Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки.  Научете повече

4. Юридически лица

24 април 2020 г. Представяне LawStore

В съвременните правни системи юридическите лица са самостоятелни правни субекти с универсална правосубектност, която се признава във всички правни отрасли.“

Настоящата тема е посветена на юридическите лица, които заедно с физическите лица и държавата са субекти на гражданското право. Основната цел е читателят да добие обобщена и систематизирана представа за отделните видове юридически лица. Разглежда се моментът на тяхното възникване като правен субект, промяната в правното им положение и прекратяването им.

I. Понятие и видове

В първата част на темата е представено понятие за юридическите лица като социални образувания, които могат да придобиват права и задължения.

Изброени са видовете юридически лица на основата на различни разграничителни критерии: видът на акта, от който възникват, характер на извършваната дейност и принадлежност към правен отрасъл, наличие на членове в състава, собственост на имуществото, видът на субектите, които ги образуват, и системата, по която възникват.

II. Образуване на юридическите лица

Във втората част на темата са разгледани системите, по които възникват юридическите лица. Направена е подробна характеристика на разпоредителната, нормативната, разрешителната и заявителната система.

Обърнато е внимание на нормативната система в нейните две разновидности и по-конкретно на широко приложимата в България нормативно-контролна система.

Дадени са примери за юридически лица, които се създават по изброените системи. Представени са елементите от фактическия състав на всяка една от системите.

В зависимост от системата, по която се образува юридическото лице, се определя и моментът, в който то възниква като правен субект.

Преобразуване, прекратяване и ликвидация

Третата част от темата е посветена на способите за внасяне на промяна в правното положение на юридическите лица. Това са преобразуването и прекратяването (с ликвидация и при несъстоятелност).

Разгледани са формите на преобразуване и тяхната приложимост спрямо различните юридически лица. Основната цел е читателят да придобие представа за разликите при реализацията на отделните форми на преобразуване. Засегнат е и въпросът за предвидените в закона механизми за защита на кредиторите при преобразуване.

Описани са общите основанията за прекратяване на юридически лица. Представени са процедурите по прекратяване с ликвидация и прекратяване при несъстоятелност, както и правните последици от тяхното осъществяване.

Ако имате въпроси за учебника или за изпита по гражданскоправни науки, пишете ни!

Ще се радваме да Ви бъдем полезни:

Messenger
Instagram