Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

15. Особени случаи на недействителност

Обновена: 23 юли 2021 г. Представяне LawStore

Нищожността на отделни части не влече нищожност на договора, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато може да се предположи, че сделката би била сключена и без недействителните ù части (чл. 26, ал. 4 ЗЗД).

Темата, с която предстои да Ви запознаем, представя някои особени случаи на недействителност. Това са частичната, висящата и относителната недействителност в гражданското право. Ще разгледаме и особеностите на основанията за недействителност на сделките в търговското право и на договорите в трудовото право.

I. Частична, висяща и относителна недействителност

Темата започва с представяне на института на частичната недействителност. При частичната недействителност е налице порок (недостатък), който обхваща само част от съдържанието на волеизявлението. Възможна е както частична нищожност, така и частична унищожаемост на сделката. Обобщаваме правилата, които намират приложение при преодоляването на този вид недействителност.

На следващо място разглеждаме институтите на висящата недействителност и оспоримост.

При висящата недействителност фактическият състав на сделката е завършен (волеизявленията на страните са извършени без недостатъци), но е налице правопрепятстващ факт, вън от фактическия състав на сделката, който осуетява настъпването на правните последици.

При оспоримите сделки волеизявленията също не са опорочени, но не са спазени допълнителните законови изисквания при сключване на сделката.

Ще разгледаме какви са възможностите за преодоляване на тези пороци и ще ги отграничим от сходни правни институти.

Следващият особен вид недействителност, който ще разгледаме, е относителната недействителност. При относителната недействителност една правна сделка е действителна и поражда правни последици, но нейното действие може да бъде противопоставено на определени трети лица. Относителната недействителност няма обща нормативна уредба. Тя намира проявление в отделни изрично уредени фактически състави, които ще разгледаме в тази част от темата. Накрая ще обобщим и правните последици на относителната недействителност.

II. Недействителност на търговските сделки

Втората част на темата е посветена на недействителността на търговските сделки. Макар че недействителността на търговските сделки се подчинява на общия режим за недействителност на сделките, Търговският закон изрично урежда и някои изключения от общите правила. Особени правила съществуват по отношение на мълчанието (бездействието) на една от страните по сделката, формата на някои сделки, добрите нрави и еквивалентността на престациите и други.

Ще разгледаме последователно и детайлно основанията както за нищожност, така и за унищожаемост на търговските сделки. Това ще Ви помогне да ги отграничите от правилата, приложими спрямо недействителните сделки в гражданското право.

III. Недействителност на трудовия договор

В последната част на темата разглеждаме недействителността на трудовия договор. Поради специфичния предмет на този вид договори (работната сила) съществуват редица отклонения от общата уредба на недействителността на сделките в гражданското право. Например в трудовото право не се прави разлика между нищожност и унищожаемост на трудовия договор. От тук произтича и определянето на трудовия договор единствено като недействителен (понятие, което се използва като родово в гражданското право).

Кодексът на труда въвежда изрично 4 основания за недействителност на трудовите договорипротиворечие на закона, заобикаляне на закона, противоречие на колективен трудов договор и заобикаляне на колективен трудов договор. Ще характеризираме накратко всяко едно тези основания.

В трудовото право недействителността не настъпва по право. За това е важно да познавате правилата на производството по обявяване на недействителност на договор на трудовото право. Тук ще обобщим много от процесуалните правила, които намират приложение. Ще разгледаме и хипотезите, при които е възможно да бъде преодоляна недействителността.

Като финален момент в темата представяме правните последици от обявяването на недействителност на трудовия договор. От особено значение за тези последици е добросъвестността на работника или служителя.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram