Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Примерен тест № 5 за юридическа правоспособност

26 март 2021 г. Примерен тест LawStore © 2021

За да улесним подготовката Ви за изпита по юридическа правоспособност, изготвихме примерен тест от 30 въпроса, с който да проверите знанията си. Тестът е разработен от нашите автори съгласно новия конспект за изпита за придобиване на юридическа правоспособност.

Тестът е интерактивен. Натиснете върху отговора, който считате за правилен, и моментално ще получите проверка.

Условия

  • Всеки въпрос има само 1 верен отговор.
  • За успешното полагане на теста е необходимо да отговорите правилно на най-малко 70% от въпросите. Това означава да дадете правилен отговор на поне 21 въпроса или да допуснете най-много 9 грешки.
  • За решаване на теста имате 2 астрономически часа.

Въпроси

1. За предявяване на брачни искове е необходимо:

Общо пълномощно; Общо пълномощно;

Верният отговор е “в”. За предявяване на искове за гражданско състояние, включително брачни искове, е необходимо изрично пълномощно (чл. 34, ал. 2 ГПК).

Специално пълномощно; Специално пълномощно;

Верният отговор е “в”. За предявяване на искове за гражданско състояние, включително брачни искове, е необходимо изрично пълномощно (чл. 34, ал. 2 ГПК).

Изрично пълномощно. Изрично пълномощно.

Верен отговор! За предявяване на искове за гражданско състояние, включително брачни искове, е необходимо изрично пълномощно (чл. 34, ал. 2 ГПК).

2. Решенията на поземлената комисия за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи имат:

Установително действие; Установително действие;

Верният отговор е “б”. Решенията на общинските поземлени комисии за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в съществуващи или възстановими стари реални граници или в нови реални граници с план за земеразделяне имат конститутивно действие. Причината за това е, че с решението се индивидуализира обектът на собствеността. Поради това собственическите права възникват занапред. Вж. Тълкувателно решение № 1 по гр. д. № 11/1997 г. на ВКС, ОСГК

Конститутивно действие; Конститутивно действие;

Верен отговор! Решенията на общинските поземлени комисии за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в съществуващи или възстановими стари реални граници или в нови реални граници с план за земеразделяне имат конститутивно действие. Причината за това е, че с решението се индивидуализира обектът на собствеността. Поради това собственическите права възникват занапред. Вж. Тълкувателно решение № 1 по гр. д. № 11/1997 г. на ВКС, ОСГК

Действие за противопоставимост. Действие за противопоставимост.

Верният отговор е “б”. Решенията на общинските поземлени комисии за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в съществуващи или възстановими стари реални граници или в нови реални граници с план за земеразделяне имат конститутивно действие. Причината за това е, че с решението се индивидуализира обектът на собствеността. Поради това собственическите права възникват занапред. Вж. Тълкувателно решение № 1 по гр. д. № 11/1997 г. на ВКС, ОСГК

3. Процесуалните действия в гражданския процес, които съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи:

Се считат за нередовни; Се считат за нередовни;

Верен отговор! Процесуалните действия, които съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации, се смятат за нередовни (чл. 100а ГПК). Те подлежат на поправяне по реда на чл. 101 ГПК.

Се считат за неизвършени; Се считат за неизвършени;

Верният отговор е “а”. Процесуалните действия, които съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации, се смятат за нередовни (чл. 100а ГПК). Те подлежат на поправяне по реда на чл. 101 ГПК.

Се считат за редовни след заплащане на наложената от съда глоба. Се считат за редовни след заплащане на наложената от съда глоба.

Верният отговор е “а”. Процесуалните действия, които съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации, се смятат за нередовни (чл. 100а ГПК). Те подлежат на поправяне по реда на чл. 101 ГПК.

4. Искът се предявява пред съда, в района на който е:

Настоящият адрес на ответника; Настоящият адрес на ответника;

Верният отговор е “б”. Искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника (чл. 105 ГПК). В редица случаи законът урежда изключения от тази обща подсъдност (вж. чл. 106 – 117 ГПК).

Постоянният адрес на ответника; Постоянният адрес на ответника;

Верен отговор! Искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника (чл. 105 ГПК). В редица случаи законът урежда изключения от тази обща подсъдност (вж. чл. 106 – 117 ГПК).

Постоянният адрес на ищеца. Постоянният адрес на ищеца.

Верният отговор е “б”. Искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника (чл. 105 ГПК). В редица случаи законът урежда изключения от тази обща подсъдност (вж. чл. 106 – 117 ГПК).

5. Ответникът може да подаде отговор на исковата молба в:

Едноседмичен срок; Едноседмичен срок;

Верният отговор е “в”. След като приеме исковата молба, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на ответника, на когото указва да подаде писмен отговор в едномесечен срок (вж. чл. 131 ГПК).

Двуседмичен срок; Двуседмичен срок;

Верният отговор е “в”. След като приеме исковата молба, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на ответника, на когото указва да подаде писмен отговор в едномесечен срок (вж. чл. 131 ГПК).

Едномесечен срок. Едномесечен срок.

Верен отговор! След като приеме исковата молба, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на ответника, на когото указва да подаде писмен отговор в едномесечен срок (вж. чл. 131 ГПК).

6. На доказване подлежат:

Всички факти от значение за решаване на делото; Всички факти от значение за решаване на делото;

Верният отговор е “в”. На доказване подлежат спорните факти от значение за решаване на делото и връзките между тях (чл. 153 ГПК).

Само спорните факти от значение за решаване на делото; Само спорните факти от значение за решаване на делото;

Верният отговор е “в”. На доказване подлежат спорните факти от значение за решаване на делото и връзките между тях (чл. 153 ГПК).

Само спорните факти от значение за решаване на делото и връзките между тях. Само спорните факти от значение за решаване на делото и връзките между тях.

Верен отговор! На доказване подлежат спорните факти от значение за решаване на делото и връзките между тях (чл. 153 ГПК).

7. Когато искът е установен в своето основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, съдът:

Определя размера по своя преценка; Определя размера по своя преценка;

Верен отговор! Когато искът е установен в своето основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, съдът определя размера по своя преценка или взема заключението на вещо лице (чл. 162 ГПК).

Определя размера въз основа на средните пазарни цени; Определя размера въз основа на средните пазарни цени;

Верният отговор е “а”. Когато искът е установен в своето основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, съдът определя размера по своя преценка или взема заключението на вещо лице (чл. 162 ГПК).

Връща исковата молба, ако ищецът не представи допълнителни доказателства за размера на иска. Връща исковата молба, ако ищецът не представи допълнителни доказателства за размера на иска.

Верният отговор е “а”. Когато искът е установен в своето основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, съдът определя размера по своя преценка или взема заключението на вещо лице (чл. 162 ГПК).

8. Ищецът НЕ губи правото да предяви отново същия иск при:

Оттегляне на иска; Оттегляне на иска;

Верен отговор! При оттегляне на иска ищецът може да предяви отново същия иск (чл. 232 ГПК). При отказ от иска той не може да предяви отново същия иск (чл. 233, изр. 2 ГПК). Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение, поради което при сключване на такава ищецът не може да предяви повторно същия иск (чл. 234, ал. 3 ГПК).

Отказ от иска; Отказ от иска;

Верният отговор е “а”. При оттегляне на иска ищецът може да предяви отново същия иск (чл. 232 ГПК). При отказ от иска той не може да предяви отново същия иск (чл. 233, изр. 2 ГПК). Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение, поради което при сключване на такава ищецът не може да предяви повторно същия иск (чл. 234, ал. 3 ГПК).

Сключване на съдебна спогодба. Сключване на съдебна спогодба.

Верният отговор е “а”. При оттегляне на иска ищецът може да предяви отново същия иск (чл. 232 ГПК). При отказ от иска той не може да предяви отново същия иск (чл. 233, изр. 2 ГПК). Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение, поради което при сключване на такава ищецът не може да предяви повторно същия иск (чл. 234, ал. 3 ГПК).

9. Принципът за неизменност на съдебния състав по наказателни дела не се прилага по отношение на:

Съдиите; Съдиите;

Верният отговор е “в”. Делото се разглежда от един и същ състав на съда от започването до завършването на съдебното заседание (чл. 258 НПК). Съставът на съда включва съдиите и съдебните заседатели (вж. чл. 28 НПК). Поради това принципът за неизменност на съдебния състав по наказателни дела не се прилага по отношение на прокурора.

Съдебните заседатели; Съдебните заседатели;

Верният отговор е “в”. Делото се разглежда от един и същ състав на съда от започването до завършването на съдебното заседание (чл. 258 НПК). Съставът на съда включва съдиите и съдебните заседатели (вж. чл. 28 НПК). Поради това принципът за неизменност на съдебния състав по наказателни дела не се прилага по отношение на прокурора.

Прокурора. Прокурора.

Верен отговор! Делото се разглежда от един и същ състав на съда от започването до завършването на съдебното заседание (чл. 258 НПК). Съставът на съда включва съдиите и съдебните заседатели (вж. чл. 28 НПК). Поради това принципът за неизменност на съдебния състав по наказателни дела не се прилага по отношение на прокурора.

10. Доказателствените средства са:

Фактически данни в наказателното производство; Фактически данни в наказателното производство;

Верният отговор е “б”. Доказателствените средства представляват формални процесуално-технически начини, чрез които се възпроизвеждат и внасят в процеса релевантните за него фактически данни. Доказателствените средства служат за възпроизвеждане в наказателното производство на доказателства или на други доказателствени средства (чл. 105, ал. 1 НПК).

Начин за възпроизвеждане на фактически данни в наказателното производство; Начин за възпроизвеждане на фактически данни в наказателното производство;

Верен отговор! Доказателствените средства представляват формални процесуално-технически начини, чрез които се възпроизвеждат и внасят в процеса релевантните за него фактически данни. Доказателствените средства служат за възпроизвеждане в наказателното производство на доказателства или на други доказателствени средства (чл. 105, ал. 1 НПК).

Начин за събиране и проверка на доказателствата в наказателното производство. Начин за събиране и проверка на доказателствата в наказателното производство.

Верният отговор е “б”. Доказателствените средства представляват формални процесуално-технически начини, чрез които се възпроизвеждат и внасят в процеса релевантните за него фактически данни. Доказателствените средства служат за възпроизвеждане в наказателното производство на доказателства или на други доказателствени средства (чл. 105, ал. 1 НПК).

11. Непредпазливите деяния са наказуеми:

При всички престъпления от общ характер; При всички престъпления от общ характер;

Верният отговор е “в”. Непредпазливите деяния са наказуеми само в предвидените от закона случаи (чл. 11, ал. 4 НК).

При всички престъпления от общ и от частен характер, освен ако законът не предвижда друго; При всички престъпления от общ и от частен характер, освен ако законът не предвижда друго;

Верният отговор е “в”. Непредпазливите деяния са наказуеми само в предвидените от закона случаи (чл. 11, ал. 4 НК).

Само в предвидените от закона случаи. Само в предвидените от закона случаи.

Верен отговор! Непредпазливите деяния са наказуеми само в предвидените от закона случаи (чл. 11, ал. 4 НК).

12. Наказанието се налага с цел:

Да се засегнат правата на осъдения, съответно с извършеното престъпление; Да се засегнат правата на осъдения, съответно с извършеното престъпление;

Верният отговор е “б”. Наказанието се налага с цел: 1. да се поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави, 2. да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и 3. да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото (чл. 36 НК).

Да се поправи и превъзпита осъденият; Да се поправи и превъзпита осъденият;

Верен отговор! Наказанието се налага с цел: 1. да се поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави, 2. да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и 3. да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото (чл. 36 НК).

Да се даде възмездие на пострадалите от престъплението. Да се даде възмездие на пострадалите от престъплението.

Верният отговор е “б”. Наказанието се налага с цел: 1. да се поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави, 2. да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и 3. да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото (чл. 36 НК).

13. В досъдебното производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с:

Разпореждания; Разпореждания;

Верният отговор е “в”. В досъдебното производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с постановления (чл. 199, ал. 1 НПК).

Определения; Определения;

Верният отговор е “в”. В досъдебното производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с постановления (чл. 199, ал. 1 НПК).

Постановления. Постановления.

Верен отговор! В досъдебното производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с постановления (чл. 199, ал. 1 НПК).

14. Частната тъжба трябва да бъде подадена в шестмесечен срок:

От деня на извършване на престъплението; От деня на извършване на престъплението;

Верният отговор е “б”. Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за спиране на наказателното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия (чл. 81, ал. 3 НПК).

От деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението; От деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението;

Верен отговор! Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за спиране на наказателното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия (чл. 81, ал. 3 НПК).

От деня, когато пострадалият е имал възможност да узнае за извършване на престъплението. От деня, когато пострадалият е имал възможност да узнае за извършване на престъплението.

Верният отговор е “б”. Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за спиране на наказателното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия (чл. 81, ал. 3 НПК).

15. В досъдебното производство използването на специални разузнавателни средства се допуска с разрешение на:

Наблюдаващия прокурор; Наблюдаващия прокурор;

Верният отговор е “в”. За използване на специални разузнавателни средства в досъдебно производство се подава писмено мотивирано искане, отправено до съда от наблюдаващия прокурор (чл. 173, ал. 1, изр. 1 НПК). Разрешението се дава предварително от председателя на съответния окръжен съд или от изрично оправомощен от него заместник-председател (чл. 174, ал. 1 НПК).

Административния ръководител на съответната прокуратура; Административния ръководител на съответната прокуратура;

Верният отговор е “в”. За използване на специални разузнавателни средства в досъдебно производство се подава писмено мотивирано искане, отправено до съда от наблюдаващия прокурор (чл. 173, ал. 1, изр. 1 НПК). Разрешението се дава предварително от председателя на съответния окръжен съд или от изрично оправомощен от него заместник-председател (чл. 174, ал. 1 НПК).

Съда. Съда.

Верен отговор! За използване на специални разузнавателни средства в досъдебно производство се подава писмено мотивирано искане, отправено до съда от наблюдаващия прокурор (чл. 173, ал. 1, изр. 1 НПК). Разрешението се дава предварително от председателя на съответния окръжен съд или от изрично оправомощен от него заместник-председател (чл. 174, ал. 1 НПК).

16. Приготовлението към престъпление е наказуемо:

На общо основание, с изключение на изрично предвидените в закона случаи; На общо основание, с изключение на изрично предвидените в закона случаи;

Верният отговор е “б”. По общо правило приготовлението е наказуемо само в предвидените от закона случаи (чл. 17, ал. 2 НК). Деянието е наказуемо и когато съдържа признаците на друго престъпление (чл. 19 НК).

Само в предвидените от закона случаи; Само в предвидените от закона случаи;

Верен отговор! По общо правило приготовлението е наказуемо само в предвидените от закона случаи (чл. 17, ал. 2 НК). Деянието е наказуемо и когато съдържа признаците на друго престъпление (чл. 19 НК).

Само когато съдържа признаците на друго престъпление. Само когато съдържа признаците на друго престъпление.

Верният отговор е “б”. По общо правило приготовлението е наказуемо само в предвидените от закона случаи (чл. 17, ал. 2 НК). Деянието е наказуемо и когато съдържа признаците на друго престъпление (чл. 19 НК).

17. Подсъдимият може да посочва нови данни, които имат значение по делото:

Без ограничения в рамките на съдебното заседание; Без ограничения в рамките на съдебното заседание;

Верен отговор! Подсъдимият може да посочва нови данни, които имат значение по делото, и след приключване на съдебното следствие, включително по време на съдебните прения и последната дума на подсъдимия. В последните случаи съдът възобновява съдебното следствие и отново изслушва пренията на страните и последната дума на подсъдимия (чл. 294 НПК и чл. 299 НПК).

До приключване на съдебното следствие; До приключване на съдебното следствие;

Верният отговор е “а”. Подсъдимият може да посочва нови данни, които имат значение по делото, и след приключване на съдебното следствие, включително по време на съдебните прения и последната дума на подсъдимия. В последните случаи съдът възобновява съдебното следствие и отново изслушва пренията на страните и последната дума на подсъдимия (чл. 294 НПК и чл. 299 НПК).

До завършване на съдебните прения. До завършване на съдебните прения.

Верният отговор е “а”. Подсъдимият може да посочва нови данни, които имат значение по делото, и след приключване на съдебното следствие, включително по време на съдебните прения и последната дума на подсъдимия. В последните случаи съдът възобновява съдебното следствие и отново изслушва пренията на страните и последната дума на подсъдимия (чл. 294 НПК и чл. 299 НПК).

18. След като прокурорът заяви в съдебно заседание, че не поддържа обвинението:

Делото се прекратява, освен ако частният обвинител заяви, че поддържа обвинението; Делото се прекратява, освен ако частният обвинител заяви, че поддържа обвинението;

Верният отговор е “в”. Заявлението на прокурора, че наказателното производство следва да се прекрати или да бъде постановена оправдателна присъда, не освобождава съда от задължението му да се произнесе по вътрешно убеждение (чл. 293 НПК).

Делото продължава, като съдът се произнася с оправдателна присъда; Делото продължава, като съдът се произнася с оправдателна присъда;

Верният отговор е “в”. Заявлението на прокурора, че наказателното производство следва да се прекрати или да бъде постановена оправдателна присъда, не освобождава съда от задължението му да се произнесе по вътрешно убеждение (чл. 293 НПК).

Делото продължава, като съдът се произнася с присъда по вътрешно убеждение. Делото продължава, като съдът се произнася с присъда по вътрешно убеждение.

Верен отговор! Заявлението на прокурора, че наказателното производство следва да се прекрати или да бъде постановена оправдателна присъда, не освобождава съда от задължението му да се произнесе по вътрешно убеждение (чл. 293 НПК).

19. Спрямо непълнолетни не може да се взема мярка за неотклонение:

Гаранция; Гаранция;

Верен отговор! Спрямо непълнолетни могат да се вземат следните мерки за неотклонение: 1. надзор на родителите или на попечителя; 2. надзор на администрацията на възпитателното заведение, в което непълнолетният е настанен; 3. надзор на инспектора при детска педагогическа стая или на член на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 4. задържане под стража (чл. 386, ал. 1 НПК). Мярката за неотклонение задържане под стража се взема в изключителни случаи (чл. 386, ал. 2 НПК). Гаранцията не е сред изрично предвидените в закона мерки за неотклонение.

Надзор на родителите или на попечителя; Надзор на родителите или на попечителя;

Верният отговор е “а”. Спрямо непълнолетни могат да се вземат следните мерки за неотклонение: 1. надзор на родителите или на попечителя; 2. надзор на администрацията на възпитателното заведение, в което непълнолетният е настанен; 3. надзор на инспектора при детска педагогическа стая или на член на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 4. задържане под стража (чл. 386, ал. 1 НПК). Мярката за неотклонение задържане под стража се взема в изключителни случаи (чл. 386, ал. 2 НПК). Гаранцията не е сред изрично предвидените в закона мерки за неотклонение.

Задържане под стража. Задържане под стража.

Верният отговор е “а”. Спрямо непълнолетни могат да се вземат следните мерки за неотклонение: 1. надзор на родителите или на попечителя; 2. надзор на администрацията на възпитателното заведение, в което непълнолетният е настанен; 3. надзор на инспектора при детска педагогическа стая или на член на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; 4. задържане под стража (чл. 386, ал. 1 НПК). Мярката за неотклонение задържане под стража се взема в изключителни случаи (чл. 386, ал. 2 НПК). Гаранцията не е сред изрично предвидените в закона мерки за неотклонение.

20. Сделката е нищожна, когато противоречи на повелителните разпоредби на:

Нормативен акт от каквато и да е степен; Нормативен акт от каквато и да е степен;

Верен отговор! Нищожна поради противоречие със закона е всяка сделка, която противоречи на императивна правна норма, независимо от ранга на нормативния източник (Конституция, международен договор, наднационален източник на правото на ЕС, закон или подзаконов нормативен акт).

Нормативен акт с ранг на закон; Нормативен акт с ранг на закон;

Верният отговор е “а”. Нищожна поради противоречие със закона е всяка сделка, която противоречи на императивна правна норма, независимо от ранга на нормативния източник (Конституция, международен договор, наднационален източник на правото на ЕС, закон или подзаконов нормативен акт).

Нормативен акт с ранг на закон или на регламент на Европейския съюз. Нормативен акт с ранг на закон или на регламент на Европейския съюз.

Верният отговор е “а”. Нищожна поради противоречие със закона е всяка сделка, която противоречи на императивна правна норма, независимо от ранга на нормативния източник (Конституция, международен договор, наднационален източник на правото на ЕС, закон или подзаконов нормативен акт).

21. С писмени декларации в административното производство могат да се установяват:

Само тези факти и обстоятелства, за които специален закон предвижда това; Само тези факти и обстоятелства, за които специален закон предвижда това;

Верният отговор е “б”. Административният орган не може да откаже приемане на писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства, за които специален закон не предвижда доказване по определен начин или с определени средства (чл. 43, изр. 1 АПК).

Тези факти и обстоятелства, за които специален закон не предвижда доказване по определен начин; Тези факти и обстоятелства, за които специален закон не предвижда доказване по определен начин;

Верен отговор! Административният орган не може да откаже приемане на писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства, за които специален закон не предвижда доказване по определен начин или с определени средства (чл. 43, изр. 1 АПК).

Само безспорни факти и обстоятелства. Само безспорни факти и обстоятелства.

Верният отговор е “б”. Административният орган не може да откаже приемане на писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства, за които специален закон не предвижда доказване по определен начин или с определени средства (чл. 43, изр. 1 АПК).

22. Ако не е предвидено друго, срокът за издаване на индивидуален административен акт е:

7-дневен; 7-дневен;

Верният отговор е “б”. Административният акт се издава до 14 дни от датата на започване на производството (чл. 57, ал. 1 АПК).

14-дневен; 14-дневен;

Верен отговор! Административният акт се издава до 14 дни от датата на започване на производството (чл. 57, ал. 1 АПК).

30-дневен. 30-дневен.

Верният отговор е “б”. Административният акт се издава до 14 дни от датата на започване на производството (чл. 57, ал. 1 АПК).

23. Жалбата срещу административния акт се подава:

Чрез административния орган, издал оспорвания акт; Чрез административния орган, издал оспорвания акт;

Верен отговор! Жалбата се подава чрез органа, издал оспорвания акт (arg. чл. 91 АПК, чл. 152, ал. 1 АПК).

Пред административния орган или съда, който е компетентен да се произнесе по оспорването; Пред административния орган или съда, който е компетентен да се произнесе по оспорването;

Верният отговор е “а”. Жалбата се подава чрез органа, издал оспорвания акт (arg. чл. 91 АПК, чл. 152, ал. 1 АПК).

До прокурора До прокурора

Верният отговор е “а”. Жалбата се подава чрез органа, издал оспорвания акт (arg. чл. 91 АПК, чл. 152, ал. 1 АПК).

24. Съдебното оспорване на индивидуалния административен акт:

Не спира изпълнението му; Не спира изпълнението му;

Верният отговор е “в”. Оспорването спира изпълнението на административния акт (чл. 166, ал. 1 АПК). Ако административният орган е разпоредил предварителното му изпълнение, съдът може да го спре по искане на оспорващия при всяко положение на делото до влизане в сила на решението (чл. 166, ал. 2 АПК).

Спира изпълнението му, ако оспорващият е поискал това; Спира изпълнението му, ако оспорващият е поискал това;

Верният отговор е “в”. Оспорването спира изпълнението на административния акт (чл. 166, ал. 1 АПК). Ако административният орган е разпоредил предварителното му изпълнение, съдът може да го спре по искане на оспорващия при всяко положение на делото до влизане в сила на решението (чл. 166, ал. 2 АПК).

Спира изпълнението му, ако не е разпоредено предварително изпълнение. Спира изпълнението му, ако не е разпоредено предварително изпълнение.

Верен отговор! Оспорването спира изпълнението на административния акт (чл. 166, ал. 1 АПК). Ако административният орган е разпоредил предварителното му изпълнение, съдът може да го спре по искане на оспорващия при всяко положение на делото до влизане в сила на решението (чл. 166, ал. 2 АПК).

25. При проверката на законосъобразността на административния акт:

Съдът е органичен от основанията, посочени в жалбата или протеста; Съдът е органичен от основанията, посочени в жалбата или протеста;

Верният отговор е “в”. Съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания за оспорване на акта (чл. 168, ал. 1 АПК).

Съдът е органичен от основанията, посочени в жалбата или протеста, но следи служебно за пороци, водещи до нищожност на акта. Съдът е органичен от основанията, посочени в жалбата или протеста, но следи служебно за пороци, водещи до нищожност на акта.

Верният отговор е “в”. Съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания за оспорване на акта (чл. 168, ал. 1 АПК).

Съдът е длъжен да провери всички основания за законосъобразността на акта. Съдът е длъжен да провери всички основания за законосъобразността на акта.

Верен отговор! Съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания за оспорване на акта (чл. 168, ал. 1 АПК).

26. При незаконен отказ да се издаде документ съдът:

Отменя отказа и указва на оспорващия да подаде ново заявление за издаване на документа; Отменя отказа и указва на оспорващия да подаде ново заявление за издаване на документа;

Верният отговор е “б”. При незаконен отказ да се издаде документ съдът задължава административния орган да го издаде, без да дава указания по съдържанието му (чл. 173, ал. 3 АПК).

Задължава административния орган да издаде документа, без да дава указания по съдържанието му; Задължава административния орган да издаде документа, без да дава указания по съдържанието му;

Верен отговор! При незаконен отказ да се издаде документ съдът задължава административния орган да го издаде, без да дава указания по съдържанието му (чл. 173, ал. 3 АПК).

Задължава административния орган да издаде документа и дава задължителни указания за съдържанието му. Задължава административния орган да издаде документа и дава задължителни указания за съдържанието му.

Верният отговор е “б”. При незаконен отказ да се издаде документ съдът задължава административния орган да го издаде, без да дава указания по съдържанието му (чл. 173, ал. 3 АПК).

27. При оспорване на подзаконов нормативен акт съдът преценява съответствието му с материалния закон:

Към момента на издаването на акта; Към момента на издаването на акта;

Верният отговор е "в". Съответствието на подзаконовия нормативен акт с материалния закон се преценява към момента на постановяване на съдебното решение (чл. 192а АПК).

Към момента на оспорването на акта; Към момента на оспорването на акта;

Верният отговор е "в". Съответствието на подзаконовия нормативен акт с материалния закон се преценява към момента на постановяване на съдебното решение (чл. 192а АПК).

Към момента на постановяване на съдебното решение. Към момента на постановяване на съдебното решение.

Верен отговор! Съответствието на подзаконовия нормативен акт с материалния закон се преценява към момента на постановяване на съдебното решение (чл. 192а АПК).

28. Наказателното постановление е:

Индивидуален административен акт; Индивидуален административен акт;

Верният отговор е “б”. Наказателното постановление е акт на правораздаване. То е резултат от правораздавателна дейност на администрацията и с нея административнонаказващият орган решава правен спор за това има ли извършено нарушение, виновно ли е извършено то, кой е неговият извършител и налага предвидената в закона санкция, като реализира държавната наказателна репресия (Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. на ВКС и ВАС).

Правораздавателен акт; Правораздавателен акт;

Верен отговор! Наказателното постановление е акт на правораздаване. То е резултат от правораздавателна дейност на администрацията и с нея административнонаказващият орган решава правен спор за това има ли извършено нарушение, виновно ли е извършено то, кой е неговият извършител и налага предвидената в закона санкция, като реализира държавната наказателна репресия (Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. на ВКС и ВАС).

Констативен акт. Констативен акт.

Верният отговор е “б”. Наказателното постановление е акт на правораздаване. То е резултат от правораздавателна дейност на администрацията и с нея административнонаказващият орган решава правен спор за това има ли извършено нарушение, виновно ли е извършено то, кой е неговият извършител и налага предвидената в закона санкция, като реализира държавната наказателна репресия (Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. на ВКС и ВАС).

29. Ревизионният акт:

Може да се обжалва пред съда, независимо дали е бил обжалван по административен ред; Може да се обжалва пред съда, независимо дали е бил обжалван по административен ред;

Верният отговор е “б”. Ревизионният акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред (чл. 156, ал. 2 ДОПК).

Може се обжалва пред съда само ако е бил обжалван по административен ред; Може се обжалва пред съда само ако е бил обжалван по административен ред;

Верен отговор! Ревизионният акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред (чл. 156, ал. 2 ДОПК).

Може да се обжалване пред съда само ако не е бил обжалван по административен ред. Може да се обжалване пред съда само ако не е бил обжалван по административен ред.

Верният отговор е “б”. Ревизионният акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред (чл. 156, ал. 2 ДОПК).

30. Търговска банка може да бъде:

Всяко търговско дружество; Всяко търговско дружество;

Верният отговор е “в”. Търговската банка се учредява като акционерно дружество (чл. 7, ал. 1 ЗКИ).

Само капиталово търговско дружество; Само капиталово търговско дружество;

Верният отговор е “в”. Търговската банка се учредява като акционерно дружество (чл. 7, ал. 1 ЗКИ).

Само акционерно дружество. Само акционерно дружество.

Верен отговор! Търговската банка се учредява като акционерно дружество (чл. 7, ал. 1 ЗКИ).

Поздравления! Вие решихте целия тест!

Продължавайте подготовката си в същия дух! Надяваме се да сме Ви били полезни. Ако желаете да получавате още полезни материали от нас, запишете се напълно безплатно за нашия email абонамент↗

Ако имате въпроси за изпита по юридическа правоспособност, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram