Х

Актуализация на • Гражданскоправни науки • Втора част

12 януари 2017 • LawStore • Атанас Атанасов

Към книгата

Aктуализацията отразява всички относими промени в гражданското и търговското законодателство и постановените от Върховния касационен съд тълкувателни решения към 12 януари 2017 г.

Тема 41 • Превоз

II. Превозни документи

Страните по договора за железопътен превоз могат да се договорят да използват електронна товарителница (чл. 83, ал. 5 ЗЖпТ).

Когато за превозен документ се използва електронна товарителница, договорът за превоз на товари се счита за сключен от момента, в който превозвачът, след като приеме товара за превоз, удостовери чрез електронен подпис върху товарителницата приемането на товара (чл. 80, ал. 2 ЗЖпТ).

Тема 49 • Произход и осиновяване

II. Осиновяване

С Тълкувателно решение № 1 от 14 ноември 2016 г., по тълк. д. № 1 от 2015 ОСГК, Върховният касационен съд се произнесе по два спорни въпроса във връзка с осиновяването и процедурата по допускането му:

1. Може ли да се допусне пълно осиновяване без съгласието на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК?

2. Допустимо ли е молба за пълно осиновяване по чл. 82, ал. 2 и 3 СК да бъде подадена направо до окръжния съд по постоянния адрес на молителя, предвид изискването на чл. 96, ал. 2 СК за подаването й чрез съответната регионална дирекция за социално подпомагане?

В тълкувателното решение се разглеждат в дълбочина и въпросите за същността на осиновяването и интереса на детето. Разясненията на върховната юрисдикция са поместени в актуализираното изложение на темата.