Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

Актуализация: Гражданскоправни науки Втора част (I/2019)

14 януари 2019 г. Резюме Атанас Атанасов

Към учебника

Актуализацията представя нормативните промени в авторското и застрахователното право, релевантни за изпитната материя, както и новите тълкувателни решения на ВКС в материята на деликтното и семейното право.

42 • Застраховки

Релевантните за учебника промени обхващат правото на едностранно прекратяване при личните застраховки и по-конкретно застраховка „Живот“.

Член 447 КЗ

(...)

(2)Когато застрахователят или застрахователният посредник не са изпълнили задължението си за предоставяне на информация на застраховащия относно начините и условията, при които е възможно едностранното прекратяване на договора, лицето по ал. 1 има право да прекрати договора в срок 30 дни от предоставянето на тази информация.

(...)

44 • Непозволено увреждане

Представени са постановките на Тълкувателно решение № 1-2017-ОСГК ВКС от 11.12.2018 г. относно адвокатското възнаграждение в наказателния процес като част от вредите, които са пряка и непосредствена последица от увреждането при отговорността по ЗОДОВ. Направена е връзка и с Тълкувателно решение № 1-2016 ОСС, I и II колегия ВАС от 15.03.2017 г.

46 • Авторско право и сродните му права

Новите моменти в тази тема се отнасят до свободно използване на произведения на авторското право в полза на хора с увреждания.

Член 24 ЗАПСП

(1)Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:

(...)

10.възпроизвеждането на вече разгласени произведения посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба;

10.използването на вече разгласени произведения в полза на хора с увреждания, ако е пряко свързано с конкретното увреждане и не се извършва с цел печалба, извън случаите на раздел II от тази глава;

Законът урежда специален раздел, посветен на използването на писмени произведения или свързани с тях други обекти на закрила в полза на лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали – напр. слепи хора или лица с нарушено зрение (вж. чл. 26а – чл. 26д ЗАПСП).

(...)

48 • Прекратяване на брака

Прецизирано и допълнено е изложението, посветено на споразумението при развод при взаимно съгласие по чл. 51 СК във връзка с неговия характер, обхват и имуществени последици за съпрузите. Отразени са постановките на Тълкувателно решение № 3–2015 ОСГК ВКС от 29.11.2018 г.

Ако имате въпроси за актуализациите, пишете ни! Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram
Х