Как да оползотворим учебната подготовка по Право?

17 април 2020 г. Статия LawStore

По време на правното следване често в главата ни изникват различни въпроси: "Как да се готвя по даден предмет?", "От къде да започна?", "Това, което правя, достатъчно ли е?", "Струва ли си инвестицията на време в едно или друго занимание?".

Самите ние сме си задавали тези въпроси, като от време на време те все още изникват. Затова обобщихме отговорите по тях в 8 идеи как да извлечете максимума от учебната подготовка по право.

Преди да започнем, искаме да Ви напомним, че изпращаме по email полезни статии и актуална информация за учебния процес по право. Запишете се напълно безплатно за нашия email абонамент↗, за да получавате най-новите материали от нас!

1. Конспектът е Вашата карта

Всеки от предметите, които се изучават в университета, върви по утвърден конспект. Конспектът структурира учебния материал в отделни теми. Затова още в началото на семестъра отделете 10 минути, за да прочетете конспекта за изпита.

По този начин ще добиете общ поглед върху материята, която ще изучавате. Преглеждайки конспекта, ще получите представа и за най-основните понятия и проблеми на изучавания правен отрасъл.

Конспектът служи и като “рамка”, в която ще се проведе изпитът. Така например, когато изпитът е устен, ще трябва да говорите по една или повече от темите в конспекта. Когато изпитът е писмен, може да се падне въпрос или част от въпрос по конспекта.

2. Четете учебници

Когато имаме представа за материала, който ще изучаваме, пред нас стои въпросът: “От къде да уча?” Отговорът на този въпрос почти във всички случаи е "От учебника" по съответната правна дисциплина. Този отговор изглежда очевиден, но много често се разколебаваме от неувереност или слухове. Въпреки всичко учебникът е най-добрият източник за лична подготовка.

Учебникът е единственият източник, който представя материала за един правен отрасъл систематично. Всички правни фигури са разгледани в тяхната взаимовръзка. За разлика от монографиите, учебниците предават материала в един оптимален обем за подготовка, защото нямат за задача да изследват всеки проблем от всички гледни точки. Те не се занимават и с отделни детайли, въпроси или правни проблеми като статиите. Тяхната ценност е, че дават цялостно познание за даден правен отрасъл и връзките между понятията, категориите и правните институти, които го изграждат.

Защо е важно това? В правото, обществото и природата, нищо не съществува самò за себе си. Хората, предметите и явленията взаимодействат постоянно и създават правни, обществени и фактически връзки помежду си. Ако не си дадем сметка за тези връзки и тяхната динамика, рискуваме да изградим неправилна, непълна или твърде абстрактна представа за правните явления, без да ги свързваме с фактите, които уреждат.

Благодарение на учебника имате възможност:

 • Да се запознаете с фундаменталните положения на даден правен отрасъл;
 • Да вникнете във връзките между правните понятия, категории и институти;
 • Да добиете представа за опита от съдебната практика;
 • Да учите от вътрешно непротиворечив източник;
 • Да контрастирате алтернативни мнения на лекции и упражнения;
 • Да използвате авторитетни мнения в подкрепа на Вашите аргументи.

По време на семестъра сравнявайте прочетеното от Вас с лекциите на Вашия преподавател. По този начин ще можете да затвърдите наученото и да актуализирате Вашите знания.

3. Учете активно и участвайте в дискусии

В хода на учебната подготовка постепенно започваме да развиваме известна пасивност. Слушаме лекции. Посещаваме упражнения. Стремим се да запомним това, което сме чули. Опитваме се да го възпроизведем по най-добрия начин на изпит. Постепенно се поставяме в ролята на пасивен адресат, който в преобладаващата част от времето възприема информация. Това до голяма степен се подхранва и от абстрактния характер на повечето правни дисциплини.

Проблемът при пасивното отношение е, че постепенно ни лишава от ентусиазъм, творчески импулс и дори критично мислене. А това са все качества, които са необходими за търсене на правни решения и ново приложение на правните институти в съвременния динамичен живот.

Затова бъдете активни и развивайте Вашия личен учебен процес. Когато решите да учите, направете план за деня, за седмицата, за месеца и дори за семестъра. Бъдете главен герой, а не пасивен наблюдател във Вашето изследване на правото.

Четете, маркирайте и мислете. Правете си записки. Извеждайте въпроси. Обсъждайте това, което сте научили с колеги. Участвайте в дискусии на упражнения или кръжоци.

Дори да не се чувствате комфортно с това, положете усилия да говорите и да споделяте мнение. Не се притеснявайте да бъркате и дори да кажете нещо нелепо. Учебната среда е именно за това. Всеки от нас започва, като прави множество грешки. Страхът от тях само ни пречи да напредваме, да развиваме нашето мислене и да усъвършенстваме своите правни знания.

4. Запознайте се със закона

Законът е основният източник, от който се ръководим като юристи. Това важи както в юридическата практика, така и в обучението по право. Затова е необходимо да включим прочита на закона в процеса на учене.

Опитайте се да развиете навик за ежедневно четене и обмисляне на законова уредба.

Идея за учене: Отделяйте по 15 минути на ден за четене на законов текст. Дори прочитът на текста на един член или раздел от закона е достатъчен.

Разбира се, този съвет се отнася за тези учебни предмети, които се основават на нормативна уредба, но не и предмети с чисто теоретично, философско или политическо съдържание.

По-долу включваме най-основните нормативни актове, с които е добре да се запознаете по време на Вашето следване – от I до V курс. Макар този списък да не изчерпва нормативната уредба по съответните предмети, можете да четете всеки един от предложените закони по всяко време и винаги ще имате полза.

Вижте законите Скрийте законите

Обща теория на правото
Закон за нормативните актове (ЗНА)
Закон за лицата и семейството (ЗЛС)
Конституционно право
Конституция на Република България (КРБ)
Закон за съдебната власт (ЗСВ)
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)
Закон за българското гражданство (ЗБГ)
Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)
Гражданско право (обща част)
Закон за нормативните актове (ЗНА)
Закон за лицата и семейството (ЗЛС)
Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
Вещно право
Закон за собствеността (ЗС)
Правилник за вписванията (ПВ)
Облигационно право
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
Закон за защита на потребителите (ЗЗП)
Семейно и наследствено право
Семеен кодекс (СК)
Закон за наследството (ЗН)
Авторско право
Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)
Търговско право
Търговски закон (ТЗ)
Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)
Закон за кооперациите (ЗК)
Трудово право
Кодекс на труда (КТ)
Осигурително право
Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)
Гражданско процесуално право
Граждански процесуален кодекс (ГПК)
Закон за международния търговски арбитраж (ЗМТА)
Закон за адвокатурата (ЗАдв)
Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)
Закон за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)
Закон за медиацията (ЗМ)
Административно право и процес
Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН)
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ)
Наказателно право
Наказателен кодекс (НК)
Наказателно процесуално право
Наказателно-процесуален кодекс (НПК)
Финансово право
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ)
Закон за Българската народна банка (ЗБНБ)
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)
Закон за Сметната палата (ЗСП)
Данъчно право
Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП)
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Международно частно право
Кодекс на международното частно право (КМЧП)
* В материята на международното частно право се включват редица източници на правото на Европейския съюз, които имат предимство пред българския закон. Въпреки това КМЧП е много добра отправна точка за запознаване с нормативната материя на този отрасъл.
Право на Европейския съюз
Договор за Европейския съюз (ДЕС)
Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

5. Решавайте правни казуси

Решаването на проблеми от правно естество е сърцевината на юридическата професия и най-пълната реализация на нашите правни знания. Всички знания, които придобиваме по време на учебната подготовка, подготвят нашето мислене за решаването на правни казуси.

Oпитайте да направите решаването на казуси част от Вашата учебна подготовка. Не се притеснявайте, ако все още нямате изграден процес, достатъчно опит и дори достатъчно знания. Решаването на учебни казуси като мисловно упражнение ще постави пред Вас редица въпроси, които може би няма да изникнат пред Вас при прочит на учебника или слушане на лекции.

При решаване на един правен казус можете да видите как правото взаимодейства с фактите от обществената действителност и ги претворява в правоотношения между конкретни страни, с конкретен предмет и юридическо съдържание.

Идея за учене: Отделете специална папка и съхранявайте в нея казусите, които решавате на упражнения или самостоятелно. Записвайте неизяснените въпроси по всеки казус и ги обсъдете с преподавател или с колеги.

6. Определете полезните лекции и упражнения

Учебната подготовка в юридическия факултет включва предимно лекции и упражнения. Не всички учебни занятия обаче са еднакви. Има лекции, които са подредени и следват конспекта. Има лекции и упражнения, които са разчупени и интересни. За съжаление има такива учебни занятия, които нямат особена полза за учебната подготовка и не оправдават инвестицията на време.

За да извлечете максимума от Вашата подготовка, помислете кои занятия допринасят най-много за Вашия учебен процес и за личната Ви мотивация за учене.

Тази преценка е лична и зависи изцяло от самите Вас.

Въпреки това можем да Ви дадем някои ориентири, които можете да използвате при оценката на полезността:

 • Успявате ли да следите мисълта на преподавателя?
 • Съществува ли алтернатива, която е по-удобна и разбираема за Вас?
 • Дали лекциите преповтарят 1:1 учебника?
 • Дали преподавателят на упражнения обръща индивидуално внимание на студентите?
 • Осъществява ли се дискусия по време на упражненията с обсъждане на различни становища?
 • Дали упражнението е повторение на лекциите или Ви стимулира да мислите за учебния материал в момента?
 • Дали упражнението включва решаване на казуси?
 • Имате ли възможност да задавате въпроси на упражнение и да предизвикате дискусия около тях?
 • Дали след лекцията или упражнението сте научили нещо ново, което осмисля отделеното време?

