Х

Актуализация на Публичноправни науки (2014)

17 ноември 2016

Актуализацията обхваща релевантните към изпитната материя законодателни промени към 15 ноември 2016 г.

Отразени са нови положения от Закона за политическите партии, Изборния кодекс, Закона за съдебната власт, Административнопроцесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), Закона за кредитните институции.

Тема 3 • Политическа система

Съгласно допълнение в Закона за политическите партии, политическите партии не могат да използват безплатно публичен административен ресурс.

Тема 11 • Избирателна система

С измененията в Изборния кодекс от 26 май 2016 г. гласуването е въздигнато в "граждански дълг" и е задължително (чл. 3, ал. 1, изр. 2 ИК).

Тема 19  •  Система на съдебната власт

Актуализацията обхваща измененията, настъпили в резултат от провеждане на реформата в съдебната система.

Тема 29 • Правораздавателен и прокурорски надзор

Допълнени са правомощията на прокурора за предприемане действия за отмяна на незаконосъобразни споразумения и административни договори.

Тема 38 • Изпълнение на административни актове и съдебни решения

Административните договори са изрично прогласени от закона като изпълнителни основания (чл. 268 АПК).

Тема 45 • Изпълнение на публични вземания

Корекция в описанието на особеностите на погасителната давност за публични вземания.

Тема 46 • Погасяване на публичните вземания

Нов момент при абсолютната давност за публични вземания.

Тема 47 • Финансов контрол

Отразени са последните изменения в Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Тема 56 • Правен режим на митата

В сила влиза Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС). С Митническия кодекс на Съюза се уреждат общи правила и процедури, приложими за стоките, въвеждани на митническата територия на Европейския съюз или извеждани от нея.

Текстът на темата е приведен в съответствие с неговите разпоредби.

Тема 58 • Банков надзор

Промяна в точката, посветена на банковия контрол.