Актуализация на Юридическа правоспособност

1 август 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

ОБНОВЕНА: Във връзка с новоприетия Правилник за администрацията в съдилищата (ПАС) с ДВ, бр. 68 от 22 август 2017, Ви уведомяваме, че съдържанието на книгата е напълно актуално и с оглед на новия нормативен акт.

Не е необходимо да нанасяте настоящата актуализация от 1 август 2017 г.

С Решение № 8802 от 13.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3754/2014 г., IV о. Правилникът за администрацията в съдилищата е отменен поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. При това положение се възстановява действието на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (Обн., ДВ, бр. 66 от 18.08.2009).

Нови положения

Редица положения, касаещи администрацията на съдебната власт и администрирането на съдебните дела, остават същите, тъй като разпоредбите, които ги уреждат, са идентични по действащата и по отменената уредба.

Поради това са отразени единствено съдържателните изменения в следните теми:

  • 8 • Администрация на съдебната власт.
  • 11 • Администриране на гражданското дело.
  • 24 • Администриране на изпълнителните дела при ДСИ.
  • 30 • Образуване на съдебно наказателно производство .

Тема 24. Администриране на изпълнителните дела при ДСИ е напълно преработена с оглед различията в статута на администрирането на изпълнителните дела.

Х