Актуализация по Конституционно право

17 април 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

Актуализацията разглежда нормативните промени в материята на конституционното право от края на 2016 г. и 2017 г.

Отразена е и активната дейност на Конституционния съд от началото на 2017 г. до момента.

1 • Българският конституционализъм

Предложено е теоретично допълнение във връзка с разясненията на Решение на Конституционния съд № 3 от 23 февруари 2017 г. по конст. дело № 11/2016 г. по отношение на действието и взаимодействието на основните начала на действащата Конституция.

8 • Гражданство

Прегледахме и систематизирахме за Вас всички релевантни изменения и допълнения в Закона за българско гражданство (ЗБГ) и Закона за чужденците в Република България.

Актуализацията разглежда нормативните промени при отмяна на натурализацията, статута на апатридите и пребиваването на чужденците в Република България.

9 • Основни права

Поместени са актуалните разсъждения на Конституционния съд относно злоупотребата с права и ограничаването на основните права.

Oбновено е изложението, посветено на Европейския съд по правата на човека като гарант за основните права на човека и гражданина.

11 • Избирателна система

С Решение на Конституционния съд № 3 от 23 февруари 2017 г. по конст. д. № 11 от 2016 г. е обявена за противоконституционна нормата на чл. 242а ИК. Тази норма съдържа санкцията за неупражняване на избирателното право на гражданите.

Член 242а ИК

(1)Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и по ред, определени от Централната избирателна комисия.

(2)Избирателите може да упражнят избирателното си право на следващите избори, като подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответния орган по чл. 23, ал. 1 по постоянен адрес. Заявлението може да бъде подадено и с електронен подпис. Заявлението за вписване в избирателните списъци се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден, а след този срок се прилагат съответно чл. 33, 39 и 40.

(3)Обновяването на избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи.

(4)Алинея 1 не се прилага, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства.

(5)За удостоверяване наличието на причините по ал. 4 избирателят трябва да представи пред органа по чл. 23, ал. 1 съответните документи.

(6)Алинея 1 не се прилага за българските граждани, пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право.

Oбявен за противоконституционен с Решение на Конституционния съд № 3 от 23 февруари 2017 г. по конст. д. № 11 от 2016 г.

18 • Съдебна власт

Решение на Конституционния съд № 2 от 7 февруари 2017 г. по конст. д. № 13/2016 г. дава важно разяснение по отношение на структурата на прокуратурата.

19 • Органи и система на съдебната власт

Решение на Конституционния съд № 4 от 16 март 2017 г. по конст. д. № 16/2016 г. разглежда способите за прокурорски контрол за законност и техните конституционно установени граници.

Решение на Конституционния съд № 1 от 31 януари 2017 г. по конст. д. № 6/2016 г. приема, че съдиите, прокурорите и следователите има особен служебен статус. В теорията и практиката тези правоотношения се разглеждат като особен и самостоятелен вид правоотношения, които не са нито трудови по смисъла на Кодекса на труда, нито служебни по смисъла на Закона за държавния служител.

Х