Актуализация по Административно право и процес

27 април 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

Актуализацията разглежда нормативните промени в материята на административното право и процес от края на 2016 г. и 2017 г.

Прегледахме и отразихме всички релевантни положения от новите тълкувателни решения на Върховния административен съд.

21 • Изпълнителна дейност

На читателя са предложени допълнения във връзка със субектите, осъществяващи изпълнителната дейност, по повод разясненията на Тълкувателно решение № 3 от 27.06.2016 г. на ВАС по т. д. № 5/2015 г., ОСС, I и II колегия.

29 • Правораздавателен и прокурорски надзор върху административната дейност

Съгласно чл. 127, т. 5 от Конституцията прокуратурата следи за спазване на законността, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове. Решение на Конституционния съд № 4 от 16 март 2017 г. по конст. дело № 16/2016 г. дава подробна правна характеристика на надзорните функции на прокурора по отношение на административните актове.

35 • Оспорване на административните актове по съдебен ред

Поместени са актуалните разсъждения на Върховния административен съд по отношение на правото на оспорване и субективното съединяване на жалби срещу административни актове, изложени в Тълкувателно решение № 3 от 12.04.2017 г. на ВАС по т. д. № 5/2016 г., ОСС, I и II колегия.

39 • Отговорност на държавата и общините за вреди

Изложението е допълнено с нормативно допълнение в АПК, свързано с приетите специални правила за отговорността на държавата за вредите, причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията (чл. 284 – 286 ЗИНЗС), обнародвани в ДВ, бр. 13 от 2017 г., в сила от 07.02.2017 г.

Отразили сме и постановките на Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. на ВАС и Тълкувателно решение № 2 от 27.06.2016 г. на ВАС.

40 • Производство по налагане на административни наказания

Направихме релевантно нормативно допълнение във връзка с последните изменения в Закона за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)

Х