Актуализация по Юридическа правоспособност (Есен 2017)

13 ноември 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

С най-новата електронна актуализация на LawStore нашите читатели получават всички нови положения в процесуалното законодателство, които имат отношение към полагането на практическия изпит.

Исков процес

За първи път можете да се запознаете с новите положения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), обнародвани в бр. 86 на Държавен вестник от 27.10.2017 г.

Промените обхващат, на първо място, съдържанието на исковата молба (Тема 10) и съдебните решения (Тема 14). По осъдителен иск за парично вземане ищецът посочва банкова сметка или друг начин за плащане (чл. 127, ал. 4 ГПК). Съдебното решение също трябва да съдържа банковата сметка, по която да се преведат присъдените суми, или друг посочен от ищеца начин за плащане (чл. 236, ал. 1, т. 7 ГПК).

Налице са съществени изменения по отношение на критериите за допускане до касационно обжалване (Тема 17), както и правомощията на касационната инстанция по уеднаквяване на практиката (Тема 18).

В Тема 20 са отразени правно-техническите промени в производството по брачни дела.

Изпълнителен процес

Новите положения в изпълнителното производството се отнасят до заповедното производство (Тема 22), започването и прекратяването респ. приключването на изпълнението, както и защитата срещу действията на съдебния изпълнител (Тема 23).

По отношение на изпълнителните способи е уреден изричнo принципът за съразмерност:

Член 442а ГПК

(1) Наложените от съдебния изпълнител обезпечителни мерки и предприетите изпълнителни способи трябва да са съразмерни с размера на задължението, като отчитат всички данни и обстоятелства по делото, процесуалното поведение на длъжника и възможността вземането да остане неудовлетворено.

(2) По възражение на длъжника и при установяване на несъразмерност съдебният изпълнител вдига съответните обезпечителни мерки.

Този принцип и новите положения при изпълнението върху съвкупности от вещи, групи от вещи и непарични притезания са отразени в Тема 25.

Наказателен процес

В сила от 5.11.2017 г са редица нови положения и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Новите положения обхващат както общия наказателен процес (Теми 27 - 34, 38, 39), така и особените правила за решаване на делото със споразумение (Тема 35), бързото производство (Тема 37), отмяната на незабавното производство и ускоряването на наказателното производство.

Налице са изменения при действията на администрацията на съдилищата в производството по привеждане в изпълнение на съдебните актове по наказателни дела (Тема 40).

С всички нови моменти по наказателен процес може да се запознаете по-подробно от новината ни за актуализацията по наказателен процес.

Съдебна власт

Последните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), обнародвани на 10.11.2017 не се отразяват на изпитната материя и съдържанието на книгата, което е разработено специално за целите на изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Х