Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Кои закони да носим на казуса по ППН?

28 октомври 2019 г. Статия LawStore

Писменият изпит по публичноправни науки (ППН) се състои в решаване на казус, на който е позволено да използвате нормативни актове на хартиен носител.

Нормативната уредба за държавния изпит по ППН е най-широка по обхват. Затова съставихме статия със законите, с които е добре да разполагате на изпита. Статията е структурирана по отрасли, като поставяме акцент върху основните и най-важни източници, които регулират определена материя.

Към всеки отрасъл сме попълнили и специални нормативни актове, които уреждат специфични отношения. Макар и по-рядко, казуси по тези актове също се “падат” на изпит в различните юридически факултети.

Конституционно право

Конституция на Република България

Най-важният акт, с който е необходимо да разполагате по конституционноправен казус, е Конституцията на Република България (КРБ).

Конституцията се прилага винаги, когато казусът се отнася до основни положения в държавата и обществото. Най-често конституционноправният казус е свързан с компетентността и отношенията между висшите държавни органи или статута и основните права на гражданите.

Обърнете внимание: Единственият орган, който има право да се произнася по конституционосъобразността на законите, е Конституционният съд на Р България. Административните органи и съдилищата нямат право на инцидентен контрол върху конституционността на законите и са задължени да ги прилагат, дори те да не са съобразени с Конституцията.

* Когато обаче Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим закон, административният орган е длъжен да спре административното производството (чл. 54, ал. 1, т. 4 АПК).

Специални закони

При казуси, свързани с отношения между държавните органи, приложими могат да бъдат още:

 • Закон за Конституционния съд (ЗКС) и Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС)
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
 • Закон за съдебната власт (ЗСВ)
 • Закон за омбудсмана (ЗОмб)
 • Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС)

При казуси, свързани с политическия процес, нормативната уредба се съдържа в:

 • Изборен кодекс (ИК)
 • Закон за политическите партии (ЗПП)
 • Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)
 • Закон за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ)

При казуси, свързани с гражданството, нормативната уредба се съдържа в:

 • Закон за българското гражданство (ЗБГ)
 • Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)
 • Закон за убежището и бежанците (ЗУБ)

Административно право и процес

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Административнопроцесуалният кодекс се прилага, когато казусът се отнася до:

- Издаване, оспорване и изпълнение на административни актове;

- Оспорване на подзаконови нормативни актове по съдебен ред;

- Обезщетение за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица.

Обърнете внимание: Уверете се, че разполагате с актуализирано издание на АПК след промените в сила от началото на 2019 г. и Решение на Конституционния съд № 5 от 19 април 2019 г.

По отношение на съдебните производства се прилага субсидиарно Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

Законът за административните нарушения и наказания съдържа общите правила за административнонаказателното производство в Р България.

Той определя:

- Общите правила за административните нарушения и наказания;

- Реда за установяване на административните нарушения;

- Реда за налагане, обжалване и изпълнение на административните наказания.

Касационното обжалване по административнонаказателните производства се осъществява на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Поради това е необходимо да носите на изпита и този нормативен акт.

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ)

Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) съдържа основните материалноправни и процесуалноправни разпоредби относно отговорността на държавата и общините за вреди.

Законът урежда отговорност за дейност на администрацията, отговорност за дейност на правозащитните органи, отговорност за дейност на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, отговорност за дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Исковете се разглеждат по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), като ЗОДОВ урежда специална подсъдност на исковете за вреди (чл. 7 ЗОДОВ).

Закон за администрацията (ЗА)

Законът за администрацията урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им (чл. 1, ал. 1 ЗА).

Този закон урежда правомощията на органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на дейността на тяхната администрация (чл. 1, ал. 2 ЗА).

Обърнете внимание: Доколкото не е установено друго в специални закони, Законът за администрацията се прилага и за администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в Конституцията, и за органите на местното самоуправление (чл. 1, ал. 3 ЗА).

Уредбата на административно-териториалните единици в Република България е установена в Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ).

Служебните правоотношения между държавата и държавните служители при и по повод изпълнението на държавната служба се уреждат със Закона за държавния служител (ЗДСл).

Финансово право

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

С този кодекс се уреждат общите правила относно публичните вземания и производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски.

Най-важното производство по този закон е производството по данъчна ревизия.

Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ)

Законът за държавната финансова инспекция урежда режима на имуществената отчетническа отговорност. Този вид отговорност е един от основните институти на финансовото право.

Специални финансови закони

Материята за държавния изпит обхваща и редица специални нормативни актове, които уреждат различни аспекти на финансовото управление и финансовата дейност в държавата. Това са:

 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)
 • Закон за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС)
 • Закон за публичните финанси (ЗПФ)
 • Закон за сметната палата (ЗСП)
 • Закон за Националната агенция по приходите (ЗНАП)
 • Закон за митниците (ЗМ) и Митнически кодекс на Съюза (Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза)
 • Закон за кредитните институции (ЗКИ)
 • Закон за Българската народна банка (ЗБНБ)
 • Валутен закон (ВЗ)

Обърнете внимание: Възможно е също така в самия казус да е изложена накратко определена нормативна информация, която да е ключова за неговото решаване.

Данъчно право

Материални данъчни закони

Материята на материалното данъчно право на национално ниво се съдържа в:

 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
 • Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
 • Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Тези закони намират приложение относно материалноправните въпроси на данъчните казуси. Обърнете внимание на общите разпоредби (напр. обекти на облагане, данъчно задължени лица, местни и чуждестранни лица, видове данъци и т.н.)

Ако имате въпроси за Вашата подготовка, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Х