. чл. 16 АПК).

Значение на административното оспорване

Особеност при административните актове е, че те могат да бъдат оспорени както по административен ред, така и по съдебен ред. По общо правило административният акт може да бъде обжалван направо по съдебен ред, без да е оспорван по административен ред (чл. 148 АПК).

В ревизионното производство обаче оспорването на акта по административен ред е абсолютна предпоставка за допускане на съдебното обжалване (чл. 156, ал. 2 ДОПК).

Съдебно обжалване

В административното право съществува т.нар. обща клауза за обжалваемост на административните актове. Тя е установена в Конституцията: Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон (чл. 120, ал. 2 КРБ).

Тенденцията е все по-малко актове да се изключват от възможността за съдебно обжалване.

В зависимост от характера на оспорвания акт съдебното обжалване може да се реализира по реда на АПК, ЗАНН или ДОПК.

6. Въпроси по казуса

Както при останалите държавни изпити, към казуса има зададени правни въпроси, на които е необходимо да отговорим, за да положим успешно писмения изпит.

Въпросите към казуса по публичноправни науки могат да имат материалноправен, процесуалноправен или теоретичен характер.

Материалноправни въпроси

Материалноправните въпроси на казуса засягат материалните отношения, уреждани от конституционното, административното, финансовото и данъчното право. Много често при тези въпроси се изисква да направим квалификация на даден акт (напр. индивидуален, общ или нормативен административен акт) и да проверим материалните условия за неговото издаване (напр. компетентност, законова форма, материална законосъобразност, съобразяване с целта на закона, наличието на обвързана компетентност или оперативна самостоятелност).

Когато казусът е конституционноправен, той се отнася до основни правоотношения, свързани с държавата и обществото. Те могат да засягат разделението на властите, избирателния процес, гражданството, механизма за защита на основните права, процеса пред Конституционния съд и др.

Когато казусът е административноправен, въпросите най-често се отнасят до правната природа на определен акт, компетентността на органа и другите изисквания за законосъобразност на акта или възможността да се търси обезщетение за вреди, причинени от акта.

Финансовите казуси обикновено засягат основанията за възникване и погасяване на държавните публични вземания или имуществената отчетническа отговорност.

Данъчните въпроси най-често касаят основанието, обектите и субектите на облагане, както и законосъобразността на ревизионния акт за установяването на данъчни задължения. По тези въпроси се изискват общи познания за основните елементи на съответния данък.

Процесуалноправни въпроси

Процесуалните въпроси се отнасят до реда за издаване, оспорване и изпълнение на актовете на държавна власт.

Тези въпроси могат да принадлежат към материята на конституционния процес, административния процес, производството по данъчна ревизия, производствата по обезпечаване и събиране на публичните вземания или производството по актове за начет.

Процесуалноправните въпроси най-често се отнасят до характера на провежданото производство, законосъобразността на производствените действия и възможността за административно и съдебно обжалване на издадения акт. Обикновено един от въпросите е кой е компетентният орган респ. съд за обжалване на акта и кои са активно и пасивно легитимираните лица. По някои казуси се задава и въпросът какви са процесуалните последици от евентуалното сезиране на Конституционния съд.

Отговорите на тези въпроси се съдържат в процесуалните закони (АПК, ЗАНН, ДОПК, ЗОДОВ).

Теоретични въпроси

Третата група въпроси, които могат да бъдат зададени към казуса, са теоретичните въпроси. Те се отнасят до различни определения и характеристики на правните институти, които се прилагат по казуса. Макар по някакъв начин те да са свързани с тематиката на казуса, от нас се очаква да изложим своите теоретични знания.

Такива въпроси са например "Кои субекти могат да сезират Конституционния съд?", "Коя е основната функция на омбудсмана?", "Кои са предпоставките за сключване на административен договор", "Какъв вид данък е ДДС?", "Какво е действието на ревизионния акт?" и др.

Не е изключено отговорите и на тези въпроси да се съдържат в нормативните източници, с които боравим на изпита. Така например отговорът на въпроса "Кои субекти могат да сезират Конституционния съд?" се съдържа в разпоредбата на чл. 150 от Конституцията.

7. Аргументация

След като намерим отговорите на поставените въпроси, от нас се изисква да ги мотивираме. Необходимо е да изложим аргументация по всеки въпрос, дори да е възможен отговор само с "да" и "не".

Аргументацията по материалноправните и процесуалните въпроси трябва да включва фактически констатации по казуса, приложимата правна норма или норми и правен извод относно тяхното приложение. Когато това е необходимо, отговорът може да съдържа дефиниции на правни понятия, характеристики на правни институти и позоваване на конкретни правни норми.

Не е необходимо аргументацията да е многословна, стига да е точна и ясна за проверяващия.

Отговорите на теоретичните въпроси включват кратко, точно и ясно изложение по поставения въпрос. Не е необходимо и желателно да се развива цяла тема от конспекта.

Важно е да отговорите на всички въпроси по казуса. За да сте сигурни в това, добре е решението на казуса да следва номерацията и поредността на зададените въпроси.

* * *

Екипът на LawStore Ви пожелава лека подготовка и успешно представяне!

Ако имате въпроси за Вашата подготовка, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече