Lawstore.bg  

 

Новини Доставка За контакт

 

 

Новини

Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки •

 

Актуализация: Гражданскоправни науки ∙ Първа част (I/2019)

Нови моменти в Търговския закон (ТЗ) и Тълкувателно решение № 1 от 10.07.2018 г. на ОСГТК ВКС.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Изпитът за придобиване на правоспособност през 2019 г.

Във връзка с преходния режим, направихме специално проучване на нормативната уредба и се допитахме до Министерство на правосъдието.

Научете повече

Юридическа правоспособност

Юридическа правоспособност •

 

Актуализация: Юридическа правоспособност (III/2018)

Релевантните за материята на изпита промени в съдоустройственото, гражданското и наказателното процесуално законодателство.

Резюме

Наказателноправни науки - 2017

Публичноправни науки •

 

Актуализация: Публичноправни науки (III/2018)

Новото съдържание отразява промените в ДОПК в сила от 18 септември 2018 г. и Решение № 14–2018 КС (Обн. бр. 87 от 19.10.2018 г.).

Резюме

Наказателноправни науки - 2018

Наказателноправни науки •

 

Актуализация Наказателен процес (II/2018)

Най-новите положения в НПК и ЗЗЛЗВНП.

Промените целят да постигнат процесуална икономия, да защитят правата на страните в наказателния процес, както и да отстранят определени правно-технически грешки в процесуалния закон.

Резюме