Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Публичноправни науки

Учебник / Помагало © 2018 ∙ Атанас Атанасов Доставка от 19 октомври
33.00 лв.
 

Фокус

Държавен изпит

Σ

Материя

Конституционно право
Административно право и процес
Финансово и данъчно право

     

Обем

59 теми • 528 страници (формат B5)

Шесто издание

20 август 2018 г.

ϟ

Актуализация ®

Учебникът се ползва с електронна актуализация + 2 години от момента на поръчката.

Един източник за отлична подготовка

Създаден специално за държавния изпит, учебникът "Публичноправни науки" обединява всички необходими знания за успешна подготовка и отлично представяне.

Вижте съдържанието Скрийте съдържанието

Съдържание I. Конституционно право 1 • Българският конституционализъм13 Сравнителноправен преглед на Конституциите от 1879 г., 1947 г. и 1971 г. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г. 2 • Конституция22 Учение за Конституцията. Учредителна власт. Конституцията като юридически акт. 3 • Политическа система33 Конституционни основи на политическата система. Конституционноправен статус на политическите партии. 4 • Държавно управление и държавно устройство42 Форми на държавно управление и държавно устройство. 5 • Народен суверенитет. Разделение на властите48 Принципите на народния суверенитет и разделението на властите. 6 • Държавната власт54 Държавна власт. Форми за осъществяване на държавната власт. 7 • Икономическа система61 Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост. 8 • Гражданство68 Конституционен статус на гражданите. Принципи. Българското гражданство и съвременната му уредба. 9 • Основни права80 Основни права на човека и гражданина. Механизъм за правна защита на основните права на човека и гражданина. 10 • Политически права94 Основни политически права на гражданите. Условия и правен ред за реализация. Гаранции. 11 • Избирателна система98 Избирателна система и избирателно право. Организация и провеждане на изборите в Република България. 12 • Парламентаризъм. Народно събрание110 Парламентаризъм – възникване, същност и принципи. Българският парламентаризъм. Народното събрание според Конституцията от 1991 г. 13 • Организация и дейност на Народното събрание123 Конституиране, вътрешна организация и ред на дейност на Народното събрание. Постоянни и временни комисии. 14 • Законодателна дейност131 Законодателна дейност и законодателен процес. Актове на Народното събрание. 15 • Парламентарен контрол139 Същност, форми и процедури. 16 • Президент142 Характеристика на президентската институция.Избор, правомощия и актове, отговорност. 17 • Министерски съвет154 Конституционна уредба на Министерски съвет. Образуване, състав, компетентност, актове. Отговорност на правителството. Видове – индивидуална, колективна. Служебно правителство. 18 • Съдебна власт166 Конституционни принципи на организация и дейност. 19 • Органи и система на съдебната власт173   20 • Конституционен съд192 Характеристика на Конституционния съд. Образуване, правомощия, процедури и актове. II. Административно право и процес 21 • Изпълнителна дейност207   22 • Органи на изпълнителната власт214 Понятие и видове. Централни органи на изпълнителната власт. 23 • Административно-териториално деление. Териториални органи на изпълнителната власт.222 Обща характеристика. Правомощия на прокурора. Обвинителен акт. 24 • Държавна служба227 Понятие и характеристика. Статус на държавния служител. 25 • Административен акт233 Понятие и видове. 26 • Законосъобразност и недействителност на административните актове239 Условия за законосъобразност на административните актове. Недействителност. 27 • Изпълнение на административноправни задължения248   28 • Административен контрол255 Понятие и видове. 29 • Правораздавателен и прокурорски надзор върху административната дейност262   30 • Административна принуда268 Понятие и видове. Принудителни административни мерки 31 • Административнонаказателна отговорност273 Обща характеристика. Административно нарушение. Административно наказание. 32 • Принципи на административния процес. Участници, субекти и страни282   33 • Производство по издаване на административни актове291   34 • Оспорване на административните актове по административен ред303   35 • Оспорване на административните актове по съдебен ред311 Оспорване на административните актове пред административен съд и Върховния административен съд. 36 • Касационно производство325   37 • Възобновяване и отмяна332 Възобновяване на административното производство. Отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела. 38 • Производство по изпълнение341 Изпълнение на административните актове и съдебни решения по административни дела. 39 • Отговорност на държавата и общините за вреди356 Отговорност на държавата и общините за вреди, причинени от незаконосъобразни актове и действия на администрацията. Искове за обезщетение. 40 • Производство по налагане на административни наказания363   41 • Оспорване на наказателни постановления371   42 • Възобновяване и изпълнение по ЗАНН375 Възобновяване на административнонаказателните производства. Изпълнение на административните наказания. III. Финансово и данъчно право 43 • Финансови актове383 Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между административни и финансови актове. 44 • Финансови вземания388 Финансови вземания и финансови задължения. Държавни публични вземания. Системи и производства за определяне на размера на държавните вземания. 45 • Изпълнение на държавни публични вземания394 Доброволно изпълнение. Принудително изпълнение. 46 • Погасяване на публичните вземания403 Способи за погасяване на държавните публични вземания. Финансова амнистия. Прихващане. Давностни и преклузивни срокове. 47 • Финансов контрол в публичния сектор407   48 • Имуществена отчетническа отговорност417 Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Субекти на отговорността Предпоставки за възникване на имуществената отчетническа отговорност. Основания за освобождаване от отговорност. 49 • Държавен бюджет428 Бюджетно право. Правна характеристика на бюджета. Бюджетен процес. Статус и правомощия на Сметната палата. 50 • Данъци436 Поява, същност и функции на данъците. Видове данъци. Правна характеристика на данъците. 51 • Приходна администрация443   52 • Данък върху доходите на физическите лица. Корпоративен данък446   53 • Данък върху добавената стойност. Акцизи455   54 • Данъчно производство465 Данъчно производство. Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионните актове. Санкции за извършени нарушения и престъпления. 55 • Международно данъчно облагане475 Понятие. Способи за избягване на двойното данъчно облагане. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. 56 • Правен режим на митата479   57 • Българска народна банка486 Правен режим на Българската народна банка (БНБ). Място на БНБ в банковата система. Устройство и управление на БНБ. 58 • Банков надзор490 Понятие и видове. Актове, издавани от БНБ. Контролни и санкционни правомощия на БНБ. Вътрешнобанков контрол. Банков контрол върху големите и вътрешните експозиции. 59 • Валутен режим494 Валутно законодателство. Валутен режим. Предметен обхват. Местни и чуждестранни лица. Валутен контрол.  

