Актуализация на Гражданскоправни науки II част

21 август 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

На всички наши читатели е изпратена най-новата актуализация по гражданскоправни науки. Тя обхваща промените в материята от втората част на конспекта за изпита по гражданскоправни науки за периода от 12 януари 2017 г. до 21 август 2017 г.

За този период не са налице относими нормативни изменения. Поради това са отразени постановените тълкувателни решения на Върховния касационен съд от началото на 2017 г. до момента.

35 • Наемни отношения

I. Наемни отношения

Тълкувателно решение № 2 от 20.07.2017 г. по т. д. № 2/2015 г., ОСГТК, ВКС ↗ изяснява съотношението между договора за аренда и договора за наем на земеделска земя.

Възприема се, че нищожният поради липса на форма договор за възмездно ползване на земеделска земя може да се конвертира в действителен договор за наем, ако са налице предпоставките за конверсията.

Условията за конверсия на нищожни сделки се разглеждат в Тема 13. Недействителност на сделките > II. Нищожни сделки > 5. Конверсия на нищожни сделки (https://lawsto.re/gpn-i).

42 • Застраховки

III. Застраховка “Гражданска отговорност”

Тълкувателно решение № 1 от 30.01.2017 г. по т. д. № 1/2016 г., ОСГТК, ВКС ↗ дава разяснения относно правото на увреденото лице да иска обезщетение от застрахователя и от деликвента.

ВКС възприема, че пострадалият няма право да получи обезщетение от деликвента над изплатеното от застрахователя обезщетение въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.

47 • Брак

III. Имуществени отношения между съпрузите

Тълкувателно решение № 3 от 29.06.2017 г. по т. д. № 3/2016 г., ОСГК, ВКС ↗ потвърждава класическите постановки на Тълкувателно решение № 91 от 1.X.1974 г. по гр. д. № 63/74 г., ОСГК, ВС относно действията на управление и на разпореждане.

В диспозитива на решението е изяснен и видът на другарството между съпрузите в съдебния процес. По предявен от или срещу съпрузите иск за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност, съпрузите са необходими, но не са задължителни другари.

48 • Прекратяване на брака

IV. Последици от развода

Тълкувателно решение № 1 от 3.07.2017 г. по т. д. № 1/2016 г., ОСГК, ВКС ↗ дава задължително разрешение относно предоставянето на родителските права след прекратяване на брака, когато между съпрузите не е постигнато споразумение по този въпрос.

Според ВКС законът изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители, в случай че не се постигне споразумение по упражняването им.

Х