Наказуемост при съучастие

24 април 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

С удовлетворение Ви представяме разширено изложение на Тема 11 • Съучастие в престъпление. Новото съдържание е посветено на особеностите при наказуемостта на деянията, извършени в съучастие.

Тема 11 • Съучастие в престъпление

Пълният текст е изпратен на всички наши читатели, които са направили своята поръчка през сайта. По-долу може да се запознаете с новата систематика и резюме на основните подобрения.

5. Наказуемост на съучастието

5.1. Принцип

Всички съучастници носят наказателна отговорност, защото обективно и виновно са допринесли за осъществяването на извършеното престъпление.

Член 21 НК

(1)Всички съучастници се наказват с наказанието, предвидено за извършеното престъпление, като се вземат предвид характерът и степента на тяхното участие.

(...)

5.2. Акцесорност и граници на отговорността

В новото изложение са анализирани по-подробно принципните положения и особеностите на наказателната отговорност при съучастие – нейния акцесорен характер и граници.

Прецизирано е изложението относно ексцеса на извършителя.

При ексцес на извършителя всеки съучастник отговаря само в рамките на това, което се обхваща от неговия умисъл, но не и за ексцеса (чл. 21, ал. 2 НК).

Член 21 НК

(...)

(2)Подбудителят и помагачът отговарят само за онова, за което умишлено са подбудили или подпомогнали извършителя.

Въпреки че законът не указва изрично, правилото за ексцес се прилага и при съизвършителство.

(...)

Подробно са анализирани последиците за съучастниците при количествен и качествен ексцес.

5.3. Особен субект

Законът урежда с изрична норма отговорността на съучастниците за престъпления с особен субект.

Член 21 НК

(...)

(3)Когато поради определено лично свойство или отношение на дееца законът възвежда извършеното деяние в престъпление, за това престъпление отговарят и подбудителят, и помагачът, за които тези обстоятелства не са налице.

(...)

Направен е анализ на понятията "лично свойство" и "лично отношение".

5.4. Особени обстоятелства

Подробно е разгледано приложението на принципите за личния характер на наказателната отговорност и за индивидуализацията на наказанието при особени обстоятелства, обуславящи наказателната отговорност на някои от съучастниците.

Член 21 НК

(...)

(4)Особените обстоятелства, поради които законът изключва, намалява или увеличава наказанието за някого от съучастниците, не се вземат предвид за останалите съучастници, по отношение на които тези обстоятелства не са налице.

Особените обстоятелства могат да бъдат свързани с личността или с поведението на отделните съучастници.

5.5. Самоволен отказ от съучастие

Член 22 НК

(1)Подбудителят и помагачът не се наказват, ако по собствена подбуда се откажат от по-нататъшно участие и попречат да се извърши деянието или предотвратят настъпването на престъпните последици.

(2)В тези случаи се прилага съответно разпоредбата на чл. 19.

Ако деянието, в което са се изразили подбудителството или помагачеството, съдържа признаците на друго престъпление, съучастникът отговаря за това престъпление (arg. чл. 19 НК).

Направени са анализ и характеристика на елементите и особеностите при самоволен отказ от съучастие.

5.6. Ненаказуеми случаи

Съвсем ново е изложението за някои ненаказуеми случаи на съучастие.

5.7. Процесуален ред

Направена е връзка между материалноправния режим на съучастието и особеностите в процесуалния ред за реализиране на наказателната отговорност на съучастниците.

* * *

Надяваме се, че направените разяснения и допълнения ще допринесат за Вашата по-добра и задълбочена подготовка по наказателно право.

Към книгата
Х