Всичко необходимо на едно място

Съдържанието на книгата следва плътно актуалния конспект за държавния изпит по публичноправни науки.

Необходимата теоретична основа, актуалната нормативна уредба и релевантната съдебна практика формират пълно, последователно и систематично изложение.

Ясният академичен стил дава увереност, целенасоченост и ритъм при подготовката.

Тема 1. Българският конституционализъм ↗

Стройна система от знания

Съдържанието на всяка тема представлява систематизация на фундаментални знания за публичноправната материя.

Системният подход придава последователност и приемственост между отделните теми. Той осигурява цялостно и задълбочено разбиране на разгледаните институти на публичното право.

Специалното оформление подчертава структурата на темите.

Заглавията и подзаглавията пресъздават взаимовръзката между отделните правни институти.

Съвремие и класика

Изложението е изградено след внимателен анализ и прецизен синтез на съвременните и класическите извори по конституционно, административно, финансово и данъчно право.

Използваната литература обхваща широк спектър от доктринални трудове, решения на Конституционния съд и тълкувания на трайната съдебна практика на Върховния административен съд.

Разгледаните правни явления са поставени в техния исторически, социален и културен контекст. Това осигурява по-задълбочено разбиране на материала.

Актуализация®

Нашите автори и редактори работят постоянно по подобряването и актуализирането на съдържанието.

За да се ползвате от най-актуалните знания по публичноправни науки, изготвяме и изпращаме по e-mail онлайн актуализации на отделните теми в продължение на 2 години от поръчката на учебника.

Актуализациите на LawStore са уникална услуга, с която можете да сте уверени, че винаги разполагате с най-актуалния източник за подготовка.

Най-новата електронна актуализация на учебника е от 14 март 2019 г.

Как да получа актуализациите?

За да получите актуализациите: ❶ Оставете актуален e-mail при поръчка на книгата. ❷ В рамките на 24 часа от получаването й, ще Ви изпратим всички актуализации до момента. ❸ Проверявайте периодично Вашия e-mail за бъдещи актуализации.

Публичноправни науки

Учебник за държавен изпит

Цена 33 лв.

Поръчайте

Безплатна доставка до офис на Спиди или Еконт
Х