Когато идентифицирате полезните лекции и упражнения, опитайте всяка седмица да се подготвяте за тях. Изчитайте предварително материала, който предстои. Подгответе си въпроси за преподавателя. Ангажирайте се максимално с правната материя.

Когато прецените, че определени лекции или упражнения не са полезни за Вас, не се отказвайте от редовната подготовка по съответната дисциплина. Така например можете да посетите занятия с друг преподавател или да потърсите алтернативни източници за подготовка.

7. Гответе се съобразно формата за изпита

Особеностите на всеки изпит произтичат от две неща – спецификите на изучаваната материя и формата на изпитване. По време на сесия е от ключово значение да адаптираме процеса си на учене според формата на изпита.

Опитайте да извлечете ползата от конкретния формат на всеки изпит. По-долу ще Ви дадем общи насоки за подготовка по различните формати и как те могат да Ви бъдат полезни.

Ако формата на изпита е устна по въпроси от конспекта, учете изложението последователно, разказвайте си темите на глас и отделете време за обзорен преглед (преговор) на целия материал преди изпита. Ако Ви е трудно да запомните нещо, запишете го и го преговаряйте по-често. Добре е да си направите план за говорене по всеки въпрос. Умението за устно излагане на правни знания ще Ви бъде полезно и във Вашата бъдеща практика при юридическа консултация, при съдебните прения и различни видове преговори. Затова се упражнявайте да представяте изложението последователно, ясно и уверено.

Ако формата на изпита е писмено изложение по въпроси или части от въпроси, обърнете специално внимание на използваните термини. Не използвайте “заемки” от други учебни дисциплини, тъй като рискувате да смесите различни категории и понятия. При този формат на изпита имате възможност да развиете уменията си за писмено изразяване, които намират много широко приложение в практиката. Уменията за съставяне на писмен текст ще Ви послужат при писане на договори, искови молби, писмени защити, съдебни решения, писмени консултации, юридическа кореспонденция и др.

Ако формата на изпита е тест, от Вас се изисква да се занимаете с детайлите по материала. Те ще са в основата на конкретните тестови въпроси. Същевременно тестът изисква и широко познание на темите от целия конспект. Това означава, че с всеки прочит на материала ще бъдете по-подготвени. По време на Вашата подготовка няма нужда да възпроизвеждате цели теми, а да се вглъбите в същността на правните институти и нормативната уредба. По време на подготовката или най-късно след първото минаване на материала, решавайте тестове, които са възможно най-близки до този, който ще бъде на изпита.

Ако формата на изпита е правен казус, от Вас се изискват умения за тълкуване и прилагане на закона към конкретни факти. Подготовката изисква както прочит на учебника, така и познаване на закона. Съдебната практика по прилагане на закона също ще Ви бъде от полза, но не бива да се стремите да запомняте готови решения, тъй като всеки казус е индивидуален и изисква самостоятелно обмисляне и аргументация. Полезното на този формат е, че няма нужда да запаметявате и възпроизвеждате големи обеми от информация, а можете да се фокусирате върху приложението на това, което учите.

Ако формата на изпита е курсова работа (реферат), имате възможност да изберете тема, към която имате личен интерес, опит или афинитет. Курсовата работа изисква да проучите 1 правен въпрос в дълбочина, като използвате различните Ви достъпни източници. По този начин ще придобиете умението да търсите информация по една тема, като съпоставяте различни източници.

8. Научете нещо повече

За много от нас следването неусетно може да се превърне в подготовка от изпит на изпит. Това, което ни дефинира като юристи, обаче не е броят взети изпити и дори натрупаните отлични оценки. Това е волята да изследваме пътищата на правото сами: да интерпретираме правото и заобикалящата ни действителност; да поставяме въпроси и да търсим отговори; да правим собствени изводи; да претворяваме отношенията в обществото в една по-справедлива и стабилна среда.

За да откриете Вашия собствен път като юристи, отделяйте по време на следването специално време да научите нещо повече от написаното в учебника или казаното на лекции. Това ще Ви помогне да осмислите по-дълбоко проблемите на учебния материал и спецификите на даден правен отрасъл или институт. Освен това по този начин винаги ще имате нещо, с което да допринесете в една дискусия с колеги или по време на упражнения.

Ето няколко идеи как да научите нещо ново още днес:

 1. Прочетете нова статия.
 2. Решете правен казус.
 3. Прочетете нормативен акт.
 4. Прочетете едно съдебно решение.
 5. Научете едно ново понятие.
 6. Прочетете по-подробно нещо, което Ви е интересно.
 7. Проучете конкретен правен въпрос и напишете Вашите изводи.
 8. Нарисувайте мисловна карта по един правен институт.
 9. Прочетете материала от една лекция от алтернативен източник.
 10. Прочетете юридически документ, свързан с дадена тема (напр. искова молба, отговор, присъда, решение, договор и др.).

Ако имате въпроси за вашата подготовка или желаете да споделите нещо с нас, пишете ни!

Messenger
Instagram
Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече