Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

8 съвета за устния изпит по ГПН

Обновена на 13 септември 2023 г. Статия LawStore

Устният изпит е решаващият етап от държавния изпит по гражданскоправни науки. Той се полага след успешното преминаване на казуса.

Изпитът се провежда пред комисия от трима изпитващи, в която участват преподаватели по учебните дисциплини, включени в конспекта за държавния изпит. Преподавателите може да са от Вашия или от други юридически факултети в страната. Комисията може да включва и представители на практиката. Във факултети с голям брой студенти се назначават няколко комисии.

В тази статия ще Ви представим няколко съвета, които ще Ви помогнат за успешно представяне на устния изпит по гражданскоправни науки.

1. Организирайте деня преди изпита

Денят преди устния изпит има ключово значение за успешно Ви представяне. Затова организирайте този ден по начин, който ще Ви осигури най-добри условия за това.

На първо място отделете време за техническа подготовка. Подгответе си бели листове и 1–2 броя еднакви сини химикалки. Проверете още веднъж в коя аудитория или кабинет ще се проведе изпитът и дали има разпределение по часове.

Задължително носете Вашата студентска книжка и лична карта.

Добре е да вземете със себе си и материалите, от които сте се готвили – за увереност и за бърза справка, ако някой въпрос изрично Ви притеснява, преди да влезете в кабинета. След като влезете при комисията обаче, не е позволено да ползвате нито учебни материали, нито нормативни актове.

Вземете решение как ще пътувате до университета, как ще сте облечени и как ще носите материалите с Вас. Не е необходимо облеклото за изпита да е строго формално, но е добре да се облечете представително. Външният Ви вид ще създаде първото впечатление на комисията за Вашето отношение към изпита.

2. Определете края на Вашата учебна подготовка

Определете си час, до който ще четете и след който ще приключите подготовката си за изпита. Добре е този час да е най-късно 23:00, за да си осигурите минималния необходим сън.

Три часа преди края на подготовката, отделете време, за да прелистите всеки един от учебниците изцяло. Идеята на тази дейност не е да четете целия материал, а с един бърз поглед да възприемете визуално неговата структура и акценти. Ако видите нещо конкретно, което Ви притеснява или в което сте неуверени, не се притеснявайте да спрете и да го прочетете. Опитайте се все пак да “прелистите” всяка част от конспекта за около 1 час.

След края на учебната подготовка вечеряйте, почивайте (доколкото е възможно) и си осигурете време за сън. Сънят е изключително важен за Вашето успешно представяне и в никакъв случай не трябва да го пропускате. Докато спите мозъкът “подрежда” възприетата информация и се подготвя за нелеката задача, която стои пред него на следващия ден. Затова преди изпита е добре да си дадете 7–8 часа сън.

Не забравяйте да включите аларма за сутринта. Ако имате възможност, помолете роднина или колега да Ви се обади на сутринта, в случай че се успите.

3. Заредете се с търпение в деня на изпита

В деня на изпита е важно да сте заредени с търпение.

Дори ако сте от първите колеги, влезли при изпитната комисия, е възможно да изминат 1–2 часа, докато дойде Вашият ред. Това е така, защото на първата група студенти обикновено се дават около 30 минути да помислят по изтеглените въпроси и изпитът започва едва след това.

Когато намерите кабинета на изпитната комисия, не забравяйте да изключите звука на телефона си.

Докато чакате Вашия ред, опитайте, доколкото можете, да запазите спокойствие, но без да губите фокус. Притеснението е нещо естествено, което всеки човек преживява преди всеки изпит. Напрежението, което усещате, е плод на неизвестността. Когато изтеглите въпросите, ще се фокусирате върху конкретното им съдържание и тази целенасоченост ще Ви даде известно спокойствие.

4. Използвайте пълноценно времето за обмисляне на въпросите

Когато влезете при комисията, ще Ви укажат да оставите студентска си книжа и да изтеглите 3 въпроса – по един от съответните части на конспекта. След това имате време да помислите върху изложението по въпросите.

Прочетете спокойно въпросите, които сте изтеглили. Нормално е в първите секунди да “блокирате”, но по принцип времето за мислене е достатъчно да си спомните най-важните моменти от Вашата подготовка. Повечето въпроси от конспекта указват най-основните точки, по които ще говорите и това също ще Ви помогне.

Върху работните листове, които сте взели със себе си, съставете план на изложението, по който да говорите. Не се опитвайте да развивате целите въпроси. Вместо това използвайте точки и подточки, както и ключови определения, фрази и понятия, за да маркирате най-важните моменти. Добре е да запишете на листа и тези подробности, които мислите, че може да пропуснете в хода на устното изложение. Оставяйте място между отделните записки, за да можете да попълните нещо, ако се сетите по-късно.

5. Говорете по всички изтеглени въпроси

Изключително важно на устния изпит е да говорите и по трите изтеглени въпроса. Ако откажете да говорите по даден въпрос, комисията ще Ви санкционира и няма да получите положителна оценка.

Говорете по реда на въпросите, който следва номерацията в конспекта. Не е прието да започнете с въпрос от втората или третата част на конспекта и след това да се върнете на първия въпрос.

Ако не можете да се сетите за съдържанието на дадена тема, опитайте да си припомните учебната си подготовка. При систематична подготовка винаги ще успеете да си припомните нещо конкретно, от което да започнете.

