Актуализация на Наказателноправни науки ∙ Първа част

13 февруари 2017 • LawStore • Атанас Атанасов

Към книгата

Актуализацията отразява измененията и допълненията в Наказателния кодекс (ДВ, бр. 95/2016 и бр. 13/2017) и Законa за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ДВ, бр. 13/2017).

Направени са допълнения в съответствие с разясненията и постановките на ТР № 2-2016–ОСНК и РКС № 12-2016 (ДВ, бр. 83/2016).

Прецизирани са някои теоретични положения по отделни теми.

Обща част

17 • Лишаване от свобода. Доживотен затвор

Отразени са промените в закона, касаещи определянето режима на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода". С присъдата съдът вече ще определя единствено първоначалния режим за изтърпяване на наказанието. Типът затворническо заведение се определя според първоначалния режим по силата на закона (вж. чл. 58 ЗИНЗС).

19 • Определяне на наказанието

Изложението е допълнено с актуалните правила за приспадане времето на задържане или домашен арест при определяне на наказанието (вж. чл. 59 НК).

20 • Освобождаване от изтърпяване на наказанието

В темата са разгледани последните изменения при условното предсрочно освобождаване (вж. чл. 70 НК).

21 • Освобождаване от наказателна отговорност

Върховният касационен съд дава задължително тълкуване на понятието "имуществени вреди" по смисъла на чл. 78а НК (вж. ТР 2-2016-ОСНК). Възстановяването на тези вреди е една от предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

ЗИД на Наказателния кодекс ограничава приложението на освобождаването от наказателна отговорност по отношение на непълнолетните, когато:

  • причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт;
  • деецът е бил в пияно състояние;
  • при множество престъпления;
  • престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му.

22 • Давност. Aмнистия. Реабилитация

Конституционният съд се произнесе по обхвата на погасителната давност в наказателното право:

Член 79 НК

(...)  

(2)Не се изключват по давност наказателното преследване и изпълнението на наказанието по отношение на:

1.престъпления против мира и човечеството;

2.тежки престъпления по глава втора, раздел І, раздел ІІ, раздел ІV и раздел V; глава трета, раздел І, раздел ІІ и раздел ІІІ; глава единадесета, раздел ІІІ от особената част на Наказателния кодекс, извършени в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. от членове на ръководни органи на Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени ръководни длъжностни или партийни функции.

Тази точка е обявена за противоконституционна с Решение на Конституционния съд № 12 от 13.10.2016 г. по конст. д. № 13 от 2015 г.

В актуализацията ще намерите и допълнителни пояснения, дадени от Конституционния съд, по приложението на института на погасителната давност.

Особена част

39 • Престъпления против обществения ред

Законодателят урежда допълнителен квалифициран състав на престъплението "хулиганство"когато деянието е извършено при управляване на моторно превозно средство.

40 • Общоопасни престъпления

II. Престъпления, извършени по общоопасен начин и с общоопасни средства

Направено е разяснение по отношение на престъпния резултат при разрушаване с взрив (вж. чл. 333 НК).

III. Престъпления по транспорта

Отпада възможността за прекратяване по желание на пострадалия на дела за престъпно нарушение на правилата за движение, когато по непредпазливост са причинени тежка или средна телесна повреда в случаите, когато наказателно производство спрямо дееца е било прекратявано по този ред през последните пет години (чл. 343, ал. 2, т. 2 във вр. чл. 342 НК)

Законодателят прецизира понятието "контролни знаци" в новата редакция на чл. 345, ал. 1 НК – престъпно служене с контролни знаци.

Инкриминира се управлението на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред (чл. 345, ал. 2 НК).

Върховният касационен съд изяснява значението на поведението на пешеходец, пострадал при пътно-транспортно произшествие, когато същият с неправомерното си поведение е допринесъл за вредоносния резултат – смърт или телесна повреда (ТР 2-2016-ОСНК).

Темата е допълнена с подробно изложение относно правото на пресичане на пешеходците, което има значение за казусите, свързани с транспортни престъпления.

И още ...

Нормативни и теоретични допълнения

В актуализацията ще намерите още ценни разяснения и допълнения към изложението по следните теми:

  • 12 • Усложнена престъпна дейност
  • 14 • Рецидив
  • 15 • Наказание
  • 18 • Наказания без лишаване от свобода
  • 27 • Престъпления против честта. Разврат. Трафик на хора
Към книгата
Х