Актуализация по Финансово и данъчно право

14 май 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

Най-новата актуализация по Публичноправни науки е резултат от непрестанната ни работа да Ви предоставим най-актуалното и точно съдържание.

Актуализацията отразява промените във Финансовото и данъчно право от края на 2016 г. и 2017 г.

Прегледахме и отбелязахме и всички релевантни положения от новите тълкувателни решения на Върховния админстративен съд.

44 • Финансови вземания

Отразена е новосъздадената алинея 7 към чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В нея се допълва понятието за публични вземания с вземанията за финансови административни санкции и/или глоби, включително такси и начисления във връзка с неспазването на законодателството на Европейския съюз, касаещи командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.

53 • Данък върху добавената стойност. Акцизи

Отбелязани са промените в чл. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), касаещи данъчно задължените лица.

35 • Оспорване на административните актове по съдебен ред

Поместени са актуалните разсъждения на Върховния административен съд по отношение на правото на оспорване и субективното съединяване на жалби срещу административни актове, изложени в Тълкувателно решение № 3 от 12.04.2017 г. на ВАС по т. д. № 5/2016 г., ОСС, I и II колегия.

54 • Данъчно производство

Поместено е важно разяснение към точка 2 за ревизионното производство, направено с Тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. на ВАС.

Благодарение на мнения и предложения на нашите читатели са прецизирани някои понятия и срокове относно обжалването на ревизионния акт по административен ред.

Х