Актуализация: Публичноправни науки (I/2019)

14 март 2019 г. Резюме Александра Атанасова

Към учебника

Най-новата актуализация на книгата Публичноправни науки от LawStore представя в пълен обем промените в Административния процес, (Обн. ДВ бр. 77 от 2018 г.), както и промените в ЗФУКПС и ЗАДС от февруари 2019 г., които се отнасят до учебния материал.

Промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които са в сила от началото на тази година, са насочени към по-ефективен, прозрачен и бърз административен процес. Запазени са философията, концепцията и основните принципи на кодекса, поради което съдебната практика цитирана и в учебника, ще запази действието си и в бъдеще.

19 • Органи и система на съдебната власт

Към изложението на темата е отразено нормативното допълнение в чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК, което гласи, че на Върховния административен съд са подсъдни оспорванията срещу актовете на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите, издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление. В случаите, предвидени в закон, както и когато тези органи са делегирали правомощията си на съответните длъжностни лица, издадените от тях административни актове се оспорват пред съответния административен съд (чл. 132, ал. 2, т. 2 in fine АПК).

Отразена е промяната и в чл. 237, ал. 2 АПК, който урежда състава на съда, който разглежда делата за отмяна на влезлите в сила съдебни решения, постановени от петчленен състав на ВАС.

32 • Административен процес

С приетите изменения на Административнопроцесуалния кодекс изискването за комплексно административно обслужване е въздигнато в принцип, приложим към всички производства по издаване на индивидуални административни актове. Към темата е добавена нова подточка 2.9а, която разглежда комплексното административно обслужване.

Темата е допълнена и с нова точка 4 - Представителство в административния процес.

33 • Производство по издаване на административни актове

В изложението са инкорпорирани промените, касаещи производството по издаване на индивидуални административни актове. Допълнена е и легалната дефиниция на понятието индивидуален административен акт (чл. 21 АПК).

34 • Оспорване на административните актове по административен ред

Отразените промени засягат обжалването на мълчалив отказ и мълчаливо съгласие на актове по административен ред (чл. 84, ал. 2, чл. 97, ал. 1 АПК).

35 • Оспорване на административните актове по съдебен ред

Актуализацията представя промените в оспорването на индивидуалните и на общите административни актове по съдебен ред.

Към изложението на темата е добавена новата разпоредба на чл. 128а АПК, която изрично урежда подсъдността на искове за обявяване на нищожност на решения и определения, постановени от административните съдилища, които преграждат по-нататъшното развитие на производството.

В тази връзка е разширено и изложението по отношение на основанията за оспорване на индивидуални административни актове.

С допълнението в чл. 174 АПК са създадени допълнителни гаранции срещу бездействието на администрацията. При мълчалив отказ на административния орган препис от съдебното решение се изпраща на компетентните санкционни органи в рамките на държавната администрация.

В частта, която разглежда обжалването на общите административни актове, е нанесен новият чл. 182а АПК.

Представени са и промените, които касаят оспорването на административните актове пред Върховния административен съд (чл. 132, ал. 2, чл. 192а АПК).

36 • Касационно производство

В темата са отразени множество промени, които се отнасят до отказа от оспорване (чл. 214 АПК), разглеждането на касационната жалба (чл. 213а АПК), отстраняването на нередовности (чл. 213б АПК), както и разглеждането и произнасянето по делото от Върховния административен съд (чл. 217, 221 АПК). Промените акцентират върху възможността за ускоряване на административното правосъдие.

С новите разпоредби се предвижда, че касационната жалба задължително трябва да бъде приподписана от адвокат, юрисконсулт или от жалбоподателя или негов представител, когато е лице с юридическа правоспособност (чл. 212, ал. 2 АПК). По този начин законодателят цели да бъдат сведени до минимум нередовните оспорвания.

Подробна е новата уредба, която касае разглеждането на делото. Регламентирано е и разглеждането на делото в закрито съдебно заседание (чл. 217 АПК).

Въведени са кратки срокове за насрочване и произнасяне по делата (чл. 217 АПК).

37 • Възобновяване и отмяна

В производството по отмяна на влезли в сила съдебни актове е предвидено премахването на седемчленните състави на Върховния административен съд при разглеждане на молба за отмяна на акт, постановен от петчленен състав. Делото ще се разглежда от друг петчленен състав на същия съд (чл. 237, ал. 2 – 3 АПК).

Отразени са промените в сроковете, формата и реда за подаване и разглеждане на искането за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

Изрична е новата разпоредба на чл. 237, ал. 4 АПК, че не подлежат на отмяна влезлите в сила решения, постановени по оспорване на общ или подзаконов нормативен акт.

38 • Производство по изпълнение

Съществено е допълнението на чл. 293 АПК с новата ал. 4. Тя предвижда, че съдът може да спре изпълнението до разрешаване на спора, ако то би могло да причини на ищеца значителна и трудно поправима вреда.

39 • Отговорност на държавата и общините за вреди

Изложението на точката, която разглежда процесуалния ред за реализиране на отговорността, е допълнена с оглед на последните изменения в чл. 203 АПК, които изрично предвиждат отговорност на държавата от незаконосъобразни или очевидно нарушаващи правото на Европейския съюз актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица.

47 • Финансов контрол в публичния сектор

С последните нормативни изменения глава IVа ЗФУКПС, посветена на превантивния финансов контрол, е отменена.

53 • Данък върху добавената стойност. Акцизи

Към данъчно задължените лица, субекти на данъка за акциз по чл. 3 ЗАДС, са добавени лицата, подали искане за възстановяване на акциз и лицата, за които възниква солидарна отговорност.

57 • Българска народна банка

Отразено е нормативното допълнение в чл. 44 ЗБНБ, чрез което законодателят е акцентирал върху независимостта на Българската народна банка и нейните органи на управление от институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз, от Министерския съвет или от правителствата на други държави – членки на Европейския съюз, както и от други органи и институции.

Х