Актуализация на Юридическа правоспособност

4 април 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

LawStore Ви представя последните изменения в съдоустройственото и процесуалното законодателство и администрирането на съдебните дела.

По-долу ще намерите резюме на промените по теми. Ако сте закупили помагалото, ще получите пълната актуализация по e-mail.

3 • Прокуратура и следствие

Актуализирана е инфографиката за структурата на прокуратурата.

Отразено е разяснение по отношение на териториалните звена на прокуратурата, дадено с Решение на Конституционния съд № 2 от 7 февруари 2017 г. (Обн. ДВ. бр. 15 от 14.02.2017 г.).

Съгласно цитираното решение изискването на чл. 126, ал. 1 от Конституцията структурата на прокуратурата да е в съответствие с тази на съдилищата означава задължително създаване на прокуратури, съответстващи по вид и степен на изброените в чл. 119, ал. 1 от Конституцията съдилища.

Това изискване не съдържа задължение за съответствие на териториалните звена на прокуратурата с тези на съдилищата.

17 • Касационно обжалване по граждански дела

Приет е нов Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (Обн. ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г.)

Това налага преработване на точка 4 от темата Администриране на жалбата и делото във Върховния касационен съд.

След първоначалната обработка на делото то се предава в деловодната служба на съответната колегия в зависимост от предмета на спора (чл. 21, ал. 1 ПАВКС).

Член 40 ПАВКС

(1)Постъпилите от служба „Регистратура“ в служби „Наказателни съдопроизводства“, „Граждански съдопроизводства“ и „Търговски съдопроизводства“ дела се предават незабавно на съдебния помощник към отделението за извършване на предварителна проверка за формална допустимост и редовност на жалбата или на молбата за отмяна и се докладват на председателя на отделението.

(2) След разпореждане на председателя на отделението за образуване делата се разпределят на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.

22 • Изпълнителен лист. Заповедно производство

Отразено е допълнение в изпълнителните основания, направено с ДВ, бр. 8 от 2017 г.

27 • Досъдебно производство по наказателни дела

Отразено е изменение в чл. 213 от Наказателно-процесуалния кодекс, направено с ДВ, бр. 62 от 2016 г.

33 • Решаване на наказателните дела

Отразено е изменение в чл. 301, ал. 1, т. 6 от Наказателно-процесуалния кодекс, направено с ДВ, бр. 13 от 2017 г.

35 • Споразумение. Освобождаване от наказателна отговорност. Разглеждане на делото по искане на обвиняемия

Отразено е разрешението на Тълкувателно решение № 2 от 22 декември 2016 г. по тълк. д. № 2/2016 г., ОСНК, ВКС по материалноправните предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (чл. 78а НК).

Към книгата
Х