Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация: Юридическа правоспособност (I/2019)

28 януари 2019 г. Резюме Атанас Атанасов

Към помагалото

Актуализацията представя най-новите промени в изпитната материя, обхваната от изпита за придобиване на юридическа правоспособност. Тя съдържа и най-новите положения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), направени с бр. 96 от 20 ноември 2018 г. и бр. 7 от 22 януари 2019 г.

27 • Досъдебно производство

С най-новите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) изрично се урежда правото на обвиняемия на информация във връзка със защитата, както и правото му да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ.

29 • Действия на прокурора след завършване на разследването

Уредено е задължение на прокурора да уведомява пострадалия или неговите наследници за правото им да повдигнат и да поддържат частно обвинение пред съда в случаите, когато на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

31 • Съдебно заседание по наказателни дела

Отразена е най-новата промяна във връзка с неявяването на защитника в съдебното заседание.

32 • Съдебно следствие

Налице е промяна относно начина на започване на съдебното следствие.

Член 276 НПК

(1)Съдебното следствие се ръководи от председателя на състава и започва с прочитане на заключителната част обвинителния акт от прокурора при дела от общ характер или с прочитане на тъжбата от частния тъжител при дела от частен характер.

(2)Когато е предявен граждански иск, той се прочита от гражданския ищец.

(1)Съдебното следствие се ръководи от председателя на състава и започва с доклад, в който се посочват основанията за образуване на съдебното производство и предявените граждански искове.

(2)Председателят предоставя възможност на прокурора, на частния тъжител и на гражданския ищец да изложат обстоятелствата, включени в обвинението и предявените искове.

(3)Председателят запитва подсъдимия разбрал ли е в какво се обвинява.

34 • Прекратяване на производството по наказателни дела

Уредено е изрично прекратяването на наказателното производство, когато на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия, ако в 6-месечния срок след получаване на съобщение за спиране пострадалият от престъплението не подаде тъжба.

35 • Особени правила

Актуализиран и прецизиран е коментарът относно проверката от съда на предпоставките за разглеждане на делото по реда на производството по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

39 • Касационно производство по наказателни дела

Възстановена е забраната за страните да правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства (чл. 351, ал. 2 НПК).

Актуализации 2016 г. – 2019 г.

Всички читатели получават и пълна актуализация на помагалото от неговото издаване досега. Актуализациите отразяват по систематичен начин релевантните за изпита промени в съдоустройственото и процесуалното право.

На колегите, които ползват сборниците от 2016 г. и 2017 г., са изпратени и всички актуализации, релевантни за съответните издания до днес.

Х