Актуализация по Публичноправни науки (Есен 2017)

17 ноември 2017 • Резюме • Атанас Атанасов

Към книгата

Изпратихме на всички наши читатели кратка актуализация, която отразява промените в публичноправната материя през лятото и есента на 2017 г. По-долу можете да прегледате резюме на промените в темите.

21 • Изпълнителна дейност

Отразено е допълнение в принципите на изпълнителната дейност, заложени в Закона за администрацията.

40 • Производство по налагане на административни наказания

Разширена е хипотезата на образуване на административнонаказателна преписка без прилагане на акт.

42 • Възобновяване и изпълнение по ЗАНН

Въвежда се ново основание за възобновяване на административнонаказателното производство: "когато деянието, за което е приключило административнонаказателното производство, съставлява престъпление." (чл. 70, б. "д" ЗАНН).

44 • Финансови вземания

Прецизиран е обхватът на публичните вземания и уредбата по събирането им.

47 • Финансов контрол в публичния сектор

Прецизирана е нормативната уредба по приложението на финансовия контрол и основанията за извършване на финансова инспекция.

54 • Данъчно производство

Уредени са нови хипотези по отношение началния момент на срока за извършване на ревизията. В допълнение към това са изрично очертани правомощията на ревизиращия орган, когато давностният срок е изтекъл в хода на ревизионното производство и е уважено възражение за изтекла давност.

Х