Ето някои въпроси, които ще Ви помогнат, да си спомните конкретни моменти:

 • Кой е правният отрасъл и подотраслите, към които разглежданите отношения и институти принадлежат?
 • В кой нормативен акт се намира тяхната нормативна уредба?
 • Кои термини и фрази изплуват в съзнанието Ви? Каква е връзката на тези понятия с институтите по съответната тема?
 • Каква е основната цел на институтите, по които ще говорите? В кои случаи се прилагат? Дали тези институти са с общо приложение, или уреждат специфични отношения?
 • Каква е връзката на тези институти с общите принципи на правото и принципите на съответния отрасъл и подотрасъл? С кои други институти имат връзка и какъв е нейният характер?
 • Кои са най-основните правила, които ги уреждат?
 • Какъв е техният предмет (лични отношения, вещи, договори, срокове, организационни отношения) и какви основни характеристики има този предмет?
 • Кои са техните субекти (кредитор-длъжник, собственик, владелец, родители и деца, търговец)? Трябва ли те да притежават определени особени качества?
 • На какво основание произтичат правата на тези субекти (договор, деликт, абсолютно право, фактическо господство, служебно положение)? Кои са конкретните елементи от фактическия състав на това основание?
 • Кои са основните права и задължения на даден субект във връзка с разглеждания институт? Има ли другата страна насрещни права?
 • Как се упражняват разглежданите права? Съдебно или извънсъдебно? С иск и/или с възражение? Погасяват ли се по давност или се преклудират?
 • Какви са последиците от упражняването на тези права за участниците в съответните правоотношения (за титуляря на правото, за насрещната страна, за третите лица)?
 • Има ли специфични хипотези, свързани с особени субекти или специални отношения?

6. Говорете спокойно, уверено и последователно

При устното изложение е важно да говорите спокойно и уверено.

Когато дойде Вашият ред, започнете като съобщите кой е първият въпрос, който Ви се е паднал и пълната му формулировка. След това започнете изложението по същество.

Говорете последователно и без дълги паузи между отделните изречения и смислови части на темата. Това създава естествен ритъм на речта, който ще Ви даде контрол върху изложението.

Говорете ясно и достатъчно силно, за да Ви чува комисията добре. Поддържайте зрителен контакт с членовете на комисията. Вие говорите именно на тях. Устният изпит не е едностранна комуникация, а събеседване.

Следвайте плана, който сте написали. Докато говорите може да го поглеждате, за да си припомните къде сте в изложението и кое е следващото нещо, което искате да кажете. В никакъв случай обаче не “забивайте” поглед само върху плана и не четете на глас от листа.

7. Използвайте само познати термини

Докато говорите, използвайте понятия и фрази, които сте усвоили в хода на подготовка и в чието значение и употреба сте сигурни. Използването на непознати думи и фрази често се дължи на притеснение и неувереност и може да доведе до неточни твърдения. Опитите да впечатлите комисията с някой сложен или жаргонен термин или латинска сентенция обикновено също не водят до желания резултат.

Ако не сте сигурни в значението, начина на произнасяне или употребата на даден термин, опитайте се да не го използвате, ако е възможно. Вместо това помислете за синоним, който Ви е познат или алтернативна формулировка, в чието значение сте сигурни. Запишете го на листа, за да се подсетите, докато говорите по темата.

Отбягвайте и да цитирате номера на законови разпоредби или номера на тълкувателни решения, в които не сте абсолютно сигурни, защото вероятността за неточности е значителна.

Разбира се, има законови текстове, чието цитиране е толкова утвърдено, че то ще Ви бъде от полза. Такива са например чл. 26 ЗЗД (основанията за нищожност на сделките), чл. 135 ЗЗД (отменителен иск, Павлов иск), чл. 78 ЗС (придобиване на движими вещи от несобственик чрез добросъвестно владение) и др. В останалите случаи използвайте общото наименование на закона. Например: “Законът за задълженията и договорите урежда залога и ипотеката. Търговският закон урежда специални правила по отношение на залога в търговското право.”

8. Внимавайте с допълнителните въпроси

По време на устния изпит комисията ще Ви зададе и допълнителни въпроси. Целта на изпитващите е да проверят както Вашите знания, така и Вашите основни умения за разсъждаване.

При съмнение, че не сте чули въпроса или ако не сте сигурни в неговото значение, помолете изпитващият да го повтори и разясни.

Ако мислите, че вече сте отговорили на допълнителния въпрос в основното си изложение, повторете това, което сте казали. Ако изпитващият има предвид нещо различно, би трябвало да уточни въпроса си.

Отговорете конкретно на въпроса, който Ви е зададен. Не се опитвайте да правите общи разсъждения или просто да продължите изложението. Това е проява на неуважение към изпитващия и има вероятност да създаде отрицателно отношение към Вас. Ако Ви питат за определение - дайте определение. Ако Ви питат за пример - дайте пример. Ако Ви зададат въпрос с “да” или “не” отговорете с пълно изречение и аргументирайте отговора.

Не спорете с изпитващия, дори да сте изцяло уверени, че Вашето становище е правилно. По-добре е да продължите изложението по темата или по следващите въпроси, ако има такива.

В случай че не можете да се сетите за отговора на даден въпрос, опитайте се да разсъждавате конкретно по него, като отнесете въпроса към определена структурна част на темата и предпазливо да изразите становище. Във всички случаи формулирайте отговор. Дори отговорът Ви да не е правилен, не позволявайте на това да наруши ритъма на изложение по следващите въпроси. Това ще намали неговата тежест при определяне на Вашата оценка.

* * *

Надяваме се тази статия да Ви е била полезна. Ако е така, ще се радваме да я споделите с Вашите колеги!

Ако имате предложения за допълнения и уточнения, не се колебайте да ни пишете.

Екипът на LawStore Ви пожелава успешно представяне на изпита
по гражданскоправни науки!

Ако имате въпроси за изпита или за учебниците, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram