Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Кои закони да носим на казуса по ГПН

1 август 2018 г. • LawStore

Държавният изпит по гражданскоправни науки (ГПН) се състои от писмена и устна част. Писменият изпит по ГПН представлява казус, към който има конкретно зададени въпроси. На него се допуска използването на нормативни актове.

Тъй като материята за този държавен изпит е широка по обхват, казусите могат да бъдат изключително разнообразни. Затова съставихме списък на всички нормативни актове, с които е добре да разполагате по време на писмения изпит.

Гражданско право

Най-често използваните гражданскоправни нормативни актове са:

• Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)

• Закон за собствеността (ЗС)

• Семеен кодекс (СК)

• Закон за наследството (ЗН)

Много вероятно един от тези закони да е приложим по казуса, който решавате, дори това да не е очевидно на пръв поглед. Освен че имат кодифициращ характер в своята област, те се прилагат субсидиарно и тогава, когато не е налице специална уредба в някой от другите клонове на частното право – търговско или трудово право.

Други гражданскоправни нормативни актове, които могат да имат отношение към казуса, са: Законът за лицата и семейството (ЗЛС) (относно институтите на правоспособността и дееспособността), Законът за държавната собственост (ЗДС) и Законът за общинската собственост (ЗОС) (в частта им относно отчуждаването на имоти частна собственост за държавни или общински нужди), Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Държавните изпити изискват и познаването на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Закона за жилищностроителните кооперации (ЗЖСК).

Всички тези закони са обединени в сборника “Граждански закони”, специално създаден от LawStore.

В материята на държавните изпити се включва и:

Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), макар досега, доколкото знаем, да не е даван казус по тази материя.

Търговско право

Ако казусът попада в материята на търговското право, то задължително е използването на:

• Търговски закон (ТЗ)

Имайте предвид, че за неуредените в този закон положения се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство (чл. 288 ТЗ). Това означава, че макар казусът да е очевидно търговски, е възможно нормите, които уреждат отношенията по казуса, да са поместени в гражданските закони.

Други търговски нормативни актове, които могат да Ви послужат на писмения изпит, са:

• Закон за търговския регистър (ЗТР)

• Закон за особените залози (ЗОЗ)

• Кодекс за застраховането (КЗ) –  Падал се е казус на тази тема в СУ

• Закон за кооперациите (ЗКооп)

Съществуват и редица други търговски нормативни актове, чиято материя е включена в конспекта за държавния изпит (например договорите за превоз), но доколкото знаем, такива казуси не са давани досега на писмения изпит.

Съвет
Дори казусът да изглежда заплетен и привидно да се нуждаете от някой специфичен нормативен акт, много вероятно е в действителност приложимите норми да се намират в общите правила на посочените по-горе нормативни актове. Имайте предвид, че този изпит тества основни познания в материята и умения за боравене със закона.

Трудово право

Поради особеностите на трудовите отношения, много често забравяме, че то също е частноправен клон, включен (макар и ограничено) в материята за държавния изпит. Поради това е добре да вземете със себе си и:

• Кодекса на труда (КТ)

Осигурителното право е по-скоро публичноправен отрасъл, поради което няма да Ви е необходим Кодексът за социално осигуряване.

Граждански процес

Почти със сигурност на казуса ще имате въпроси от материята на гражданския процес. Това означава, че ще Ви е необходим:

• Граждански процесуален кодекс (ГПК)

и евентуално

• Закон за международния търговски арбитраж (ЗМТА), когато по казуса е налице арбитражно споразумение.

Надяваме се статията да Ви е помогнала да се ориентирате в нормативната уредба, която ще Ви е необходима за решаването на казуса на писмения държавен изпит по гражданскоправни науки.

Ако имате предложения, не се колебайте да ни пишете на:

actual@lawstore.bg

или на страницата ни

Facebook
Х