Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

16. Представителство

Обновена: 23 юли 2021 г. Представяне LawStore

Представителството е правна фигура, при която един субект (представител) извършва волеизявление от името на друг правен субект (представляван), като правните последици на волеизявлението настъпват направо в правната сфера на представлявания, без да се засяга правната сфера на представителя.

В настоящата тема ще разгледаме института на представителството. Ще Ви запознаем с общото понятие за представителство, видовете представителство и приложното поле на института в гражданското, търговското и трудовото право. Всичко това ще Ви даде възможност да изградите цялостни познания по отношение на материята на представителството в различните правни отрасли.

I. Представителство в гражданското право

Темата започва с обща характеристика на института на представителството и неговото значение за гражданското право. Ще направим отграничение на представителството от сходни правни институти – пратеничество, посредничество, гестия и други. За пълнота на изложението разглеждаме и видовете представителство, които се обособяват на базата на различни класификационни критерии.

Отделна точка от изложението е посветена на представителната власт. Представителната власт е сърцевината на правоотношението между представител и посредник, поради което е важно да познавате правната характеристика на това субективно право на представителя.

При доброволното представителство юридическият факт, който поражда представителната власт, е упълномощителната сделка. В тази част от темата ще направим характеристика на упълномощаването като едностранна сделка – кои са страните по сделката, в каква форма може да бъде сключена, какви правни последици настъпват, на кои основания се прекратява. Коментираме и хипотезите на преупълномощаване.

В контекста на разглежданата тема попада и т. нар. мнимо представителство. Обстойно разглеждаме хипотезите, в които е възможно да се извършат действия от чуждо име без представителна власт. Обобщаваме правните последици от извършването на подобни действия, като в тази връзка ще припомним и правилата за висящата недействителност.

Като особена хипотеза на представителство ще разгледаме косвеното представителство и системата от сделки, чрез които то се осъществява. Косвено представителство възниква при договор между две лица – довереник и доверител, по силата на който довереникът се задължава да извърши правни действия от свое име, но за сметка на доверителя и да му прехвърли придобитите права.

Завършваме тази част от темата за представителството със способите за защита, с които разполага представлявания. Особено внимание обръщаме на фактическия състав на гражданскоправната защита и правните последици от реализирането ù.

II. Представителство в търговското право

Втората част на темата е посветена на представителството в търговското право. Понятието „представителство“ в търговското право представлява родово понятие, което включва различни правни фигури. Общото между всички тях е, че се извършват действия в полза на търговец.

Последователно ще разгледаме легално уредените правни фигури на търговско представителство – прокура, търговско пълномощие, търговско представителство и търговско посредничество.

Освен общата характеристика на понятията, ще изясним и специфичните особености на всеки от видовете представителство в търговското право: как се учредяват, какъв е обема и характера на представителната власт, какви са вътрешните отношения между представител и представляван и как се прекратява всеки от видовете търговско представителство. Това ще Ви помогне да ги разберете пълноценно и да ги отграничите по-лесно.

III. Представителство в трудовото право

Последната част на темата е посветена на представителството в трудовото право. Разглежда се неговото значение в контекста на индивидуалните и на колективните трудови правоотношения и спецификите, характерни за всяко едно от тях.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram